Listening - Unit 15 trang 172 tiếng Anh 11

Work in pairs. Match the pictures with the captions. (Làm việc theo cặp. Nối các hình ảnh với chủ thích.)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

Before you listen

Work in pairs. Match the pictures with the captions.

(Làm việc theo cặp. Nối các hình ảnh với chủ thích.)

Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

congress      challenge             NASA                 Kennedy

mission        experiment         Michael                Collins Apollo

reminder      achievement       Neil Armstrong      Buzz Aldrin

Lời giải chi tiết:

Picture A ⟶ 2. The Apollo crew

Picture B ⟶ 5. The first foot print on the moon

Picture C ⟶ 3. Walking on the Moon

Picture D ⟶ 1. Orbiting

Picture E ⟶ 4. The Moon landing

Tạm dịch: 

Ảnh A ⟶ 2. Phi hành đoàn Apollo

Ảnh B ⟶ 5. Dấu chân đầu tiên trên mặt trăng

Ảnh C ⟶ 3. Đi bộ trên Mặt trăng

Ảnh D ⟶ 1. Bay quanh quỹ đạo

Ảnh E ⟶ 4. Hạ cánh xuống Mặt trăng

While

While you listen

Task 1. Listen and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Lắng nghe và quyết định việc các báo cáo sau đây là đúng (T) hoặc sai (F).)

Questions

1. In a speech to Congress in 1916, the US President Kennedy asked the nation to put a man on the moon.

2. The astronauts on board of the spacecraft were Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins.

3. On July 20th, 1969 Michael Collins became the first man on moon. 

4. Armstrong and Aldrin spent two hours on the moon's surface.

5. An American flag was left on the moon's surface.

Phương pháp giải:

TAPESCRIPT

In a speech to the Congress in 1961, the US President Kennedy challenged the nation to put a man on the moon before the end of the decade. After the president's speech, NASA’s Apollo program was developed to meet the challenge.

On July 16th, 1969, the Apollo 11 was launched. The astronauts on board of the spacecraft were Neil Armstrong, Buzz Aldrin and Michael Collins.

On July 20th, 1969, Neil Armstrong became the first man on the moon. He was followed by Aldrin 40 minutes later. To walk on the moon surface, the astronauts need to wear a spacesuit with a portable life support system. This controlled the oxygen, temperature and pressure inside the spacesuit.

Armstrong and Aidrin spent a total of two and a hair hours on the moon's surface. They performed a variety of experiments and collected soil and rock samples to return to the Earth. An American flag was left on the moon's surface as a reminder of the achievement.

The crew of Apollo 11 returned to the Earth on July 24th , 1969. They successfully completed their historic mission. It is regarded as the greatest efforts in the history of mankind.

Dịch bài nghe:

Trong bài phát biểu trước Quốc hội năm 1961, Tổng thống Mỹ Kennedy đã thử thách quốc gia đưa một người lên mặt trăng trước cuối thập niên này. Sau bài phát biểu của tổng thống, chương trình Apollo của NASA được phát triển để đáp lại thử thách.

Vào ngày 16 tháng 7 năm 1969, chiếc Apollo 11 được ra mắt. Các phi hành gia trên tàu vũ trụ là Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1969, Neil Armstrong trở thành người đầu tiên trên mặt trăng. Tiếp theo là Aldrin 40 phút sau đó. Để đi bộ trên mặt trăng, các phi hành gia cần phải mặc một bộ trang phục không gian với một hệ thống hỗ trợ di động. Nó kiểm soát oxy, nhiệt độ và áp suất bên trong không gian.

Armstrong và Aidrin đã dành tổng cộng hai giờ 30 phút trên mặt trăng. Họ thực hiện một loạt các thí nghiệm và thu thập các mẫu đất và đá để trở về Trái Đất. Một lá cờ Mỹ được để lại trên mặt trăng như một lời nhắc nhở về thành tích.

