Reading - Unit 9 trang 100 tiếng Anh 11

Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

Before you read

Work in a partner. Ask and answer the following questions.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. How far is it from your house to the nearest post office? 

(Từ nhà bạn đến bưu điện gần nhất bao xa?)

2. How often do you so to the post office?

(Bao lâu thì bạn đến bưu điện một lần? Để làm gì?)

3. What services do you think the post office offers?

(Theo bạn thì bưu điện có những dịch vụ gì?)

 

Lời giải chi tiết:

1. The nearest post office is about 2km from my house.

(Bưu điện gần nhất cách nhà tôi khoảng 2 km.)

2. I often go to the post office once a month to buy Television Magazine. Sometimes I also go there to send letters to my friends in other provinces.

(Tôi thường đến bưu điện 1 tháng 1 lần để mua Tạp chí Truyền hình. Thỉnh thoảng tôi đến đó để gửi thư cho những người bạn ở tỉnh khác.)

3. I think the post office offers many services such as mail and parcel service, SMS, money transfer service, press distribution, flower telegram service, telephone and fax service, phone cards and internet cards distribution, postal savings and so on.

(Tôi nghĩ bưu điện cung cấp nhiều dịch vụ như thư và bưu phẩm, SMS, chuyển tiền, giao hàng nhanh, dịch vụ hoa điện tử, dịch vị điện thoại và fax, phân phối thẻ điện thoại và Internet, tiết kiệm bưu phí và vân vân.)

While Text

While you read

Read the text which introduces the services provided by Thanh Ba Post Office and then do the tasks follow.

(Đọc các văn bản trong đó giới thiệu các dịch vụ được cung cấp bởi Bưu điện Thanh Ba và sau đó làm các nhiệm vụ theo.)

(Open daily from 7 a.m. to 9 p.m.)

Thanh Ba Post Office is equipped with advanced technology and has a spacious and pleasant front office. We offer the best serv ices with a well-trained staff, who are always thoughtful and courteous to customers.

Mail and Parcel Service

You can choose to send your letters by air or surface mail. We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

The maximum weight limit of a parcel is 31.5 kg. We offer a very competitive rate for parcels under 15 kg.

Express Money Transfer

Just imagine your relatives are living over one thousand kilometres away from you and you want to send them some money quickly. This speedy and secure service for transferring money can be useful. The money will be sent to your relatives in less than 24 hours.

Phone Calls and Faxes

Besides the ordinary telephone call service, our Post Office provides the Messenger Call Service. This service helps you to notify the recipient of the time and place to receive the call.

If you want to send a document and do not want to lose its original shape, our facsimile service will help you. Fax transmission has now become a cheap and convenient way to transmit texts and graphics over distances.

Press Distribution

Don't bother to go out early to buy your daily newspapers. Just subscribe to your favourite newspapers and magazines and we will have them delivered to your house early in the morning.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

(Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối)

Bưu điện Thanh Ba được trang bị công nghệ tiên tiến và văn phòng phía trước rộng rãi, thoải mải. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ với một đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt, luôn chu đáo và lịch sự với khách hàng.

Dịch vụ bưu phẩm và bưu kiện

Bạn có thể chọn gửi đường hàng không hay đường biển. Chúng tôi cũng có dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu phẩm/ bưu kiện chuyển phát nhanh (SMS) của bạn sẽ được chuyển trong thời gian ngắn nhất có thể.

Giới hạn trọng lượng tối đa của kiện hàng là 3l.5kg. Chúng tôi cung cấp một mức giá rất cạnh tranh cho bưu kiện dưới 15kg.

Chuyển tiền nhanh

Chỉ cần tưởng tượng người thân của bạn đang sinh sống cách bạn hơn 1000km và bạn muốn gửi cho họ một số tiền một cách nhanh chóng. Dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và an toàn có thể có ích, số tiền này sẽ được gửi đến người thân của bạn trong vòng không đầy 24 giờ.

Gọi điện thoại và Fax

Bên cạnh dịch vụ cuộc gọi thoại thông thường, bưu điện của chúng tôi cung cấp dịch vụ cuộc gọi bạn bè. Dịch vụ này giúp bạn thông báo cho người nhận về thời gian và địa điểm để nhận cuộc gọi.

Nếu bạn muốn gửi một tài liệu và không muốn để mất đi định dạng ban đầu của nó, dịch vụ fax của chúng tôi sẽ giúp bạn. Truyền fax đã trở thành một hình thức rẻ và thuận tiện để truyền tài văn bản và biểu đồ từ nơi này đến nơi khác.

Phát hành báo chí

Đừng bận tâm phải đi ra ngoài sớm để mua báo hằng ngày của bạn. Chỉ cần đăng kí tờ báo và tạp chí yêu thích của bạn và chúng tôi sẽ phát báo tận nhà của bạn vào buổi sáng sớm.

While 1

Task 1. Circle the letter (A, B, C or D) before the word that has the opposite meaning to the italicised word.

(Khoanh tròn mẫu tự (A, B,C hoặc D) trước từ có nghĩa trái với từ in nghiêng.)

1. Thanh Ba Post Office has a spacious and pleasant front office.

A. large                       

B. beautiful

C. cramped                 

D. open

2. Our well-trained staff are always courteous to customers.

A. helpful                     

B. rude

C. friendly                   

D. open

3. This speedy and secure service of transferring money can be useful.

A. rapid                       

B. hurried

C. careful                    

D. slow

4. If you want to send a document and do not want to lose its original shape, send it by a fax machine.

A. unique                   

B. outdated            

C. changed                  

D. imaginative

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

1. Bưu điện Thanh Ba có trụ sở rộng rãi và dễ chịu.

A. lớn

B. đẹp

C. hẹp

D. rộng mở

2. Đội ngũ nhân viên được đào tạo của chúng tôi luôn lịch sự với khách hàng.

