Reading - Unit 3 trang 32 SGK Tiếng Anh 11

Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

BEFORE YOU READ

Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào các hình và trả lời câu hỏi.)

1. What is the relationship between the people in the pictures?

(Mối quan hệ giữa những người trong các hình là gì?)

2. What are they celebrating?

(Họ đang tổ chức tiệc mừng gì?)

Lời giải chi tiết:

1. The people in both pictures belong to a family.

(Những người trong 1 bứa hình đều là gia đình.)

2. The people in picture 1 are celebrating a birthday and the people in picture 2 are celebrating the 50th wedding anniversaries.

(Những người ở bức tranh 1 đang tổ chức tiệc sinh nhật và những người ở bức tranh 2 đang tổ chức kỉ niệm 50 năm ngày cưới.)

While Bài đọc

WHILE YOU READ 

Read the passages about birthday and then do the task that follows.

(Đọc các đoạn văn về sinh nhật và kỉ niệm hàng năm, sau đó làm tập đi kèm.)

A. It is Lisa’s birthday. She is seven years old today, and her family and friends are at her birthday party. On the table is a birthday cake with seven candles, one for each year. People sing 'Happy Birthday' to Lisa:

Happy birthday to you!

Happy birthday to you!

Happy birthday, dear Lisa!

Happy birthday to you!

When they finish singing, Lisa blows out the candles on the cake. Then everybody eats cake and ice cream. After that, Lisa opens her birthday cards and presents. Her family and friends give her toys and clothes for her birthday.

In the United States, people of all ages celebrate birthdays. But when an adult has a birthday, there are not a lot of candles on the birthday cake. Many Americans over the age of 30 don't like to talk about their age. Some people joke every year. “I’m 29 years old today.’' Perhaps they do not want to be any older.

B. Rosa and Luis are having a party, too. But it is not a birthday party. It is an anniversary party. Fifty years ago, Rosa and Luis got married. Today their family and friends are giving them a party. Everyone eats some cake and says “Happy Anniversary!” to Rosa and Luis. People also give cards and gifts to the anniversary couple.

Most married couples in the United States celebrate wedding anniversaries each year. Husbands and wives give flowers or gifts to each other. They often have a quiet dinner at home or at a restaurant. They usually don’t have a big party.

But the 25th and the 50th wedding anniversaries are special. People call the 25th the “silver anniversary" and the 50th the “golden anniversary.” These anniversaries mark the milestones of a happy and lasting relationship between married couples. Rosa and Luis are happy to be together for their golden anniversary.

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

A. Đây là sinh nhật của Lisa. Hôm nay cô bé lên 7 tuổi, gia đình và bạn bè của cô bé đều có mặt tại bữa tiệc. Trên bàn là một chiếc bánh sinh nhật với 7 cây nến, mỗi cây là một năm. Mọi người hát bài ‘‘Chúc mừng sinh nhật" tặng Lisa:

"Chúc mừng sinh nhật của bạn.

Chúc mừng sinh nhật của bạn.

Chúc mừng sinh nhật Lisa yêu thương

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!"

Khi họ ngừng hát, Lisa thổi tắt những cây nến trên cái bánh. Mọi người ăn bánh và kem. Sau đó, Lisa mở thiệp và quà sinh nhật của cô ấy. Gia đình và bạn bè của cô ấy tặng đồ chơi và quần áo vào ngày sinh nhật của cô ấy.

Ở Mĩ, mọi người ở mọi lứa tuổi đều tổ chức tiệc sinh nhật. Nhưng khi một người trưởng thành tổ chức sinh nhật, không có quá nhiều nến trên bánh sinh nhật. Nhiều người Mĩ hơn 30 tuổi không muốn nhắc tới tuổi của họ. Một ai đó luôn đùa vào mỗi năm, "hôm nay tôi 29 tuổi", có lẽ họ không muốn già thêm chút nào nữa.

B. Rosa và Luis cũng đang có một bữa tiệc. Nhưng không phải là một bữa tiệc sinh nhật. Đó là bữa tiệc kỉ niệm 50 năm Rosa và Luis kết hôn. Hôm nay, gia đình và bạn bè của họ đã tổ chức cho họ một bữa tiệc. Mọi người ăn bánh và nói “CHÚC MỪNG NGÀY KỈ NIỆM HẠNH PHÚC!" tới Rosa và Luis. Mọi người cũng tặng thiệp và quà cho cặp đôi kỉ niệm này.

Hầu hết các cặp vợ chồng ở Mĩ đều tổ chức lễ kỉ niệm ngày cưới hằng năm. Vợ và chồng tặng hoa hay quà cho nhau. Họ thường có một bữa tối yên lặng ở nhà hoặc ở một nhà hàng. Họ không thường có một bữa tiệc lớn. Nhưng tiệc kỉ niệm đám cưới thứ 25 và 50 rất đặc biệt.

Người ta gọi lần thứ 25 là “kỉ niệm bạc" và lần 50 là "kỉ niệm vàng”. Những lễ kỉ niệm này đánh dấu mốc cho sự hạnh phúc và mối quan hệ vĩnh cửu giữa hai vợ chồng. Luis và Rosa chan hòa niềm hạnh phúc trong kỉ niệm hoàng kim của họ.

