Language focus - Unit 15 trang 175 tiếng Anh 11

Complete the sentences, using could, couldn’t or was/were (not) able to.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Pronunciation

Pronunciation

Listen and repeat

(Nghe và lặp lại)

Practise reading aloud this dialogue.

(Thực hành đọc to bài đối thoại này)

A: Florence, Mr. Barnes went on the tenth of last month.

B: Oh. I have warned you, haven’t I ? Did he pay the rent?

A: Only to the seventh.

B: Only to the seventh?

A: Yes, and we may have no chance to see him again. Is he your friend?

B: No, Mr. Barnes is not my friend and if he phones, remind him that he must pay the rent to the end of the month.

A: Don’t be so tense. We’ll have a new tenant on the thirteenth of this month.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

A: Florence, ông Barnes đã đi vào ngày 10 tháng trước.

B: Oh. Tôi đã cảnh báo bạn, phải không? Ông ta có trả tiền thuê nhà không?

A: Chỉ cho đến tháng thứ bảy.

B: Chỉ cho đến tháng thứ bảy á?

A: Vâng, và chúng tôi không có cơ hội gặp lại ông ấy nữa. Ông ấy có phải bạn của bạn?

B: Không, anh Barnes không phải là bạn của tôi và nếu ông ta điện thoại, hãy nhắc ông ta rằng ông ta phải trả tiền thuê nhà cho đến cuối tháng.

A: Đừng căng thẳng quá. Chúng tôi sẽ có người thuê mới vào ngày 13 tháng này.

Exercise 1

Exercise 1. Complete the sentences, using could, couldn’t or was/were (not) able to. 

(Hoàn thành câu, sử dụng could, couldn't hoặc was/were (not) able to.)

Examples:

- My grandfather was a very clever man. He could speak five

languages.

- I looked everywhere for the book but I couldn’t find it.

- They didn’t want to come with us at first but we were able to persuade them.

1. Laura had hurt her leg and ________ walk very well.

2. Sue wasn't at home when I phoned but I ________ contact her at her office.

3. I looked very carefully and I ________ see a figure in the distance.

4. I wanted to buy some tomatoes. The first shop I went to didn’t have any but I ________ get some in the next shop.

5. My grandmother loved music. She ________ play the piano very well.

6. I had forgotten to bring my camera so I ________ take any photographs.

Lời giải chi tiết:

1. couldn’t/ wasn't able to

2. was able to

3. could/ was able to

4. was able to

5. could/ was able to

6. couldn’t/ wasn’t able to

Tạm dịch: 

Ví dụ:

- Ông tôi là một người rất thông minh. Ông có thể nói năm ngôn ngữ.

- Tôi đã tìm cuốn sách khắp mọi nơi nhưng tôi không thể tìm thấy nó.

- Ban đầu họ không muốn đi với chúng tôi nhưng chúng tôi có thể thuyết phục họ.

1. Laura đã bị thương ở chân và không thể  đi bộ tốt lắm.

2. Sue không ở nhà khi tôi gọi điện thoại nhưng tôi có thể liên lạc với cô ấy tại văn phòng của cô ấy.

3. Tôi nhìn rất cẩn thận và tôi có thể nhìn thấy một con số ở đằng xa.

4. Tôi muốn mua một ít cà chua. Cửa hàng đầu tiên tôi đến không có bất kỳ thứ gì nhưng tôi có thể mua một số ở cửa hàng tiếp theo.

5. Bà tôi yêu âm nhạc. Bà có thể chơi piano rất tốt.

6. Tôi đã quên mang theo máy ảnh của mình vì vậy tôi không thể chụp bất kỳ bức ảnh nào.

Exercise 2

Exercise 2. Read the situation and write a sentence with a tag question. In each situation you are asking your friend to agree with you. 

(Đọc tình huống và viết một câu với câu hỏi đuôi. Trong mỗi tình huống em đang đề nghị bạn em đồng ý với em.)

Example: You look out of the window. The sky is blue and the sun is shining. What do you say to your friend?

(beautiful day)

=> It’s a beautiful day, isn’t it?

1. You’re with a friend outside a restaurant. You're looking at the prices, which are very high.

⟶ What do you say? (expensive) It                 .

2. You’ve just come out of the cinema with a friend. You really enjoyed the film. What do you say to your friend? (great)

⟶ The film                       ?

3. You and a friend are listening to a woman singing. You like her voice very much. What do you say to your friend? (a lovely voice)

⟶ She                      ?

4. You are trying on a jacket. You look in the mirror and you don’t like what you see. What do you say to your friend? (not/look/ Very good )

⟶ It                      ?

5. Your friend's hair is much shorter than when you last met. What do you say to her/ him? (have/ your hair/ cut)

⟶ You                            ?

Lời giải chi tiết:

1. It is (very) expensive, isn't it?

2. The film was great, wasn’t it?

3. She has a lovely voice, doesn't she?

4. It doesn't look very good, does it?

5. You have had your hair cut, haven't you?

Tạm dịch: 

Ví dụ: Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh và mặt trời chiếu sáng. Bạn nói gì với bạn của bạn?

(ngày đẹp trời)

=> Đó là một ngày đẹp trời, phải không?

1. Bạn đang ở cùng một người bạn bên ngoài một nhà hàng. Bạn đang xem xét mức giá rất cao.

⟶ Bạn nói gì? (đắt tiền)

=> Nó rất đắt tiền đúng không?

2. Bạn vừa mới ra khỏi rạp chiếu phim với một người bạn. Bạn thực sự rất thích bộ phim. Bạn nói gì với bạn của bạn? (tuyệt quá)

⟶ Bộ phim?

=> Bộ phim thật hay, đúng không?

3. Bạn và một người bạn đang nghe một người phụ nữ hát. Bạn thích giọng hát của cô ấy rất nhiều. Bạn nói gì với bạn của bạn? (một giọng nói đáng yêu)

⟶ Cô ấy?

=> Cô ấy có giọng thật đáng yêu, đúng không?

4. Bạn đang mặc áo khoác. Bạn nhìn vào gương và bạn không thích những gì bạn thấy. Bạn nói gì với bạn của bạn? (không / nhìn / Rất tốt)

⟶ Nó?

=> Nó trông không đẹp lắm, đúng không?

5. Tóc của bạn bạn ngắn hơn nhiều so với lần gặp cuối cùng của bạn. Bạn nói gì với cô ấy? (có / tóc / cắt của bạn)

⟶ Bạn?

=> Bạn đã cắt tóc đúng không?

Exercise 3

Exercise 3. Mark and Jenny were showing some farnily photographs to a friend. Here are some of the questions that were asked. Complete the questions by adding the tag questions. 

(Mark và Jenny đang khoe ảnh gia đình với một người bạn. Đây là những câu hỏi được đặt ra. Hoàn thành các câu hỏi bằng cách thêm câu hỏi đuôi)

1. That's a lovely picture of Sally. She looks just like Mary, _______?

2. I think you’ve seen this one before, _______?

3. This photograph was taken in Scotland, _______?

4. We took this on holiday, _______?

5. We’ll go there again next year, _______?

6. You can see the sea in the distance, _______?

7. That must be Jenny’s father, _______?

Lời giải chi tiết:

1. That's a lovely picture of Sally. She looks just like Mary, doesn't she?

2. I think you’ve seen this one before, haven't you?

3. This photograph was taken in Scotland, wasn't it?

4. We took this on holiday, didn't we?

5. We’ll go there again next year, won't we?

6. You can see the sea in the distance, can't you?

7. That must be Jenny’s father, mustn't it?

Tạm dịch: 

1. Đó là một bức ảnh đáng yêu của Sally. Cô ấy trông giống Mary, phải không?

2. Tôi nghĩ bạn đã từng thấy cái này trước đây, phải không?

3. Bức ảnh này được chụp ở Scotland, phải không?

4. Chúng tôi đã chụp ảnh này vào kỳ nghỉ, phải không?

5. Chúng ta sẽ lại đến đó vào năm tới, đúng không?

6. Bạn có thể thấy biển ở xa xa, phải không?

7. Đó phải là cha của Jenny, phải không?

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài