Speaking - Unit 7 trang 83 tiếng Anh 11

Below are some of the causes of population explosion. Put them in order of importance and explain why.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Below are some of the causes of population explosion. Put them in order of importance and explain why.

(Dưới đây là một số trong những nguyên nhân bùng nổ dân số. Đặt chúng theo thứ tự tầm quan trọng và giải thích tại sao.)

□ Fewer children die at birth.

(Trẻ em mất từ lúc mới sinh ra ít hơn.)

□ People are not aware of the problem of overpopulation.

(Con người không ý thức được vấn đề quá tải dân số.)

□ People are not properly educated.

(Con người không được giáo dục hợp lý.)

□ People believe that having many children means happiness.

(Con người tin rằng có nhiều con sẽ vui hơn.)

□ Religion doesn't encourage people to have fewer children.

(Tôn giáo không khuyến khích con người có ít con hơn.)

□ Many people believe that having a large family is a form of insurance.

(Nhiều người tin rằng gia đình đông con là một hình thức bảo hiểm.)

Bài 2

2. List the problems facing poor and overpopulated countries. Then report your results to the class.

(Liệt kê các vấn đề phải đối mặt với các nước nghèo và đông dân. Sau đã trình bày kết quả của bạn trước lớp.)

Useful language: (Ngôn ngữ hữu ích)

poor (nghèo)

low (thấp)

not enough (không đủ)

lack / shortage of (thiếu)

living conditions (điều kiện sống)

living standards (tiêu chuẩn đời sống)

food(thức ăn)

school / hospital / teacher / doctor / nurse (trường học/ bệnh viện/ giáo viên/ bác sĩ/ y tá)

Lời giải chi tiết:

A: What problems do you think are facing and overpopulated countries?

(Bạn nghĩ các nước quá tải dân số đang đối mặt với vấn đề gì?)

B: I think poverty leads to the shortage of food.

(Mình nghĩ sự nghèo nàn dẫn đến thiếu thức ăn.)

A: That's true.

(Đúng rồi.)

B: I think you must count one more important effect of poverty.

(Mình nghĩ bạn nên kể đến một ảnh hưởng nghiêm trong hơn của nghèo nàn.)

A: This factor links to the high charges.

(Nhân tố này dẫn đến chi phí đời sống cao.)

B: So, these two effects. I guess.

(Vậy, hai nhân tố này. Mình đoán.)

A: Sure it is.

(Chắc chắn là nó.)

Bài 3

3. Work out the solutions to the problems of overpopulation. Report your results to the class. 

(Đưa ra các giải pháp cho các vấn đề về bùng nổ dân số. Trình bày kết quả trước lớp.)

Useful language: (Ngôn ngữ hữu ích)

raise

(nâng cao)

an awareness of the problems of overpopulation

(nhận thức của con người về vấn đề quá tải dân số)

living standards

(tiêu chuẩn sống)

exercise/implement

(thực hiện)

reward and punishment policies

(chính sách thưởng và phạt)

carry out

(tiến hành)

population education programmes

(chương trình giáo dục dân số)

family planning programmes

(chương trình kế hoạch hóa gia đình)

use

(sử dụng)

birth control methods

(các phương pháp kiểm soát tỉ lệ sinh)

 

 

Lời giải chi tiết:

A: Over population is now one of the most serious problems of countries in the world.

(Ngày nay bùng nổ dân số là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất của các nước trên thế giới.)

B: It’s true what solution can people to do it?

(Đúng vậy, con người có thể có giải pháp gì cho nó?)

C: We should educate people about the dangers of overpopulation.

(Chúng ta nên giáo dục cho con người hiểu về những mối nguy hiểm khi bùng nổ dân số.)

Bài 4

Task 4. Talk about the problems of overpopulation and offer solution, using the results of Task 2 and 3.

(Thảo luận về các vấn đề về bùng nổ dân và cung cấp giải pháp, sử dụng kết quả của Task 2 và 3.)

Lời giải chi tiết:

Nowadays, many countries are facing up to overpopulation-serious problem. Because it leads to lots of results. The first one is shortage of food as well as low living standards. And another result of overpopulation is poor living conditions.

We understand the danger of problem, we should find the way to solve them. We should carry out family planning programs, birth control methods. Besides we exercise reward and punishment policies.

Tạm dịch: 

Ngày nay, nhiều nước đang đối mặt với vấn đề bùng nổ dân số nghiêm trọng. Bởi vì nó dẫn đến nhiều hậu quả. Đầu tiên là thiếu thức ăn cũng như tiêu chuẩn đời sống thấp. Một hậu quả khác là điều kiện sống nghèo nàn. 

Chúng ta hiểu sự nguy hiểm của vấn đề này, chúng ta nên tìm cách để giải quyết chúng. Chúng ta nên tiến hành chương trình kế hoạch hóa gia đình, các phương pháp kiểm soát tỉ lệ sinh. Bên cạnh đó chúng ta cần thực hiện các chính sách thưởng và phạt.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close