Grammar - Unit 14 tiếng Anh 11

Khi có 2 chủ từ nối bởi EITHER ... OR. động từ số ít hay số nhiều sẽ phụ thuộc vào chủ từ đứng sau Or là số ít hay số nhiều.

Quảng cáo

GRAMMAR

Paired Conjunctions (Các cặp liên từ)

-   Both... and (cả ... và).

-   Not only/but also (không, những... mà còn).

-  Either... or (hoặc ... hay là).

-Neither... nor (cả... và... đều không).

1. EITHER + DANH TỪ+ OR + DANH TỪ

Khi có 2 chủ từ nối bởi EITHER ... OR. động từ số ít hay số nhiều sẽ phụ thuộc vào chủ từ đứng sau Or là số ít hay số nhiều.

e.g: - Either Uyen or Trang is here.

(Hoặc Uyên hoặc Trang ở đây.)

-  Either Uyên or her friends are here.

(Hoặc Uyên hoặc bạn bè của cô đang ở đây.)

2. NOT ONLY + DANH TỪ+ BUT ALSO + DANH TỪ

Khi có 2 chủ từ nối bởi NOT ONLY... BUT ALSO, động từ số ít hay số nhiều sẽ phụ thuộc vào chủ từ đứng sau But also là số ít hay số nhiều.

e.g: - Not only Mr. Park but also Huong was surprised.

(Không chỉ ông Park mà Hương cũng đã rất ngạc nhiên.)

-  Not only Mr. Park but also the students were surprised.

(Không chỉ ông Park mà các sinh viên cũng đã rất ngạc nhiên.)

3. NEITHER + DANH TỪ + NOR + DANH TỪ

Khi có 2 chủ từ nối bởi NEITHER... NOR. động từ số ít hay số nhiều sẽ phụ thuộc vào chủ từ đứng sau Nor là số ít hay số nhiều.

e.g: - Neither Jackie nor Pat is going to 20 to work tomorrow.

(Cả Jackie cũng như Par không đi làm vào ngày mai.)

-  Neither Jackie nor the tutors are going to go to work tomorrow.

(Không phải Jackie cũng không phải các trợ giáo sẽ đi làm vào ngày mai.)

4. BOTH + DANH TỪ+ AND + D ANH TỪ

Khi có 2 chủ từ nối bởi BOTH... AND, động từ luôn luôn là số nhiều.

e.g: Both my father and my moiher are over 50 years old.

(Cả cha tôi và mẹ tôi đều trên 50 tuổi.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close