Reading - Unit 16 trang 178 tiếng Anh 11

Below are two famous man-made wonders of the world. Look at them and answer the questions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

Before you read

Below are two famous man-made wonders of the world. Look at them and answer the questions.

(Dưới đây là hai kì quan nhân tạo nổi tiếng. Nhìn vào chúng và trả lời các câu hỏi.)

1. Can you name these two wonders of the world?

(Bạn có thể kể tên cho hai kỳ quan thế giới này?)

2. Where do you think they are located?

(Bạn nghĩ chúng ở đâu?)

3. What do you know about them?

(Bạn biết gì về chúng?)

Lời giải chi tiết:

1. These two wonders are Great Pyramid Cheop (Khufu), and the Taj Mahal.

(Hai kỳ quan là Đại Kim tự tháp Cheop (Khufu), và Taj Mahal.)

2. The Great pyramid Cheop is in Cairo, Egypt, and the Taj Mahal in India.

(Kim tự tháp Cheop vĩ đại là ở Cairo, Ai Cập và Taj Mahal ở Ấn Độ.)

3. They were built as tombs for their royal families. The Great Pyramid was built over 4000 years ago. And the Taj Mahal was built from 1630 to 1652 by an Indian king.

(Chúng được xây dựng làm lăng mộ cho gia đình hoàng gia. Kim tự tháp được xây dựng cách đây hơn 4000 năm. Và Taj Mahal được xây dựng từ năm 1630 đến 1652 bởi một vị vua Ấn Độ.)

While

While you read

Read the passage and then do the task that follow.

(Đọc kĩ đoạn văn và sau đó làm nhiệm vụ tiếp theo.)

THE GREAT PYRAMID OF GIZA

The Great Pyramid of Giza was built by the Egyptian pharaoh Khufu around the year 2560 BC. The purpose of this huge stone pyramid was to serve as a tomb when he died and to protect the burial chamber from the weather and from thieves who might try to steal the treasures and belongings there. The Great Pyramid is believed to have been built over a 20-year period. First, the site was prepared and then the huge blocks of stone were transported and put in their places.

When it was built, the Great Pyramid was 147 metres high on a base of 230 square metres. It ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries, only to be surpassed in height in the nineteenth century AD. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone, each weighing about 2.5 tons. It has been suggested that there are enough blocks in the three pyramids to build a 3-metre high. 0.3-metre-thick wall around France.

Although it is not known how the blocks were put in place, several theories have been proposed. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. A second theory suggests that the blocks were lifted and placed using thousands of huge weight arms.

Today, the Great Pyramid of Giza is enclosed, together with the other pyramids in the tourist region of the Giza Plateau on the west bank of the River Nile. Also in the area is the museum housing the mysterious Sun Boat, only discovered in 1954 near the south side of the pyramid. The boat is believed to have been used to carry the body of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

ĐẠI KIM TỰ THÁP GIZA

Đại Kim Tự Tháp Giza được xây dựng bởi các Pharaoh Ai Cập vào khoảng 2560 năm trước công nguyên. Mục đích của kim tự tháp bằng đá khổng lồ này là làm mộ cho Pharaoh sau khi qua đời và để bảo vệ phòng chôn cất khỏi thời tiết và những tên trộm cố gắng ăn cắp các kho báu và của cải ở đó. Đại Kim tự Tháp được cho là được xây dựng trong khoảng thời gian 20 năm. Vị trí xây dựng được chuẩn bị đầu tiên và sau đó các khối đá khổng lồ được vận chuyển và đưa vào ghép nối với nhau.

Khi hoàn thành, Kim Tự Tháp cao 147 mét, được đặt trên một bệ móng rộng 230 mét vuông. Nó được xếp vào hàng cấu trúc cao nhất trên thế giới trong vòng 43 thế kỉ, chỉ bị vượt qua về chiều cao ở thế kỉ XIX sau Công nguyên. Kết cấu bao gồm khoảng 2 triệu khối đá, mỗi khối nặng khoảng 2,5 tấn. Người ta cho rằng khối lượng đá xây ba kim tự tháp đủ để xây dựng một bức tường thành cao 3m, dày 3m vòng quanh nước Pháp.

Mặc dù không ai biết làm thế nào các khối đã được ghép lại với nhau, một số giả thuyết được đưa ra. Một giả thuyết cho rằng người ta xây dựng một đoạn đường dốc thẳng hoặc xoắn ốc trong quá trình xây dựng Kim Tự tháp. Giả thuyết thứ hai cho rằng các khối đã được nâng lên và xếp lại với nhau bằng cách sử dụng hàng ngàn cánh tay khổng lổ, lực lưỡng.

