Listening - Unit 16 trang 182 tiếng Anh 11

Look at the picture and answer the question that follow. (Nhìn vào bức ảnh và trả lời câu hỏi tiếp theo.)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before

Before You Listen

Look at the picture and answer the question that follow.

(Nhìn vào bức ảnh và trả lời câu hỏi theo sau.)

1. What can you see in the picture?

(Bạn có thể nhìn thấy gì trong bức tranh?)

2. Where do you think it is?

(Bạn nghĩ nó ở đâu?)

3. When did you think it was built?

(Bạn nghĩ nó được xây khi nào?)

Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


man-made wonder (n.phr): kì quan nhân tạo                           

Ming Dynasty: triều đại nhà Minh 

magnificense and significance (n.phr): tráng lệ và hùng vĩ             

ancient (adj): cổ xưa

World Heritage (n.phr): di sản thế giới                                

stone roadway (n.phr): đường đá

UNESCO: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc                                            

Beijing (n): Bắc Kinh

Lời giải chi tiết:

1. It's the Great Wall of China.

(Đó là Vạn Lý Tường Thành.)

2. I think it's located in China.

(Mình nghĩ nó ở Trung Quốc.)

3. I think it was built around 1368.

(Mình nghĩ nó được xây vào khoảng năm 1368.)

While Task 1

While You Listen

Task 1. Listen to the passage about the Great Wall of China and fill in the missing information.

(Nghe đoạn văn về Vạn Lý Trường Thành của Trung Ouốc và điền vào các thông tin còn thiếu.)

The Great Wall of China

Attraction of the wall

- It is said to be visible from (1)________

- It was listed as a World Heritage by UNESCO in (2) ________

Construction of the wall

- It was mostly built during (3) ________

- It took (4) ________ years to complete the wall.

- Some of its parts were built around (5) ________

Special features of the wall

- The length of the wall is (6) ________

- The average height of the wall is (7) ________

- The ancient people used (8) ________ to build the roadway.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

THE GREAT WALL OF CHINA

The Great Wall of China, which is said to be visible from the moon, winds up and down across deserts, grasslands and mountains of 5 provinces. It is considered as one of the greatest man-made wonders in the world thanks to its magnificence and significance. In 1987, the Great Wall was listed as a World Heritage by UNESCO.

The Great Wall as we see today was mostly built during the Ming Dynasty for defence purposes. It started in 1368 and took 200 years to complete. Some parts of the wall are much older and goes back to around 200 B.C. It stretches for about 6,000km from east to west. The wall is about 11 meters high and a stone roadway runs along the top of it.

The Great Wall is a symbol of the Chinese nation throughout history. If you prefer to see the wall in a relatively natural state, you'd better go to northwest of Beijing. This part of the wall is the best choice because it is still in original state. A visit to the Great Wall will certainly bring tourists great excitement in each step of the wall.

Dịch bài nghe: 

VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH

Vạn Lý Trường Thành, được cho là có thể nhìn thấy từ mặt trăng, trải dài qua sa mạc, đồng cỏ và núi của 5 tỉnh. Nó được coi là một trong những kỳ quan nhân tạo vĩ đại nhất trên thế giới nhờ vào sự lộng lẫy và nguy nga của nó. Năm 1987, Vạn Lý Trường Thành được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Vạn Lý Trường Thành như chúng ta thấy ngày nay chủ yếu được xây dựng trong thời nhà Minh vì mục đích quốc phòng. Nó bắt đầu vào năm 1368 và mất 200 năm để hoàn thành. Một số phần của bức tường cũ hơn nhiều và được xây lại  khoảng 200 trước công nguyên. Nó trải dài khoảng 6.000km từ đông sang tây. Bức tường cao khoảng 11 mét và một con đường bằng đá chạy dọc theo đỉnh của nó.

Vạn Lý Trường Thành là biểu tượng của quốc gia Trung Quốc trong suốt lịch sử. Nếu bạn muốn nhìn thấy bức tường này ở một trạng thái khá  tự nhiên, bạn nên đến phía tây bắc của Bắc Kinh. Phần này của bức tường là sự lựa chọn tốt nhất bởi vì nó vẫn còn trong trạng thái ban đầu. Một chuyến viếng thăm Vạn Lý Trường Thành chắc chắn sẽ mang lại cho du khách sự phấn khích lớn lao trong từng bước của bức tường.

