Listening - Unit 12 trang 141 tiếng Anh 11

Work with a partner. Look at the pictures and answer the questions. (Làm việc với một bạn học. Nhìn vào hình ảnh và trả lời các câu hỏi.)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

Before you listen

Work with a partner. Look at the pictures and answer the questions.

(Làm việc với một bạn học. Nhìn vào hình ảnh và trả lời các câu hỏi.)

1. What are the names of these sports?

2. Have you ever watched sports like these on television?

3. Which sport(s) do you like best? Why?

Lời giải chi tiết:

1. high jump, swimming, gymnastics, long jump

2.  - No, I haven't.

     - Yes, I often watch these sports on TV every night.

3. I like swimming best because swimming is easy on the joints, making it suitable for every age and stage of life.

Tạm dịch: 

1. Tên các môn thể thao này là gì?

=> nhảy cao, bơi lội, thể dục dụng cụ, nhảy xa

2. Bạn đã từng xem các môn thể thao như này trên TV chưa?

=> Không, tôi chưa. 

     Rồi, Tôi thường xem những môn thể thao này trên TV mỗi đêm. 

3. Bạn thích môn thể thao nào nhất? Tại sao?

=> Tôi thích bơi tốt nhất vì bơi rất dễ dàng khi kết hợp các khớp, phù hợp với mọi lứa tuổi và giai đoạn của cuộc sống.

 

Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại) 

Click tại đây để nghe:

coming live    freestyle    gymnasium    land       Lee Bong-Ju

land              bar            gymnast        Vichai

While

While you listen

Task 1. Listen and choose the best answer A, B, C or D for the following sentences.

(Lắng nghe và chọn câu trả lời tốt nhất A, B, C hoặc D cho các câu sau đây.)

Questions

1. Yuko won the gold medal in women’s swimming. She set a new world record time of…...

A. 200 seconds                         C. 1 minute 58 seconds

B. 1 minute 38 seconds            D. 1 minute 48 seconds

2.  Lily got an average of……………points in her gymnastics event.

A. 9.5                B. 5.9               C. 15             D. 5

3. Lee Bong-ju jumped ……………..and he won the gold medal in men’s long jump.

A. 8.5 m         B. 8.9 m          C. 9.8 m         D. 18 m

4. The bar that Vichai had to jump over was at……………..

A. 3.2m          B. 2.3 m           C. 2.0 m        D. 2.5 m

5. Which of the following sports events was NOT mentioned in the report?

A. swimming                    C. long and high jumps

B. gymnastics                  D. weightlifting

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Good evening. It's 10.15 and it’s time for “The Asian Games Report". It’s the 3rd day of the Games. Well, today’s most important event was the women's 200 metre freestyle. The Japanese, Yuko was first and got the gold medal. She made a new world record time of 1 minute 58 seconds. The Japanese athletes won two gold medals yesterday, and three the day before, so in the first three days they've won six gold medals.

Here were in the Gymnasium. Lily, the Chinese gymnast, has just finished her display. She's got an average of 9.5 points. That’s the best score today! Lily’s won the gold medal!

And this is Lee Bong-ju coming from Korea. This is the second time he competed in the long jump at the Asian Games. Last time, he jumped 8.5 metres. Today he's won a gold medal for men's long jump. He jumped 8.9 metres.

Now we're waiting for the last high jumper. Vichai coming from Thailand, the bar is at 2.30 metres and... it seems too high for him. Vichai has just jumped!

Oh! He's crashed into the bar! He’s landing. The bar has fallen too. He's getting up and walking away. But he’s very disappointed.

Tạm dịch: 

Chào buổi tối. Bây giờ là 10 giờ 15 phút và là thời gian của chương trình "Tường thuật thế vận hội châu Á" . Hôm nay là ngày thứ 3 của Thế vận hội. Vâng, sự kiện quan trọng nhất hôm nay là bơi tự do 200 mét nữ. Vận động viên người Nhật Bản, Yuko là người về nhất và  giành được huy chương vàng. Cô đã lập kỷ lục mới của thế giới là 1 phút 58 giây. Các vận động viên Nhật đã giành được hai huy chương vàng trong ngày hôm qua, và ba huy chương vàng hôm  trước đó, vì vậy trong ba ngày đầu họ đã giành được sáu huy chương vàng.

Bây giờ là thể dục dụng cụ. Lily, vận động viên thể dục Trung Quốc, đã hoàn thành màn trình diễn của cô. Cô ấy có trung bình 9,5 điểm. Đó là điểm số cao nhất ngày hôm nay!Lily đã giành được huy chương vàng!

Và đây là Lee Bong-ju đến từ Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai anh thi đấu trong một thời gian dài tại Asian Games. Lần trước, anh ta đã nhảy  8,5 mét. Hôm nay, anh đã giành được một huy chương vàng cho nội dung nhảy xa của nam. Anh ta nhảy tới 8.9m.

Bây giờ chúng ta đang chờ đợi người nhảy cao nhất. Vichai đến từ Thái Lan, xà ngang ở độ cao 2,30 mét và ... có vẻ như quá cao so với anh ấy. Vichai đã nhảy qua!

Oh! Anh ta đâm vào thanh! Anh ta rơi xuống. Xà ngang rơi xuống. Anh ấy đứng dậy và bước đi. Nhưng anh ấy rất thất vọng.