Phi hành đoàn Apollo 11 trở về Trái Đất vào ngày 24 tháng 7 năm 1969. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình. Nó được coi là những nỗ lực lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Lời giải chi tiết:

1 - F (1961)

2 - T

3 - F (Neil Armstrong)

4 - F (two and half hours)

5 - T

Tạm dịch:

1. Trong bài phát biểu trước Quốc hội năm 1916, Tổng thống Mỹ Kennedy yêu cầu quốc gia đưa một người lên mặt trăng.

2. Các phi hành gia trên tàu vũ trụ là Neil Armstrong, Buzz Aldrin và Michael Collins.

3. Ngày 20 tháng 7 năm 1969, Michael Collins trở thành người đầu tiên trên mặt trăng.

4. Armstrong và Aldrin đã trải qua hai giờ trên bề mặt của mặt trăng.

5. Một lá cờ Mỹ đã được để lại trên bề mặt của mặt trăng.

Task 2

Task 2. Listen again and answer the questions.

(Nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. Which programme was developed to meet President Kennedy's challenge?

2. When was the Apollo 11 launched?

3. What was the portable life support system used for?

4. How long did the astronauts stay on the suface of the moon?

5. What did they do while they were staying on the surface of the moon?

6. When did the astronauts return to the Earth?

Lời giải chi tiết:

1. NASA's Apollo programme was developed to meet President Kennedy's challenge.

2. The Apollo 11 launched on July 16th  1969.

3. It was used for controlling tile oxygen, temperature and pressure inside the spacesuit.

4. The astronauts stayed on the surface of the moon for two and a half hours.

5. They performed a variety of experiments and collected soil and rock samples to return to Earth.

6. They returned to the Earth on July 24th, 1969.

Tạm dịch: 

1. Chương trình nào được phát triển để đáp ứng thách thức của Tổng thống Kennedy?

=> Chương trình Apollo của NASA đã được phát triển để đáp ứng thách thức của Tổng thống Kennedy.

2. Khi nào Apollo 11 ra đời?

=> Apollo 11 ra mắt vào ngày 16 tháng 7 năm 1969.

3. Hệ thống hỗ trợ sống di động được sử dụng để làm gì?

=> Nó được sử dụng để kiểm soát ôxy, nhiệt độ và áp suất bên trong không gian.

4. Các phi hành gia ở lại trên mặt trăng bao lâu?

=> Các phi hành gia ở lại trên mặt trăng trong hai tiếng rưỡi.

5. Họ đã làm gì khi họ đang ở trên mặt trăng?

=> Họ thực hiện một loạt các thí nghiệm và thu thập mẫu đất và đá để trở về Trái đất.

6. Các phi hành gia trở về Trái đất khi nào?

=> Họ trở về Trái đất vào ngày 24 tháng 7 năm 1969.

After

After you listen

Discuss the following questions.

(Thảo luận các câu hỏi sau.)

1.  In your opinion, what is the reason for the human interest in Mars and other planets in the solar system?

2. If you were offered a chance of going to the moon and you could take three things with you, what would you choose and why?

Lời giải chi tiết:

1. I think human beings like an adventure.

2. I would take a camera to take a lot of photos, water to drink and a Vietnam flag as a reminder for a Vietnamese person's appearance. 

Tạm dịch: 

1. Theo ý kiến của bạn, lý do cho sự quan tâm của con đến trong sao Hỏa và các hành tinh khác trong hệ mặt trời là gì?

=> Tôi nghĩ con người thích thám hiểm. 

2. Nếu bạn được có một cơ hội đi lên mặt trăng và bạn có thể lấy ba thứ với bạn, bạn sẽ chọn gì và tại sao?

=> Tôi sẽ mang theo máy ảnh để chụp ảnh, nước uống và một lá cờ Việt Nam để minh chứng cho sự xuất hiện của người Việt Nam ở đây. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close