Writing - Unit 7 trang 86 tiếng Anh 11

Study the chart carefully then write a paragraph of 100 - 120 words, describing the information in the chart.

Quảng cáo

Đề bài

WRITING

Study the chart carefully then write a paragraph of 100 - 120 words, describing the information in the chart.

(Nghiên cứu kĩ biểu đồ dưới đây, sau đó viết một đoạn văn khoảng 100 - 120 từ, miêu tả thông tin trong biểu đồ.)

Useful language:

-    it can be seen that

-    distributed unevenly

-    account for ... per cent

-    more than double the population of

-    half as much as/ nearly half of

-     rank first/last

You may begin with:

The chart shows the distribution of world population by region. ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ngôn ngữ hữu ích: 

- có thể nhìn thấy rằng

- được phân bố không đồng đều

- chiếm khoảng ... phần trăm 

- hơn gấp đôi dân số của

- bằng phân nửa của

- xếp hạng cao nhất/ thấp nhất

Bạn có thể bắt đầu bằng: Biểu đồ thể hiện sự phân bố của dân số thế giới theo khu vực. ...

Lời giải chi tiết

The chart shows the distribution of world population be region. In general, it can be seen that the world's population is distributed unevenly in the world. The population rate in Asia is the highest of the four continents: 32% in South Asia and 26% in East Asia. Most countries in Asia are developing ones. People aren't often aware of the result of the population explosion. Therefore, their families are usually big ones. They can't support their children well and lead a poor life whereas in Europe, the population rate in 15% and 11% in Africa. Most countries in Europe are developed ones and people’s living conditions are much better than those in Asia and Africa, which has most poor people in the world. In America, the population rate is 14% - 8% in Latin America, where many people whose living standards are low, and 6% in Nonhen America, where there are many rich people. In the oceanic regions, the number of residents is much lower and the population rate is only 2%.

Tạm dịch:

Biểu đồ cho thấy sự phân bố của dân số thế giới theo  khu vực. Nhìn chung, có thể thấy rằng dân số thế giới được phân bố không đều trên thế giới. Tỷ lệ dân số ở châu Á là cao nhất trong bốn châu lục: 32% ở Nam Á và 26% ở Đông Á. Hầu hết các quốc gia ở Châu Á đều là những nước đang phát triển. Mọi người thường không nhận thức được hậu quả của sự bùng nổ dân số. Vì vậy, gia đình của họ thường là những gia đình đông con. Họ không thể hỗ trợ con cái của họ tốt và dẫn đến cuộc sống nghèo nàn, trong khi tại châu Âu, tỷ lệ dân số ở 15% và 11% ở châu Phi. Hầu hết các quốc gia ở Châu Âu đều là những nước phát triển và điều kiện sống của người dân tốt hơn nhiều so với ở châu Á và châu Phi, nơi có nhiều người nghèo nhất trên thế giới. Ở Mỹ, tỷ lệ dân số ở Mỹ Latinh là 14% - 8%, nơi có nhiều người có mức sống thấp và 6% ở Bắc Mỹ, nơi có nhiều người giàu có. Ở các vùng đại dương, số lượng cư dân thấp hơn nhiều và tỷ lệ dân số chỉ là 2%.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài