Tiếng Anh 9 Unit 9 Looking back

Vocabulary 1. Fill in each blank with a word from the box. 2. Choose the correct answer A, B, C, or D to complete each sentence. Grammar 3. Read each sentence and circle the relative pronoun which can be omitted. 4. Combine the two sentences, using a relative pronoun. Start the new sentence with the given phrase.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Vocabulary

1. Fill in each blank with a word from the box.

(Điền vào mỗi chỗ trống một từ trong khung.)

bilingual                   mean                     immigrants                 concentric                        fluent

1. What does this word _______ in English?

2. The Kachru's model has three _______ circles.

3. The little boy talks to his mum in Vietnamese and to his dad in English. He's _______.

4. Many children in this area are _______ English speakers, but they can't write in English.

5. The number of _______ in this country has increased quickly for the last three years.

Phương pháp giải:

- bilingual (adj): song ngữ   

- mean (v): có nghĩa là    

- immigrants (n): người nhập cư

- concentric (v): đồng tâm        

- fluent (adj): thành thạo

Lời giải chi tiết:

1. mean

2. concentric

3. bilingual

4. fluent

5. immigrants

 

1. What does this word mean in English?

(Từ này trong tiếng Anh có nghĩa là gì?)

2. The Kachru's model has three concentric circles.

(Mô hình Kachru có ba vòng tròn đồng tâm.)

3. The little boy talks to his mum in Vietnamese and to his dad in English. He's bilingual.

(Cậu bé nói chuyện với mẹ bằng tiếng Việt và với bố bằng tiếng Anh. Anh ấy nói được hai thứ tiếng.)

4. Many children in this area are fluent English speakers, but they can't write in English.

(Nhiều trẻ em ở khu vực này nói tiếng Anh lưu loát nhưng lại không viết được tiếng Anh.)

5. The number of immigrants in this country has increased quickly for the last three years.

(Số lượng người nhập cư vào đất nước này đã tăng nhanh trong ba năm qua.)

Bài 2

2. Choose the correct answer A, B, C, or D to complete each sentence.

(Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu.)

1. My students usually go _______ their homework before they hand it in.

A. into

B. over

C. in

D. up

2. Do you know how many _______ of English are there?

A. grammars

B. vocabulary

C. varieties

D. official languages

3. For homework, please copy these English sentences _______ your notebook.

A. into

B. over

C. on

D. up

4. She's good at _______ English short stories into Vietnamese.

A. translating

B. picking

C. looking

D. copying

5. After living in Singapore for several years, she has _______ up some Singaporean English.

A. copied

B. gone

C. looked

D. picked

Lời giải chi tiết:

1. B

2. C

3. A

4. A

5. D

1. B

My students usually go over their homework before they hand it in.

(Học sinh của tôi thường xem lại bài tập về nhà trước khi nộp.)

A. into (go into: bắt đầu, thảo luận)

B. over (go over: xem lại, ôn lại)

C. in (go in: đi vào)

D. up (go up: tăng lên)

2. C

Do you know how many varieties of English are there?

(Bạn có biết có bao nhiêu loại tiếng Anh không?)

A. grammars (n): ngữ pháp

B. vocabulary (n): từ vựng

C. varieties (n): loại

D. official languages (n): ngôn ngữ chính thức

3. A

For homework, please copy these English sentences into your notebook.

(Về bài tập về nhà, hãy chép những câu tiếng Anh này vào vở.)

A. into

B. over

C. on

D. up

- Cấu trúc “copy sth into sth”: chép, sao chép cái gì vào cái gì.

4. A

She's good at translating English short stories into Vietnamese.

(Cô ấy giỏi dịch truyện ngắn tiếng Anh sang tiếng Việt.)

A. translating (v-ing): dịch

B. picking (v-ing): chọn, nhặt

C. looking (v-ing): nhìn

D. copying (v-ing): chép, sao chép

5. D

After living in Singapore for several years, she has picked up some Singaporean English.