A. hữu ích

B. thô lỗ

C. thân thiện

D. cởi mở

3. Dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và an toàn này có thể hữu ích.

A. nhanh

B. vội vã

C. cẩn thận

D. chậm

4. Nếu bạn muốn gửi một tài liệu và không muốn mất hình dạng ban đầu của nó, gửi nó bằng một máy fax.

A. duy nhất

B. lỗi thời

C. bị thay đổi

D. giàu trí tưởng tượng

Lời giải chi tiết:

1. C    2. B  3. D  4. C

1. C: spacious >< cramped (rộng rãi >< chật hẹp)

2. B: courteous >< rude (lịch sự >< thô lỗ)

3. D: speedy >< slow (nhanh >< chậm)

4. C: original >< changed (nguyên bản >< đã được thay đổi)          

While 2

Task 2. Read the text again and then answer the following question.

(Đọc các văn bản một lần nữa và sau đó trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. What is Thanh Ba Post Office equipped with?

(Bưu điện Thanh Ba được trang bị cái gì?)

2. What services are offered at Thanh Ba Post Office?

(Bưu điện Thanh Ba cung cấp những dịch vụ nào?)

3. According to the text, what are three different ways of sending a letter?

(Theo bài đọc, ba cách khác nhau để gửi thư là gì?)

4. What is the Messenger Call Service used for?

(Dịch vụ tin nhắn thoại được sử dụng để làm gì?)

5. What will you have to do if you want to get your newspapers and magazines delivered to your house?

(Nếu bạn muốn báo và tạp chí được giao đến tận nhà bạn phải làm gì?)

Lời giải chi tiết:

1. Thanh Ba Post Office is equipped with advanced technology and a spacious pretty place for transaction.

(Bưu điện Thanh Ba được trang bị công nghệ tiên tiến và nơi giao dịch rộng rãi.)

2. Mail and Parcel Service, Express Money Transfer, Phone Calls and Faxes, Press and Distribution and Flower Telegram Service are services at Thanh Ba Post Office.

(Dịch vụ thư và bưu phẩm, chuyển tiền nhanh, gọi điện và fax, giao báo và hoa là những dịch vụ mà Bưu điện Thanh Ba cung cấp.)

3. They are sending by air, surface mail and the Express Mail Service.

(Đó là gửi bằng đường hàng không, đường bộ thông thường và chuyển thư tốc hành.)

4. The Messager Call Service is used for notifying the recipient of the time and place to receive the call.

(Dịch vụ tin nhắn thoại được dùng để lưu ý người nhận về thời gian và địa điểm nhận cuộc gọi.)

5. If we want to get our newspapers and magazines delivered to our house, we have to subscribe.

(Nếu chúng ta muốn báo và tạp chí được giao đến tận nhà, chúng ta phải đặt theo tháng.)

While 3

Task 3. Find evidence in text to support these statements.

(Tìm bằng chứng trong bài đọc để hỗ trợ các câu nói này.)

1. You cannot make a phone call at Thanh Ba Post Office at 10 p.m.

(Bạn  không thể gọi điện thoại ở bưu điện Thanh Ba lúc 10 giờ tối.)

2. You can save money if you send a parcel which is under 15kg.

(Bạn có thể tiết kiệm tiền nếu gửi bưu phẩm dưới 15 kg.)

3. The post office offers a special mail service which is particularly fast.

(Bưu điện cung cấp dịch vụ thư đặc biệt vô cùng nhanh.)

4. Your relatives do not have to wait till tomorrow to get money you send them today.

(Họ hàng của bạn không cần phải chờ đến ngày mai để nhận tiền bạn gửi hôm nay.)

Lời giải chi tiết:

1. The post office opens daily from 7 a.m to 9 p.m.

(Bưu điện mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối.)

2. We offer a very competitive rate for parcels under 15kg.

(Chúng tôi cung cấp giá cạnh tranh cho những bưu phẩm dưới 15 kg.)

3. We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

(Chúng tôi cũng có dịch vụ Thư tốc hành và thư tốc hành của bạn sẽ được chuyển đi trong thời gian ngắn nhất có thể.)

4. We offer a speedy and secure service of transferring money in less than 24 hours.

(Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh trong vòng chưa đến 24 tiếng.)

After you read

After you read

Work in groups. Answer the following questions.

(Làm việc theo nhóm. Trả lời những câu hỏi sau đây.)

1. Which service provided by Thanh Ba Post Office do you think is the most important and why? 

(Dịch vụ nào được cung cấp bởi Bưu Điện Thanh Ba mà bạn nghĩ là quan trọng nhất và tại sao?)

2. What services do you think Thanh Ba Post Office should have in the future?

(Theo bạn thì Bưu Điện Thanh Ba nên có các dịch vụ gì ở trong tương lai?)

Lời giải chi tiết:

1. In my opinion, it is Express Money Transfer. Because when you send some money to your relatives, certainly you can’t feel safe and wonder whether it arrives or not. Now with this service, you feel much safer. Your money isn't only sent quickly but also securely.

(Theo tôi, đó là Chuyển tiền nhan. Bởi vì khi bạn gửi tiền cho họ hàng, chắc chắn bạn không thể cảm thấy an toàn và tự hỏi liệu nó đến nơi hay không. Bây giờ với dịch vụ này, bạn cảm thấy an toàn hơn nhiều. Tiền của bạn không những được gửi đi nhanh chóng mà còn an toàn.)

2. I think they should expand their services such as the Internet Network and international phone calls.

(Tôi nghĩ họ nên mở rộng các dịch vụ như mạng lưới Internet và các cuộc gọi quốc tế.)

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close