Lời giải chi tiết:

1. the moon     2.1987 3. the Ming Dynasty  4.200
5. 200 B.C 6. 6000 km 7. 11 metres 8. stones 

The Great Wall of China (Vạn Lý Trường Thành)

Attraction of the wall

(Điểm thu hút của tường thành)

- It is said to be visible from (1) the moon

(Người ta nói rằng nó có thể nhìn thấy từ mặt trăng.)

- It was listed as a World Heritage by UNESCO in (2) 1987.

(Nó được liệt kê là di sản thế giới bởi UNESCO vào năm 1987.)

Construction of the wall

(Kiến trúc của tường thành)

- It was mostly built during (3) the Ming Dynasty.

(Nó gần như được xây dựng ở suốt triều đại nhà Minh.)

- It took (4) 200 years to complete the wall.

(Mất 200 năm để hoàn thành tường thành.)

- Some of its parts were built around (5) 200 B.C.

(Một số phần được xây dựng vào năm 200 trước Công nguyên.)

Special features of the wall

(Đặc trưng của tường thành)

- The length of the wall is (6) 6000 km.

(Chiều dài của tường thành là 6000 km.)

- The average height of the wall is (7) 11 metres.

(Chiều cao trung bình của tường thành là 11 m.)

- The ancient people used (8) stones to build the roadway.

(Người xưa đã dùng đá để xây dựng con đường này.)

While Task 2

Task 2. Listen to the passage again and answer the questions.

(Nghe đoạn văn một lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

1. When did the ancient Chinese start building the Great Wall?

(Người xưa bắt đầu xây dựng Vạn Lý Trường Thành khi nào?)

2. How many provinces does the wall cover?

(Bức tường bao phủ bao nhiêu tỉnh?)

3. Why is it considered one of the greatest man-made wonders in the world?

(Tại sao nó được xem là một trong những kỳ quan nhân tạo vĩ đại nhất của thế giới?)

4. Which part of the wall is the best choice for visit? Why?

(Phần nào của bức tường là sự lựa chọn tốt nhất để tham quan? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

1. The ancient Chinese started to build the Great Wall in 1368.

(Người xưa bắt đầu xây dựng Vạn Lý Trường Thành năm 1368.)

2. Five provinces.

(5 tỉnh.)

3. Because it can be seen from the moon.

(Bởi vì nó có thể được nhìn thấy từ mặt trăng.)

4. The part of the northwest of Beijing is the best choice for visit because it is still in its original state.

(Phần phía tây bắc của Bắc Kinh là sự lựa chọn tốt nhất để tham quan vì nó vấn còn ở trạng thái nguyên sơ.)

After

After You Listen

Work in groups. Tell your partners why the Great Wall is considered one of the greatest wonders in the world and how it was built.

(Làm việc theo nhóm. Nói cho bạn học của bạn lí do tại sao Vạn Lý Trường Thành được xem là một trong những kì quan vĩ đại nhất trên thế giới và nó được xây dựng như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

A: Why is the Great Wall considered one of the greatest wonders in the world?

(Tại sao Vạn Lý Trường Thành được coi là một trong những kỳ quan vĩ đại nhất trên thế giới?)

B: Because it takes very, very long time to complete, about 200 years.

(Bởi vì phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành, khoảng 200 năm.)

C: And it is said to be visible from the moon and down across deserts, grasslands and mountains of 5 provinces. It stretches for about 6,000km from east to west.

(Và nó được cho là có thể nhìn thấy từ mặt trăng và băng qua sa mạc, đồng cỏ và núi của 5 tỉnh. Nó trải dài khoảng 6.000km từ đông sang tây.)

A: How was it built?

(Nó được xây dựng như thế nào?)

D: It was made of stone, brick, tamped earth, wood, and other materials.

(Nó được làm bằng đá, gạch, đất dốc, gỗ và các vật liệu khác.)

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close