(Sau khi sống ở Singapore được vài năm, cô ấy đã học được một ít tiếng Anh của người Singapore.)

A. copied (v): chép (không đi với “up”)

B. gone (go up (v): tăng lên)

C. looked (look up (v): tra cứu)

D. picked (pick up (v): học ngôn ngữ mới)

Bài 3

Grammar

3. Read each sentence and circle the relative pronoun which can be omitted.

(Đọc từng câu và khoanh tròn đại từ quan hệ có thể lược bỏ.)

1. These are the words which are the same in both British English and American English.

2. English is the language which people use the most in the world.

3. The boy who is giving a presentation in English on the stage is my student.

4. Spanish is the language which has the second largest number of native speakers.

5. The exchange student who we invited to join our club comes from the Philippines, so his English is so good.

Phương pháp giải:

- Khi đại từ quan hệ “who” hoặc “which” đóng vai trò là tân ngữ của mệnh đề quan hệ => có thể lược bỏ.

- Khi đại từ quan hệ “who” hoặc “which” đóng vai trò là chủ ngữ của mệnh đề quan hệ => không thể lược bỏ.

Lời giải chi tiết:

1. These are the words which are the same in both British English and American English.

(Đây là những từ giống nhau trong cả tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ.)

Giải thích: Đại từ quan hệ “which” đóng vai trò là chủ ngữ của mệnh đề quan hệ => không thể lược bỏ. 

2. English is the language which people use the most in the world.

(Tiếng Anh là ngôn ngữ được mọi người sử dụng nhiều nhất trên thế giới.)

Giải thích: Đại từ quan hệ “which” đóng vai trò là tân ngữ của mệnh đề quan hệ => có thể lược bỏ. 

3. The boy who is giving a presentation in English on the stage is my student.

(Cậu bé đang thuyết trình bằng tiếng Anh trên sân khấu là học sinh của tôi.)

Giải thích: Đại từ quan hệ “who” đóng vai trò là chủ ngữ của mệnh đề quan hệ => không thể lược bỏ. 

4. Spanish is the language which has the second largest number of native speakers.

(Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ có số lượng người bản ngữ lớn thứ hai.)

Giải thích: Đại từ quan hệ “which” đóng vai trò là chủ ngữ của mệnh đề quan hệ => không thể lược bỏ. 

5. The exchange student who we invited to join our club comes from the Philippines, so his English is so good.

(Sinh viên trao đổi mà chúng tôi mời tham gia câu lạc bộ của chúng tôi đến từ Philippines, vì vậy tiếng Anh của anh ấy rất tốt.)

Giải thích: Đại từ quan hệ “who” đóng vai trò là tân ngữ của mệnh đề quan hệ => có thể lược bỏ. 

Bài 4

4. Combine the two sentences, using a relative pronoun. Start the new sentence with the given phrase.

(Kết hợp hai câu, sử dụng đại từ quan hệ. Bắt đầu câu mới với cụm từ đã cho.)

1. The English-English dictionary is on the table. My dad gave it to me last year.

(Từ điển Anh-Anh ở trên bàn. Bố tôi đã đưa nó cho tôi vào năm ngoái.)

→ The English-English dictionary…

2. She used some words in her speech. These words are from French.

(Cô ấy đã sử dụng một số từ trong bài phát biểu của mình. Những từ này có nguồn gốc từ tiếng Pháp.)

→ She used some …

3. He has learnt English on a website. I recommended the website to him two years ago.

(Anh ấy đã học tiếng Anh trên một trang web. Tôi đã giới thiệu trang web này cho anh ấy hai năm trước.)

→ He has learnt …

4. Some languages have a lot of speakers. English is one of them.

(Một số ngôn ngữ có rất nhiều người nói. Tiếng Anh là một trong số đó.)

→ English is one of …

5. My sister is learning English at a language centre. It has the best teachers in our town.

(Em gái tôi đang học tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ. Nó có những giáo viên giỏi nhất trong thị trấn của chúng tôi.)

→ My sister is learning …

Lời giải chi tiết:

1. The English-English dictionary which my dad gave to me last year is on the table.

(Cuốn từ điển Anh-Anh mà bố tôi tặng tôi năm ngoái đang ở trên bàn.)

Giải thích: Ta dùng đại từ quan hệ “which” làm tân ngữ của mệnh đề quan hệ, thay cho danh từ chỉ vật “English-English dictionary” (từ điển Anh-Anh).

2. She used some words in her speech which are from French.

(Cô ấy đã sử dụng một số từ trong bài phát biểu của mình, đó là từ tiếng Pháp.)

Giải thích: Ta dùng đại từ quan hệ “which” làm chủ ngữ cho mệnh đề quan hệ, thay cho danh từ chỉ vật “her speech” (bài phát biểu của cô ấy).

3. He has learnt English on a website which I recommended to him two years ago.

(Anh ấy đã học tiếng Anh trên một trang mạng mà tôi đã giới thiệu cho anh ấy hai năm trước.)

Giải thích: Ta dùng đại từ quan hệ “which” làm tân ngữ cho mệnh đề quan hệ, thay cho danh từ chỉ vật “a website” (trang mạng).

4. English is one of the languages which have a lot of speakers.

(Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ có rất nhiều người sử dụng.)

Giải thích: Ta dùng đại từ quan hệ “which” làm chủ ngữ cho mệnh đề quan hệ, thay cho danh từ chỉ vật “languages” (ngôn ngữ).

5. My sister is learning English at a language centre which has the best teachers in our town.

(Em gái tôi đang học tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ, nơi có những giáo viên giỏi nhất trong thị trấn của chúng tôi.)

Giải thích: Ta dùng đại từ quan hệ “which” làm chủ ngữ cho mệnh đề quan hệ, thay cho danh từ chỉ vật “a language centre” (trung tâm ngoại ngữ).

 • Tiếng Anh 9 Unit 9 Project

  Work in groups. 1. Choose a country where people use English as a second or an official language. 2. Collect information about: 3. Make a poster about this country. 4. Present your group's poster to the class.

 • Tiếng Anh 9 Unit 9 Skills 2

  Listening 1. Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions. 2. Listen to Trang talking. Decide if the statements are true (T) or false (F). 3. Listen again and fill in each blank with no more than TWO words. Writing 4. Work in pairs. Discuss the questions below. 5. Write a paragraph (100-120 words) about the most challenging thing you face when learning English and what you have done to improve it.

 • Tiếng Anh 9 Unit 9 Skills 1

  Reading 1. Look at the diagram. Put the names of the countries where English is spoken in the correct circle. 2. Read the text and choose the correct answer A, B, C, or D. 3. Read the text again and fill in each blank in the summary with no more than TWO words. Speaking 4. Work in pairs. Read the following words. What do all the words have in common? 5. Work in groups. Discuss and write the meaning / explanation of each word and choose the language of origin for each word from the given list. Th

 • Tiếng Anh 9 Unit 9 Communication

  Saying good luck and responding 1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Practise saying good luck and responding in the following situations. Interesting facts about English 3. Work in pairs. Read the interesting facts below about English. Order them from the most interesting to the least interesting. 4. QUIZ. Work in groups. Work out the answers to the questions in the quiz. 5. Share your group's answers with the class. Which group has th

 • Tiếng Anh 9 Unit 9 A Closer Look 2

  Defining relative clauses 1. Choose the correct answer A, B, C, or D to complete each sentence. 2. Underline the relative clause in each sentence. Decide if the relative pronoun is the subject (S) or object (O) of the relative clause and if we can or cannot omit it. 3. Are these sentences right or wrong? Correct them if necessary. 4. Combine the two sentences into one, using a relative pronoun. 5. GAME. Clues for you Work in two teams. A student from each team gives clues about an object or a pe

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close