While Bài 1

Task 1. Decide which of the activities below takes place at a birthday party or at a wedding anniversary party or both. Put a tick (✓) in the right box.

(Làm việc với một bạn cùng học. Quyết định hoạt động nào trong các hoạt động dưới đây xảy ra ở tiệc sinh nhật hoặc tiệc kỉ niệm ngày cưới hoặc cả hai. Đặt dấu (✓) vào khung đúng.)

 

Birthday party

Wedding anniversary party

1. People sing a song.

 

 

2. People eat cake.

 

 

3. People receive cards and gifts from friends and relatives.

 

 

4. People joke about their age.

 

 

5. People remember their wedding day.

 

 

6. People go out to dinner.

 

 

7. People blow out candles, one for each year.

 

 

 

Lời giải chi tiết:

 

Birthday party

(Tiệc sinh nhật)

Wedding anniversary party

(Tiệc kỉ niệm ngày cưới)

1. People sing a song.

(Mọi người hát một bài hát.)

 

2. People eat cake.

(Mọi người ăn bánh.)

3. People receive cards and gifts from friends and relatives.

(Mọi người nhận thiếp mừng và quà từ bạn bè và họ hàng.)

4. People joke about their age.

(Mọi người nói đùa về tuổi của họ.)

 

5. People remember their wedding day.

(Mọi người nhớ ngày cưới của họ.) 

 

6. People go out to dinner.

(Mọi người ra ngoài ăn tối.) 

7. People blow out candles, one for each year.

(Mọi người thổi nến, một 1 một cây nến.)

 


 

While Bài 2

Task 2. Work with a partner, in each of the following sentences, there is one word which is not true according to the reading passage. Underline the wrong word and provide the correct one.

(Làm việc cùng với một bạn học. Ở mỗi câu sau có một từ không đúng theo đoạn văn. Hãy gạch dưới từ sai và cho từ đúng.)

1. Lisa's family and her friends are at her eighth birthday party.

2. Everyone makes cake and ice cream at the birthday party

3. Lisa opens birthday cards and book from her family and friends.

4. Many Americans over the age of 30 don’t like to talk about their anniversaries.

5. Fifty months ago. Rosa and Luis got married.

6. People call the 5th wedding anniversary: the "Golden anniversary".

7. Rose and Luis are happy to be together for their silver anniversary 

Lời giải chi tiết:

1. Lisa's family and her friends are at her eighth birthday party. (eight ⟶ seventh)

(Gia đình của Lisa và bạn bè của cô bé có mặt ở tiệc sinh nhật lần thứ 8.)

2. Everyone makes cake and ice cream at the birthday party. (makes ⟶ eats)

(Mọi người làm bánh và kem tại bữa tiệc.)

3. Lisa opens birthday cards and book from her family and friends. (book ⟶ presents)

(Lisa mở thiệp mừng và sách từ gia đình và bạn bè tặng.)

4. Many Americans over the age of 30 don’t like to talk about their anniversaries. (anniversaries ⟶ ages)

(Nhiều người Mỹ hơn 30 tuổi không thích nói về lễ kỉ niệm của họ.) 

5. Fifty months ago, Rosa and Luis got married. (months ⟶ years)

(Cách đây 50 tháng, Rosa và Luis đã kết hôn.)

6. People call the 5th wedding anniversary: the "Golden anniversary". (5th ⟶ 50th)

(Mọi người gọi kỉ niệm 5 năm ngày cưới là "Hôn nhân Vàng".)

7. Rose and Luis are happy to be together for their silver anniversary. (silver ⟶ golden)

(Rosa và Luis hạnh phúc bên nhau trong kỉ niệm hôn nhân bạc.)

After

AFTER YOU READ

Work in pairs. Answer the following questions.

(Làm việc theo cặp. Trả lời câu hỏi sau.)

1. Where do you prefer to celebrate your birthday, at home or in the restaurant? Why?

(Bạn thích tổ chức tiệc sinh nhật ở đâu, ở nhà hay nhà hàng? Tại sao?)

2. Do your parents celebrate their wedding anniversaries?

(Bố mẹ bạn có kỉ niệm ngày cưới không?)

3. Are you going to celebrate your wedding anniversaries in the future? Why (not)?

(Trong tương lai bạn có kỉ niệm ngày cưới của mình không? Tại sao có? Tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

1.  I prefer to celebrate my birthday at home because it is quieter than in the restaurant. Moreover, everyone feels at ease and enjoys a family atmosphere.

(Tôi thích tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà hơn bởi vì nó yên tĩnh hơn ở nhà hàng. Hơn nữa, mọi người cảm thấy thoải mái và tận hưởng bầu không khí gia đình.)

2. No. Most Vietnamese couples don't have the habit of having wedding anniversaries.

(Không. Hầu hết các cặp vợ chồng ở Việt Nam không có thói quen kỉ niệm ngày cưới.)

3.  In the future I will celebrate my wedding anniversaries because I think they are occasions for us to celebrate our love, to look back our way and to have fun with relatives and friends.

(Trong tương lai tôi sẽ kỷ niệm ngày cưới bởi vì tôi nghĩ đó là dịp cho chúng ta kỷ niệm tình yêu, xem lại chặng đường đã qua và chia sẻ niềm vui với họ hàng và bạn bè.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close