Language focus - Unit 16 trang 185 tiếng Anh 11

Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost the same as the sentence printed before it.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Pronunciation

Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại) 

Practise reading aloud these sentences.

(Thực hành đọc những câu sau)

1. They are not on the roofs now. They’ve been moved to the ground. Use the lift. I’ll ring to say you’ve arrived.

2. I think he’s improved, but he still coughs a lot.

3. We have plenty of laughs. We miss him when he leaves.

4. He loves a nurse. Her name’s Soft. He wants me to bring her this gift.

5. He brought me a gift when he arrived.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

1. Bây giờ chúng không ở trên mái nhà. Chúng đã được chuyển xuống đất. Sử dụng thang máy. Tôi sẽ gọi để thông báo bạn đã đến.
2. Tôi nghĩ anh ấy đã đỡ hơn, nhưng anh ấy vẫn ho nhiều.

3. Chúng tôi có rất nhiều tiếng cười. Chúng tôi nhớ anh ấy khi anh ta rời đi.

4. Anh ấy yêu một y tá. Tên cô ấy là Soft. Anh ấy muốn tôi mang cho cô ấy món quà này.

5. Anh ấy mang cho tôi một món quà khi anh ấy đến.

Exercise 1

Exercise 1. Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost the same as the sentence printed before it. 

(Viết lại câu sao cho nghĩa của nó giống như câu ban đầu.)

Example:

It is said that the Great Pyramid of Giza was built over a 20-year period.

The Great Pyramid of Giza is said_________________________ .

-    The Great Pyramid of Giza is said to have been built over a 20-year period.

1. It is said that many people are homeless after the floods.

2. It is thought that the prisoner escaped by climbing over the wall.

3. It is believed that he drove through the town at 90km an hour.

4. It is reported that two people were seriously injured in the accident.

5. It is said that three men were arrested after the explosion.

6. It is expected that the strike will begin tomorrow.

7. It is said that he speaks English very well.

Lời giải chi tiết:

1. Many people are said to be homeless after the floods.

2. The prisoner is thought to have escape by climbing over the wall.

3. He is believed to have driven through the town at 90km an hour.

4. Two people are reported to have been seriously injured in the accident.

5. Three men are said to have been arrested after the explosion.

6. The strike is expected to begin tomorrow.

7. He is said to speak English very well.

Tạm dịch: 

Ví dụ:

Người ta nói rằng Kim Tự Tháp Giza được xây dựng trong khoảng thời gian 20 năm.

Kim tự tháp Giza vĩ đại được cho là __________________________.

- Kim tự tháp Giza vĩ đại được cho là đã được xây dựng trong khoảng thời gian 20 năm.

1. Người ta nói rằng nhiều người vô gia cư sau lũ lụt.

= Nhiều người được cho là vô gia cư sau lũ lụt.

2. Người ta nghĩ rằng tù nhân đã trốn thoát bằng cách leo lên tường.

= Tù nhân được cho là trốn thoát bằng cách trèo qua tường.

3. Người ta tin rằng ông đã lái xe qua thị trấn với tốc độ 90km một giờ.

= Ông ấy được cho là lái xe qua thị trấn với tốc độ 90km / giờ.

4. Người ta thông báo rằng hai người đã bị thương nặng trong vụ tai nạn.

= Hai người được báo cáo là bị thương nặng trong vụ tai nạn.

5. Người ta nói rằng ba người đàn ông đã bị bắt sau vụ nổ.

= Ba người đàn ông được cho là bị bắt sau vụ nổ.

6. Người ta dự kiến cuộc đình công sẽ bắt đầu vào ngày mai.

= Cuộc đình công dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày mai.

7. Người ta nói rằng anh ấy nói tiếng Anh rất tốt.

= Anh ấy được nói rằng nói tiếng Anh rất tốt.

Exercise 2

Exercise 2. Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost the same as the sentence printed before it. 

(Viết lại câu sao cho nghĩa của nó giống như câu ban đầu.)

Example:

People say that he is 108 years old.

He is said_________________

- He is said to be 108 years old.

1. People think that he is very clever.

2. People believe that the wanted man is living in New York.

3. People know that he is very rich.

4. People suppose that the film is very good.

5. People think that many people were killed in the accident.

6. People think that about a million puppies are born each year.

7. People say that the factories are much worse.

8. People say that those dogs are dangerous.

Lời giải chi tiết:

1. He is thought to be very clever.

2. The wanted man is believed to be living in New York.

3. He is known to be very rich.

4. The film is supposed to be very good.

5. Many people are thought to be killed in the accident.

6. About a million puppies are thought to be born each year.

7. The factories are said to be much worse.

8. Those dogs are said to be dangerous.

Tạm dịch: 

Thí dụ:

Mọi người nói rằng ông ấy 108 tuổi.

Ông ấy đã nói rằng...

- Ông ấy được nói rằng đã được 108 tuổi.

1. Mọi người nghĩ rằng anh ấy rất thông minh.

=  Anh ấy được cho là rất thông minh.

2. Mọi người tin rằng người đàn ông bị truy nã đang sống ở New York.

= Người đàn ông bị truy nã được cho là đang sống ở New York.

3. Mọi người biết rằng anh ấy rất giàu có.

= Anh ấy được biết là rất giàu có.

4. Mọi người cho rằng bộ phim rất hay.

= Bộ phim được cho là rất hay.

5. Mọi người nghĩ rằng nhiều người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

= Nhiều người được cho là bị thiệt mạng trong vụ tai nạn.

6. Mọi người nghĩ rằng khoảng một triệu con chó được sinh ra mỗi năm.

= Khoảng một triệu con chó được cho là được sinh ra mỗi năm.

7. Mọi người nói rằng các nhà máy trở nên tồi tệ hơn nhiều.

= Các nhà máy được cho là tồi tệ hơn nhiều.

8. Mọi người nói rằng những con chó đó nguy hiểm.

= Những con chó được cho là nguy hiểm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài