Writing - Unit 12 trang 143 tiếng Anh 11

Suppose Vietnam is going to host the coming Asian Games. Write a paragraph of about 120 words to describe the preparations for the Games.

Quảng cáo

Đề bài

Suppose Vietnam is going to host the coming Asian Games. Write a paragraph of about 120 words to describe the preparations for the Games using the cues given below.

(Giả sử Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao châu Á sắp tới. Viết một đoạn văn khoảng 120 từ để mô tả việc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao châu Á.)

• build

-one more National Stadium, some sports buildings and car parks

• upgrade

- National Sports Centres and local stadiums (because they are not in good condition)

• widen

- training areas and roads to sports buildings

• equip

- hotels, guest houses with modem facilities (also special services for disabled athletes)

• promote and advertise

- preparations for the Asian Games on the radio and TV

• recruit

- volunteers to serve the Games (university teachers and students with good English)

• hold

- competition to choose an official song

You may begin with:

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to do. First of all, we will build one more National Stadium and...

Lời giải chi tiết

To prepare for the coming Asian Games, we have a lot of things to do. First of all, we will build one more National Stadium, some sports buildings and car parks. The National Sports Centers and local stadiums are not in good condition, so they need to be upgraded. And we will Widen the training areas, roads and sports buildings. Then we have to equip all hotels and guest houses with modern facilities to welcome foreign athletes and visitors. These hotels should also have special services for disabled athletes. It is necessary to promote and advertise all the preparations for the Asian Games on the radio and T.V. Finally, we need to recruit volunteers to serve the Games. These people should be university teachers and students with good English. One more important thing is that we have to hold a competition to choose an official song for welcoming the Asian Games.

Tạm dịch: 

• xây dựng

-một sân vận động quốc gia, các tòa nhà thể thao và bãi đỗ xe

• nâng cấp

- các trung tâm thể thao quốc gia và các sân vận động địa phương (vì tình trạng không tốt)

• mở rộng

- những khu tập huấn và đường đến các tòa nhà thể thao

• trang bị

- khách sạn, nhà sách với cơ sở vật chất hiện đại (cũng có dịch vụ đặc biệt dành cho vận động viên khuyết tật)

• tuyên truyền và quảng bá

- chuẩn bị cho thế vận hội châu Á trên đài phát thanh và vô tuyến

• tuyển dụng

- các tình nguyện viên để phục vụ cho thế vận hội (giáo viên và sinh viên đại học giỏi tiếng Anh)

• tổ chức

- cuộc thi để chọn ra bài hát chính thức

Để chuẩn bị cho Thế vận hội sắp tới, chúng ta có rất nhiều việc để làm. Trước tiên, chúng ta sẽ xây dựng thêm một Sân vận động Quốc gia, một số tòa nhà thể thao và bãi đỗ xe. Các Trung tâm Thể thao Quốc gia và sân vận động địa phương không ở trong tình trạng tốt, vì vậy chúng cần được nâng cấp. Và chúng ta sẽ mở rộng các khu đào tạo, đường sá và các tòa nhà thể thao. Sau đó, chúng ta phải trang bị cho tất cả các khách sạn và nhà khách các tiện nghi hiện đại để chào đón các vận động viên nước ngoài và du khách. Các khách sạn này cũng phải có các dịch vụ đặc biệt dành cho vận động viên tàn tật. Cần phải tuyên truyền và quảng cáo tất cả sự chuẩn bị cho Thế vận hội Châu Á trên đài phát thanh và TV. Cuối cùng, chúng ta cần tuyển mộ tình nguyện viên để phục vụ cho Thế vận hội. Những người này nên là giáo viên đại học và sinh viên giỏi tiếng Anh. Một điều quan trọng nữa là chúng ta phải tổ chức một cuộc thi để chọn một bài hát chính thức để chào đón Đại hội thể thao châu Á.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close