Ngày nay, Đại Kim Tự Tháp Giza đã được xây rào kín xung quanh cùng với các Kim Tự Tháp khác trong khu vực du lịch của đồng bằng Giza trên bờ phía Tây của sông Nile. Cũng trong khu vực này cũng có bảo tàng trưng bày Con thuyền Mặt Trời huyền bí được phát hiện vào năm 1954 gần phía Nam của Kim Tự Tháp. Chiếc thuyền này được cho là đã được dùng để chở xác của Khufu trong chuyến du hành cuối cùng của ông trên mặt đất trước khi được chôn cất bên trong Kim Tự Tháp.

Task 1

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word.

(Những từ trong khung xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào chỗ trống một từ thích hợp.)

     mysterious               ramp                    tomb                 chamber               spiral                wonder

1. Last week we paid a visit to the _______ of an unknown mandarin.

2. The movie was about a _______ of the world.

3. A _______ is needed at the exit and entrance for wheelchairs users.

4. The Queen's private _______ is not opened to public.

5. It’s not known why Beson disappeared in _______ circumstances.

6. A snail’s shell is _______ in form.

Lời giải chi tiết:

1. tomb 2. wonder 3. ramp
4. chamber 5. mysterious 6. spiral

1. Last week we paid a visit to the tomb of an unknown mandarin.

(Tuần trước, chúng tôi đã đến thăm một ngôi mộ của một vị quan không nổi tiếng.)

2. The movie was about a wonder of the world.

(Bộ phim nói về một kỳ quan của thế giới.)

3.ramp is needed at the exit and entrance for wheelchairs users.

(Một dốc thoải là cần thiết tại lối ra và lối vào cho người sử dụng xe lăn.)

4. The Queen's private chamber is not opened to public.

(Căn phòng riêng của Nữ hoàng không được mở cho công chúng.)

5. It’s not known why Beson disappeared in mysterious circumstances.

(Không biết tại sao Beson biến mất trong hoàn cảnh bí mật.)

6. A snail’s shell is spiral in form.

(Vỏ ốc có dạng xoắn ốc.)

Task 2

Task 2. Answer the following questions.

(Trả lời những câu hỏi sau đây.)

1. Where is the Great Pyramid of Giza situated and when was it built?

(Kim tự tháp Giza nằm ở đâu và được xây dựng khi nào?)

2. How high and large was the Great Pyramid of Giza?

(Kim tự tháp Giza lớn và cao bao nhiêu?)

3. What was the purpose of this huge stone Pyramid?

(Mục đích của Kim tự tháp đá khổng lồ này là gì?)

4. How did the people of ancient Egypt build the Great Pyramid?

(Người Ai Cập cổ đại xây dựng Kim Tự Tháp như thế nào?)

5. According to the passage, what is the boat believed to have been used for?

(Theo đoạn văn, chiếc thuyền được cho là đã được sử dụng để làm gì?)

Lời giải chi tiết:

1. It is located on the west bank of the River Nile and it was built around the year 2560 B.C.

(Nó nằm trên bờ phía tây của sông Nile và nó được xây dựng vào khoảng năm 2560 trước Công nguyên.)

2. It was about 147 metres high on a base of 230 metres square.

(Nó cao khoảng 147 mét trên một nền rộng 230 mét vuông.)

3.  The purpose of this huge stone Pyramid was to serve as a tomb when the Egyptian Pharaoh Khufu died and to protect the burial chamber from the weather and from thieves who might try to steal the treasures and belongings there.

(Mục đích của Kim tự tháp đá khổng lồ này là để phục vụ như một ngôi mộ khi Pharaoh Ai Cập Khufu qua đời và để bảo vệ phòng chôn cất khỏi thời tiết và từ những kẻ trộm có thể cố gắng ăn cắp kho báu và đồ đạc ở đó.)

4. It is thought that the ancient Egyptian used straight or spiral ramps/or huge weight arms to lift and place the blocks of stone.

(Người ta nghĩ rằng Ai Cập cổ đại sử dụng dốc thẳng hoặc xoắn ốc / hoặc cánh tay lực lưỡng để nâng và đặt khối đá.)

5. The boat is believed to have been used to carry the body of Khufu in his last journey on earth before being buried inside the pyramid.

(Thuyền được cho là đã được sử dụng để mang cơ thể của Khufu trong hành trình cuối cùng của mình trên trái đất trước khi bị chôn vùi bên trong kim tự tháp.)

Task 3

Task 3. Scan the text and say what the following words refer to.

(Đọc lướt đoạn văn và nói những từ sau chỉ gì?)

1. who (line 4) _________.

2. it (line 8) _________.

3. it (line 9) _________.

4. each (line 12) _________.

Lời giải chi tiết:

1. who (line 4) refers to the thieves.

(who (dòng 4) đề cập đến những tên trộm.)

2. it (line 8) refers to the Great Pyramid.

(it (dòng 8) đề cập đến Đại Kim tự tháp.)

3. it (line 9) refers to the Great Pyramid.

(it (dòng 9) đề cập đến Kim tự tháp vĩ đại.)

4. each (line 12) refers to the block of stone.

(each (dòng 12) đề cập đến khối đá.)

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close