Writing - Unit 15 trang 174 tiếng Anh 11

Below is some information about Neil Armstrong, the first human to set foot on the moon. Put each of the headings in the box in the appropriate blank.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Writing a biography.

(Viết tiểu sử.)

Task 1. Below is some information about Neil Armstrong, the first human to set foot on the moon. Put each of the headings in the box in the appropriate blank.  

(Dưới đây là một vài thông tin về Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng. Đặt đầu đề ở trong khung vào khoảng trống phù hợp.)

Career          Place of birth                  Date of birth

Quote           Known as

Neil Armstrong

American astronaut

(1)………………5th  August, 1930

(2)………………Wapokoneta, Ohio

(3)……………….. the first person to walk on the Moon          

(4)……………….. 1949 - 1952: pilot in United States Navy

1955: receive a B.S/ Purdue University.

1962: join NASA astronaut program.

1970: receive his M.S/ University of Southern California.

1971: resign/NASA

1986: appointed vice chairman/ committee/ investigate/ space shuttle Challenger disaster.

(5)……………"That's one small step for man, one giant leap for mankind”.

Lời giải chi tiết:

(1) Birth

(2) Place of Birth

(3) Known As

(4) Career

(5) Quote

Tạm dịch: 

Neil Armstrong

Phi hành gia Mỹ

(1) Ngày sinh: ngày 5 tháng 8 năm 1930

(2) Nơi sinh: Wapokoneta, Ohio

(3) Được biết đến như là: người đầu tiên đi bộ trên Mặt trăng

(4) Sự nghiệp:  1949 - 1952: phi công trong Hải quân Hoa Kỳ

                       1955: nhận được bằng Cử nhân trường đại học Purdue

                       1962: tham gia chương trình phi hành gia NASA.

                       20/7/1969: người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng

                       1970: nhận bằng Thạc sĩ / Đại học Nam California.

                       1971: từ chức /NASA

                       1986: được bổ nhiệm phó chủ tịch / ủy ban / điều tra / không gian đưa đón Challenger thảm họa.

(5) Châm ngôn:  "Đó là một bước nhỏ cho con người, một bước nhảy vọt khổng lồ cho nhân loại".

Câu 2

Task 2. Write a biography of Neil Armstrong from the information given in Task 1.

(Viết tiểu sử của Neil Armstrong từ  những thông tin dược đưa ra trong Task 1.)

Lời giải chi tiết:

Neil Armstrong is an American astronaut. He is known as the first person to walk on the Moon. He was born on August 5th, 1930 in Wapakoneta in Ohio. From 1949 to 1952, he worked as a pilot in the United States Navy. Armstrong received his B.S from Purdue University in 1955. He joined the NASA astronaut program in 1962. Neil Armstrong became the first human to step on the Moon’s surface on July 20th, 1969. Armstrong and Aldrin spent two and a half hours on the Moon's surface. Armstrong received his M.S at the University of Southern California in 1970. In 1971, he resigned from NASA and from 1971 to 1979, he taught at the University of Cincinnati. In 1986. Armstrong was appointed vice-chairman of the committee that investigated the space shuttle Challenger disaster. He is also well-known for what he said when he stepped on the moon's surface: "That's one small step for man, one giant leap for mankind". 

Tạm dịch: 

Neil Armstrong là một phi hành gia người Mỹ. Ông được biết đến như là người đầu tiên đi bộ trên Mặt trăng. Ông sinh ngày 5 tháng 8 năm 1930 tại Wapokoneta ở Ohio. Từ năm 1949 đến năm 1952, ông làm phi công trong Hải quân Hoa Kỳ. Armstrong nhận bằng Cử nhân tại Đại học Purdue năm 1955. Ông tham gia chương trình du hành vũ trụ NASA năm 1962. Neil Armstrong trở thành người đầu tiên bước lên Mặt trăng vào ngày 20 tháng 7 năm 1969. Armstrong và Aldrin đã dành hai tiếng rưỡi trên mặt trăng. Armstrong nhận bằng Thạc sĩ tại Đại học Nam California vào năm 1970. Năm 1971, ông từ chức NASA và từ năm 1971 đến 1979, ông dạy tại Đại học Cincinnati. Năm 1986, Armstrong được bổ nhiệm làm phó chủ tịch ủy ban điều tra thảm họa Challenger không gian. Ông cũng nổi tiếng với những gì ông nói khi ông bước trên bề mặt của mặt trăng: "Đó là một bước nhỏ cho con người, một bước nhảy vọt khổng lồ cho nhân loại".

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close