Speaking - Unit 11 trang 127 tiếng Anh 11

He following statements list some advantages and disadvantages of various sources of energy. Read and tick (V) the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partner's.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1The following statements list some advantages and disadvantages of various sources of energy. Read and tick (✓) the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partners.

(Các báo cáo sau đây liệt kê một số lợi thế và bất lợi của các nguồn năng lượng khác nhau. Đọc và đánh dấu (✓) vào ô thích hợp A (đối với những lợi thế) hoặc D (đối với những khó khăn), sau đó so sánh kết quả với các bạn học.)

 

 A

 D

1. Fossil fuels will be exhausted within a relatively short time.

 

 

2. Geothermal heat is available only in a few places in the world.

 

 

3. If the wind does not blow, there is no wind energy.

 

 

4. Water power provides energy without pollution.

 

 

5. A nuclear reactor releases radiation which is dangerous to the environment.

 

 

6. Solar energy is not only plentiful and unlimited but also clean and safe.

 

 

7. It is expensive to build a dam for hydroelectricity.

 

 

Lời giải chi tiết:

 

 

 A

(thuận lợi)

 D

(bất lợi)

1. Fossil fuels will be exhausted within a relatively short time.

(Nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt trong một khoảng thời gian khá ngắn.)

 

 ✓

2. Geothermal heat is available only in a few places in the world.

(Địa nhiệt chỉ có sẵn ở một vài nơi trên thế giới.)

 

 ✓

3. If the wind does not blow, there is no wind energy.

(Nếu gió không thổi, không có năng lượng gió.)

 

 ✓

4. Water power provides energy without pollution.

(Năng lượng nước cung cấp điện mà không gây ô nhiễm.)

 ✓

 

5. A nuclear reactor releases radiation which is dangerous to the environment.

(Phản ứng hạt nhân thải ra tia bức xạ nguy hiểm cho môi trường.)

 

 ✓

6. Solar energy is not only plentiful and unlimited but also clean and safe.

(Năng lượng mặt trời không những dồi dào và vô tận mà còn sạch và an toàn.)

 ✓

 

7. It is expensive to build a dam for hydroelectricity.

(Rất tốn kém để xây đập thủy điện để lấy thủy điện.)

 

 ✓

Bài 2

Task 2. Work in pairs. Talk with your friend about the advantages and disadvantages of using each alternative source of energy, using the suggestions from Task 1.

(Làm việc theo cặp. Nói với bạn bè về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng mỗi nguồn năng lượng thay thế  sử dụng những gợi ý từ bài tập 1.)

Lời giải chi tiết:

A: I think wind can be an alternative source of energy.

(Mình nghĩ gió có thể là một nguồn năng lượng thay thế.)

B: Why do you think so?

(Sao bạn nghĩ vậy?)

A: Because our major sources of energy are running out while wind is abundant and unlimited.

(Bởi vì các nguồn năng lượng chính đang cạn kiệt trong khi gió dồi dào và vô tận.)

B: I know it is also clean and safe to the environment. However, it is not available when there is no wind.

(Mình biết nó cũng sạch và an toàn với môi trường. Tuy nhiên, khi không có gió sẽ không có năng lượng gió.)

Useful language: (Ngôn ngữ hữu ích)

enormous, plentiful, available                  dangerous

(khổng lồ, nhiều, có sẵn                          nguy hiểm)

clean and safe                                        expensive

(sạch và an toàn                                    tốn kém)

unlimited, renewable                               polluted

(không giới hạn, có thể tái tạo                 bị ô nhiễm)

convenient                                             limited, non-renewable

(tiện nghi                                                có giới hạn, không thể tái tạo)

cheap, simple devices/ technology           harmful, exhausted

(rẻ, thiết bị/ công nghệ đơn giản              có hại, cạn kiệt)

Bài 3

Task 3. Work in groups. Express your belief on the increasing use of alternative source of energy in the future, using the ideas from Task 2.

(Làm việc theo nhóm. Bày tỏ lòng tin của bạn vào việc sử dụng nguồn năng lượng thay thế trong tương lai, bằng cách sử dụng các ý từ bài tập 2.)

Lời giải chi tiết:

In my opinion, using alternative sources is the necessary way to solve the rapid exhaustion of our major sources of energy. Alternative sources such as solar energy, water power, wind power… are clean and safe for our life. Besides that, they are unlimited and can be renewable. Nowadays, there are some developed countries that use alternative sources parallel the major sources of energy. Day after day, science and technology have developed so fast. There are more windmills, dams are built, more solar panels are set on the roofs of houses to create energy. I think in the future, alternative sources will replace completely our major sources of energy.

Tạm dịch: 

Theo tôi, việc sử dụng các nguồn thay thế là cách cần thiết để giải quyết sự cạn kiệt nhanh chóng của các nguồn năng lượng chính của chúng ta. Các nguồn thay thế như năng lượng mặt trời, điện nước, điện gió ... thì sạch sẽ và an toàn cho cuộc sống của chúng ta. Bên cạnh đó chúng không giới hạn và có thể được tái tạo. Ngày nay, có một số nước phát triển sử dụng các nguồn thay thế song song với các nguồn năng lượng chính. Hàng ngày, khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh. Có nhiều cối xay gió, đập được xây dựng, nhiều tấm pin mặt trời được đặt trên mái nhà để tạo ra năng lượng. Tôi nghĩ rằng trong tương lai, các nguồn thay thế sẽ thay thế hoàn toàn các nguồn năng lượng chính của chúng ta.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close