Lời giải chi tiết:

1. C             2. A             3. B                  4. B             5. D

Tạm dịch: 

1. Yuko giành được huy chương vàng ở nội dung bơi nữ. Cô đã thiết lập một kỷ lục thế giới mới ... ...

A. 200 giây                       C. 1 phút 58 giây

B. 1 phút 38 giây              D. 1 phút 48 giây

2. Lily đạt trung bình ............... điểm trong sự kiện thể dục dụng cụ của cô.

A. 9,5                B. 5,9                 C. 15                 D. 5

3. Lee Bong-ju nhảy ............... .. và anh đã giành huy chương vàng ở nội dung nhảy xa của nam.

A. 8,5 m            B. 8,9 m             C. 9,8 m             D. 18 m

4. Xà ngang  mà Vichai phải nhảy qua thì cao  ............... ..

A. 3,2m              B. 2,3 m            C. 2,0 m             D. 2,5 m

5. Các sự kiện thể thao nào sau đây KHÔNG được đề cập trong báo cáo?

A. bơi                                           C. nhảy xa và cao

B. thể dục dụng cụ                        D. cử tạ

Task 2

Task 2. Listen again and answer the following questions.

(Lắng nghe một lần nữa và trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. What time was "The Asian Games Report" programme?

2. How many gold medals have the Japanese athletes won in the first three days?

3. How many times has Lee Bong-ju competed in the long jump?

4. What was the last sports event mentioned in the report?

5. How was Vichai after he finished his performance?

Lời giải chi tiết:

1. 10.15 p.m

2. 6 gold medals.

3. 2 times.

4. High jump.

5. He was very disappointed.

Tạm dịch: 

1. Chương trình "Tường thuật Thế vận hội Châu Á" vào lúc mấy giờ?

=> 10 giờ 15 phút tối.

2. Vận động viên người Nhật giành được bao nhiêu huy chương vàng trong ba ngày thi đấu đầu tiên?

=> 6 huy chương vàng.

3. Lee Bong-ju đã tham gia nhảy xa bao nhiêu lần?

=> 2 lần. 

4. Môn thi thể thao nào được đề cập cuối cùng trong bài tường thuật?

=> nhảy cao

5. Vichai cảm thấy thế nào sau khi anh ta kết thúc màn trình diễn?

=> Anh ta rất thất vọng. 

After

After you listen

Work in groupsTalk about a famous athlete you know.

(Làm việc theo nhóm. Nói về một vận động viên nổi tiếng mà bạn biết.)

Be ready to talk about:

- His/ her life.

- His/ her achievements (for example, how many medals has he/ she won?)

- What you like about him/ her?

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Chuẩn bị nói về:

- Cuộc sống của họ.

- Những thành tựu của mình (ví dụ: có bao nhiêu huy chương)

- Những gì bạn thích về anh ta / cô ấy?

Lời giải chi tiết:

Golfing genius

Tiger Woods was born on 30th December 1975 in California, USA, of mixed heritage: he describes himself as quarter black, a quarter Thai, a quarter Chinese, an eighth white and an eighth American Indian. His father, Earl Woods, named him Tiger as his friend's name who saved his life in the Vietnam war.

He was only nine months old when he started to play golf and play his first game at 1.5 years old. His father was first teacher.

At the age of eight, he won a tournament and five more before he was 16. On 08-4-2011, Tiger Woods made golf history. He became the first golfer to win all four major-the most important tournaments-within the same year.

He helps to make golf more popular with all ages and levels, and people agree that he is probably the greatest golfer of all time. Certainly, he is already one of the richest.

He now earns more than $50.000.000 a year. He has a $100 million deal with Nike and also American Express, Buick Rolex and Wheaties.

What advice would he give prospective parents of golf champions? “Do not force kids into sports. It has to be fun".

The best advice he ever got/ from his dad is: "Always be yourself”.

Tạm dịch:

Tiger Woods sinh ngày 30 tháng 12 năm 1975 tại Califortia, Mỹ, là sự hội tụ của tinh hoa: ông mô tả mình 1/4 là da đen, một phần tư người Thái, một phần tư người Trung Quốc, 1/8 người da trắng và 1/8 Ấn Mỹ. Cha của ông, Earl Woods, đặt tên ông là Tiger như tên người bạn đã cứu sống ông trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Anh mới chỉ 9 tháng tuổi thì bắt đầu chơi golf và chơi trò chơi đầu tiên của mình lúc 1,5 tuổi. Cha của ông là giáo viên đầu tiên.

Năm 8 tuổi, anh đã giành được một giải đấu và năm trận nữa trước khi lên 16 tuổi. Vào ngày 08-4-2011, Tiger Woods đã làm nên lịch sử golf. Ông đã trở thành tay golf đầu tiên giành được bốn giải chính quan trọng nhất - trong cùng một năm.

Ông giúp golf trở nên phổ biến ở mọi lứa tuổi và mọi cấp độ, và mọi người đồng ý rằng ông có lẽ là tay golf tuyệt vời nhất mọi thời đại. Chắc chắn, ông đã là một trong những người giàu nhất.

Hiện nay ông kiếm được hơn 50.000.000 đô la một năm. Ông ấy có hợp đồng trị giá 100 triệu đô với Nike và cũng American Express, Buick Rolexand Wheaties.

Lời khuyên mà ông đưa ra cho cha mẹ tương lai cho của nhà vô địch golf là gì ? "Đừng ép trẻ em chơi thể thao. Nó phải được vui vẻ ".

Lời khuyên tốt nhất mà anh ta có được từ cha là: "Hãy luôn là chính mình".

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close