Speaking - Unit 15 trang 170 tiếng Anh 11

Work in pairs. Read the following piece of news, then ask and answer the questions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1. Work in pairs. Read the following piece of news, then ask and answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Đọc đoạn tin tức sau đây, sau đó yêu cầu và trả lời các câu hỏi.)

On 15th October, 2003, China launched its first manned spacecraft into space. The spacecraft was called ‘Shenzhou 5’. Yang Liwei, China's first astronaut, was 38 years old then. The successful flight marked a milestone in China's space project. China became the third country in the world to be able to independently carry out manned space flights.

Example:

When did China launch its first manned spacecraft into space?

Dịch bài:

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2003, Trung Quốc phóng tàu vũ trụ đầu tiên có người lái vào không gian. Tàu vũ trụ được gọi là "Thần Châu 5". Yang Liwei, phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc, lúc đó 38 tuổi. Chuyến bay thành công đánh dấu một sự kiện quan trọng trong kế hoạch không gian của Trung Quốc. Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thế giới có thể độc lập thực hiện những chuyến bay không gian có người lái.

Ví dụ:

Trung Quốc đã phóng tên lửa có người lái vào không gian khi nào?

Lời giải chi tiết:

1. When did China launch its first manned spacecraft into space?

⟶ On 15th October 2003.

2. What was the name of the spacecraft?

⟶ The spacecraft was called “Shenzhou 5".

3. Who was the astronaut? How old was he?

⟶ Yang Liwei. China's first astronaut, was 38 years old.

4. How important was the flight?

⟶ The successful flight marked a milestone in China's space project.

Tạm dịch: 

1. Khi nào Trung Quốc phóng tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của mình vào vũ trụ?

⟶ Vào ngày 15 tháng 10 năm 2003.

2. Tên của tàu vũ trụ là gì?

⟶ Tàu vũ trụ được gọi là “Thần Châu 5”.

3. Ai là phi hành gia? Ông ấy đã bao nhiêu tuổi?

⟶ Yang Liwei. Phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc, 38 tuổi.

4. Chuyến bay quan trọng như thế nào?

⟶ Chuyến bay thành công đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong dự án không gian của Trung Quốc.

Task 2

Task 2. Work in groups. Take turns to talk about the important events in space exploration.

(Thay phiên nhau nói về các sự kiện quan trọng trong việc thăm dò không gian.)

Lời giải chi tiết:

1. On 4th October, 1957, the USSR launched its first artificial satellite, sputnik, into space. It marked as the beginning of Space Age.

2. On 3rd November, 1957, first living being in space was a dog named Laika. It was abroad in Sputnik 2.

3. On 12th April l961, Yuri Gasarin, a Russian cosmonaut became the first human in space. He was 27 years old then. He made a 108 - minute flight.

4. On 16th June, 1963, a Russian cosmonaut. Valentina Tereshkova became the first woman in space.

5. On 20th July, 1969, first humans to set foot on the moon were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. They were American astronauts.

6. On 23th July, 1980, Pham Tuan became the first Vietnamese in space. He was along with V.V.Gorbotko, a Russian cosmonaut. They stayed 8 days in orbit.

7. On 29th  October, 1998, the oldest human every to fly into space was John Glenn, an American astronaut. He was 77 years old.

8. On 15th October, 2003, Yang Liwei became the first Chinese in space, 38 years old. He spent 21 hours in space.

Tạm dịch: 

1. Vào ngày 4 tháng 10 năm 1957, Liên Xô đã phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên, Sputnik, vào không gian. Nó đánh dấu sự khởi đầu của Thời đại không gian.

2. Ngày 3 tháng 11 năm 1957, sinh vật sống đầu tiên vào không gian là một con chó tên là Laika. Nó ở trên tàu Sputnik 2.

3. Vào ngày 12 tháng 4 năm 199, Yuri Gasarin, một phi hành gia người Nga trở thành người đầu tiên vào vũ trụ. Lúc đó ông mới 27 tuổi. Ông đã bay được 108 phút.

4. Ngày 16 tháng 6 năm 1963, một phi hành gia người Nga, Valentina Tereshkova trở thành người phụ nữ đầu tiên vào không gian.

5. Ngày 20 tháng 7 năm 1969, con người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là Neil Armstrong và Buzz Aldrin. Họ là những phi hành gia người Mỹ.

6. Ngày 23 tháng 7 năm 1980, Phạm Tuân trở thành người Việt Nam đầu tiên vào không gian. Ông cùng với V.V .Gorbotko, một phi hành gia người Nga. Họ ở lại trong quỹ đạo 8 ngày.

7. Ngày 29 tháng 10 năm 1998, con người già nhất từng bay vào vũ trụ là John Glenn, một phi hành gia người Mỹ. Ông 77 tuổi.

8. Ngày 15 tháng 10 năm 2003, Yang Liwei trở thành người Trung Quốc đầu tiên trong không gian, 38 tuổi. Ông đã trải qua 21 giờ trong không gian.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close