Writing - Unit 11 trang 130 tiếng Anh 11

Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 and fill in the gaps with the information from the chart. (Nghiên cứu biểu đồ về tiêu thụ năng lượng ở Tây Nguyên năm 2000 và điền vào các chỗ trống với các thông tin từ biểu đồ.)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Task 1

1. Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 and fill in the gaps with the information from the chart.

(Nghiên cứu biểu đồ về tiêu thụ năng lượng ở Tây Nguyên năm 2000 và điền vào các chỗ trống với các thông tin từ biểu đồ.)

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000. As can be seen, the total energy consumption was (1) _____ million tons petroleum made up the largest amount of this figure (57 million tons). This was followed by the consumption of (2) _____ (40 million tons). Nuclear & Hydroelectrieity made up the (3) _____ amount of energy consumption (20 million tons).

Lời giải chi tiết:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000. As can be seen, the total energy consumption was (1) 117 million tons petroleum made up the largest amount of this figure (57 million tons). This was followed by the consumption of (2) coal (40 million tons). Nuclear & Hydroelectrieity made up the (3) smallest amount of energy consumption (20 million tons).

Tạm dịch: 

Biểu đồ cho thấy mức tiêu thụ năng lượng ở Highland trong năm 2000. Như có thể thấy, tổng tiêu thụ năng lượng là (1) 100 triệu tấn dầu mỏ chiếm con số này lớn nhất (57 triệu tấn). Tiếp đó là tiêu thụ (2) hạt nhân và thủy điện (40 triệu tấn). Năng lượng hạt nhân và thủy điện chiếm (3) mức tiêu thụ nhỏ nhất (20 triệu tấn).

Task 2

2. Continue your description of the trends in energy consumption in the year 2005 in Highland.

(Tiếp tục mô tả của bạn về các xu hướng tiêu thụ năng lượng trong năm 2005 tại Tây Nguyên.)

Lời giải chi tiết:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2005. As can be seen, the total energy consumption was 170 million tons. Nuclear and Hydroelectricity made up the largest amount of this figure (75 million tons). This was followed by the consumption of petroleum (50 million tons). Coal made up the smallest amount of energy consumption (45 million tons).

Tạm dịch: 

Biểu đồ cho thấy mức tiêu thụ năng lượng ở Highland trong năm 2005. Như có thể thấy, tổng tiêu thụ năng lượng là 170 triệu tấn. Hạt nhân và thủy điện chiếm một lượng lớn nhất con số này (75 triệu tấn). Tiếp đó là tiêu thụ xăng dầu (50 triệu tấn). Than đá chiếm ít năng lượng tiêu thụ nhất (45 triệu tấn).

Task 3

3. Describe the chart, using the information from Task 1 and Task 2.

(Mô tả biểu đồ, sử dụng các thông tin từ Task 1 và Task 2.)

Lời giải chi tiết:

The chart shows the energy consumption in Highland in 2000 and 2005. It's clear that the total energy consumption was 287 million tons in two years. Petroleum made up the largest amount in 2000 (57 million tons) whereas petroleum consumption was 50 million in 2005. In 2000 the consumption of coal came the second (40 million tons); however, this consumption came the third (45 million tons) in 2005 after petroleum consumption. And the consumption of Nuclear and Hydroelectricity was 20 million in 2000. Nevertheless, nuclear and hydroelectricity consumption was 75 million tons in 2005. In conclusion, the energy consumption in Highland in 2000 is less than that in 2005.

Tạm dịch: 

Biểu đồ cho thấy mức tiêu thụ năng lượng ở Highland trong năm 2000 và 2005. Rõ ràng là tổng tiêu thụ năng lượng là 287 triệu tấn trong hai năm. Năm 2000, lượng dầu mỏ chiếm tới 57 triệu tấn, trong khi tiêu thụ dầu mỏ là 50 triệu vào năm 2005. Năm 2000, tiêu thụ than là thứ hai (40 triệu tấn); tuy nhiên mức tiêu thụ này là thứ ba (45 triệu tấn) vào năm 2005 sau tiêu thụ xăng dầu. Và mức tiêu thụ của hạt nhân và thủy điện là 20 triệu vào năm 2000. Tuy nhiên, tiêu thụ thủy điện và năng lượng hạt nhân  năm 2005 là 75 triệu tấn. Tóm lại, mức tiêu thụ năng lượng  ở Highland năm 2000 ít hơn năm 2005.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close