Speaking - Unit 16 trang 181 tiếng Anh 11

Work in pairs. Which sentences express facts (F) and which ones, opinions (O)? Put a tick (V) in the right column.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

Task 1. The sentences below all appear in the reading passage. Work in pairs. Which sentences express facts (F) and which ones, opinions (O)? Put a tick (✓) in the right column. 

(Các câu dưới đều xuất hiện trong bài đọc. Làm việc theo cặp. Xác định các câu câu nào là sự thật (F), câu nào là quan điểm (O). Đặt dấu () vào ô đúng.)

  F O
1. The Great Pyramid is believed to have been built over a 20-year period.    
2. The Great Pyramid was 147 metres high.    
3. The Great Pyramid ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries.    
4. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone.    
5. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded.    
6. A second theory suggests that the blocks were lifted and placed using thousands of huge weight arms.    
7. The boat is believed to have been used to carry the body of Khufu in his last joumey on earth before being buried inside the pyramid.    

Lời giải chi tiết:

 

  F O
1. The Great Pyramid is believed to have been built over a 20-year period.    
2. The Great Pyramid was 147 metres high.    
3. The Great Pyramid ranked as the tallest structure on earth for more than 43 centuries.    
4. The structure consisted of approximately 2 million blocks of stone.    
5. One theory involves the construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded.  
6. A second theory suggests that the blocks were lifted and placed using thousands of huge weight arms.    
7. The boat is believed to have been used to carry the body of Khufu in his last jouney on earth before being buried inside the pyramid.    

Tạm dịch: 

  F O
1. The Great Pyramid được cho là đã được xây dựng trong khoảng thời gian 20 năm.    
2. The Great Pyramid cao 147 mét.    
3. The Great Pyramid được xếp hạng là cấu trúc cao nhất trên trái đất trong hơn 43 thế kỷ.    
4. Công trình bao gồm khoảng 2 triệu khối đá.    
5. Một lý thuyết liên quan đến việc xây dựng một đoạn đường thẳng hoặc xoắn ốc được đưa ra khi tiến hành xây dựng.  
6. Một lý thuyết thứ hai cho thấy rằng các khối đã được dỡ bỏ và đặt bằng cách sử dụng hàng ngàn vũ khí trọng lượng rất lớn.    
7. Thuyền được cho là đã được sử dụng để mang cơ thể của Khufu trong chuyến đi cuối cùng của mình trên trái đất trước khi được chôn cất bên trong kim tự tháp.    

Task 2

Task 2. Work in pairs. Tell your partner about some facts and opinions of the Great Pyramid of Giza, using the information in Task I.

(Làm việc theo cặp. Giới thiệu bạn học cùng bạn về một số sự thật và quan điểm về Đại Kim Tự Tháp Giza, sử dụng thông tin trong Task 1.)

 

Lời giải chi tiết:

A: Hi, What are you doing?

B: I'm searching for some wonders of the world.

A: Great. Can you tell me something about the Great Pyramid of Giza?

B: What do you need to know about it?

A: Who built the Great Pyramid of Giza?

B: I think the Great Pyramid of Giza was built by a giant.

Tạm dịch: 

A: Chào, bạn đang làm gì đó?

B: Tôi đang tìm kiếm một số kỳ quan của thế giới.

A: Thật tuyệt. Bạn có thể cho tôi biết điều gì đó về Kim Tự Tháp Giza?

B: Bạn cần biết gì về nó?

A: Ai đã xây dựng Kim tự tháp Giza?

B: Tôi nghĩ rằng Kim Tự Tháp Giza được xây dựng bởi một người khổng lồ.

Task 3

Task 3. Work in groups. Discuss possible answers to the following question, using the suggestions below.

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận về câu trả lời cho các câu hỏi sau đây, sử dụng các gợi ý dưới đây.)

• Who built the Great Pyramid of Giza?

• How long did it take to build it?

• Where did the builders find the stones?

• How could they build the Pyramid so high?

Useful language:

- I think /I am sure....

- It is said that ...

- The pyramid is said / believed / thought to have been ...

- Probably they...

- They must /can / may / might have ...

Lời giải chi tiết:

A: How long did it take to build it?

B: It is believed/ said/supposed/thought that the Great Pyramid was built over a 20-year period.

A: Where did the builders find the stones?

B: The stones are believed/ said/ supposed/ thought to be found in Everest Mountain.

A: How did they transport them?

B: The stones are believed/ said/ supposed/ thought to be transported by thousands of huge weight arms.

A: How could they build the Great Pyramid of Giza?

B: People say/ think/ believe/ suppose that its construction of a straight or spiral ramp that was raised as the construction proceeded. The blocks were lifted and placed using thousands of huge weight arms.

Tạm dịch: 

• Ai đã xây dựng Kim tự tháp Giza?

• Mất bao lâu để xây dựng nó?

• Các thợ xây dựng tìm đá ở đâu?

• Làm thế nào họ có thể xây dựng Kim tự tháp cao như thế?

Ngôn ngữ hữu ích:

- Tôi nghĩ / tôi chắc chắn ....

- Ngươi ta nói rằng ...

- Kim tự tháp được cho là / tin tưởng / nghĩ là ...

- Có lẽ họ ...

- Họ phải / có thể / có thể / có thể có ...

A: Mất bao lâu để xây dựng nó?

B: Người ta tin / nói / nghĩ / nghĩ rằng Kim tự tháp vĩ đại được xây dựng trong khoảng thời gian 20 năm.

A: Những người thợ xây tìm đá ở đâu?

B: Những viên đá được cho là / được cho là / được cho là có thể được tìm thấy ở Núi Everest.

A: Họ vận chuyển chúng như thế nào?

B: Những viên đá được cho là / được cho là / nghĩ / được cho là được vận chuyển bởi hàng ngàn cánh tay lực lưỡng.

A: Làm thế nào mà họ có thể xây dựng Kim Tự Tháp Giza?

B: Mọi người nói / nghĩ / tin / giả sử rằng việc xây dựng một đoạn đường thẳng hoặc xoắn ốc được nảy ra khi tiến trình xây dựng được tiến hành. Các khối đã được dỡ bỏ và đặt bằng cách sử dụng hàng ngàn cánh tay lực lưỡng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close