Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11 Tiếng Anh 11

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary ) SGK tiếng Anh 11 unit 11

Quảng cáo

UNIT 11: SOURCES OF ENERGY

Các nguồn năng lượng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19.

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

Loigiaihay.com

 • Grammar - Unit 11 tiếng Anh 11

  Mệnh đề quan hệ dùng như tính từ chỉ được thay thế khi đại từ quan hệ làm chủ từ.

 • Reading - Unit 11 trang 124 tiếng Anh 11

  Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)

 • Speaking - Unit 11 trang 127 tiếng Anh 11

  He following statements list some advantages and disadvantages of various sources of energy. Read and tick (V) the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partner's.

 • Listening - Unit 11 trang 128 tiếng Anh 11

  Work in pairs. List some of the things you use energy for in your house. (Liệt kê một số trong những thứ sử dụng nâng lượng trong nhà của bạn.)

 • Writing - Unit 11 trang 130 tiếng Anh 11

  Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 and fill in the gaps with the information from the chart. (Nghiên cứu biểu đồ về tiêu thụ năng lượng ở Tây Nguyên năm 2000 và điền vào các chỗ trống với các thông tin từ biểu đồ.)

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close