Tiếng Anh 9 Unit 3 Communication

1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations for the following situations. 3. Read the text and complete each sentence that follows with a suitable word. 4. Work in groups. Write tips for one of the following situations. 5. Present your tips to the class.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Everyday English

Asking for repetition and responding

(Yêu cầu lặp lại và trả lời)

1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted sentences.

(Nghe và đọc đoạn hội thoại. Hãy chú ý đến những câu được đánh dấu.)


1.

Mai: Can you open the door, Tom?

(Bạn có thể mở cửa được không Tom?)

Tom: Sorry?

(Xin lỗi?)

Mai: Can you open the door, please?

(Bạn mở cửa được không?)

2.

Nick: Excuse me. Would you mind showing me the way to the post office?

(Xin lỗi. Bạn vui lòng chỉ cho tôi đường đến bưu điện được không?)

Woman: I beg your pardon.

(Xin vui lòng nhắc lại.)

Nick: Would you mind showing me the way to the post office?

(Bạn vui lòng chỉ cho tôi đường đến bưu điện được không?)

Bài 2

2. Work in pairs. Make similar conversations for the following situations.

(Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc hội thoại tương tự cho các tình huống sau.)

1. You ask your friend to pass the book, but he/she can't hear what you say.

(Bạn nhờ bạn mình đưa cuốn sách nhưng bạn ấy không nghe được bạn nói gì.)

2. A stranger asks you the way to the nearest bus station, but you can't hear what he/she says.

(Một người lạ hỏi bạn đường đến bến xe buýt gần nhất nhưng bạn không thể nghe được họ nói gì.)

Lời giải chi tiết:

1.

You: Can you pass me the book, Sarah?

(Bạn có thể đưa cho tôi cuốn sách được không, Sarah?)

Sarah: Sorry?

(Xin lỗi?)

You: Can you pass me the book, please?

(Bạn có thể đưa cho tôi cuốn sách được không?)

2.

Stranger: Excuse me. Could you tell me the way to the nearest bus station?

(Xin lỗi. Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến bến xe buýt gần nhất được không?)

You: I beg your pardon.

(Tôi xin lỗi, hãy nhắc lại.)

Stranger: Could you tell me the way to the nearest bus station?

(Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến bến xe buýt gần nhất được không?)

Bài 3

Tips for being happy on school days

(Mẹo để mỗi ngày đi học là một niềm vui)

3. Read the text and complete each sentence that follows with a suitable word.

(Đọc đoạn văn và hoàn thành mỗi câu sau bằng một từ thích hợp.)

Do nice things to others

Praise or encourage your classmates for a fun activity. Thank your teacher for his or her interesting lesson. Making other people feel happy can bring you great happiness.

Don't delay

When you complete your homework or assignment ahead of time, you will feel less worried about it. Don't wait to study until the night before a test. Instead, study one or two hours regularly a day.

Take care of yourself

Get enough sleep and eat healthy food. Do exercise regularly and do some activities you like. Taking care of yourself can bring you good health and happiness.

Be optimistic

There will always be bad things and difficulties to overcome at school, but they don't last long. If you have an unhappy day, you should try to get through it!

1. You should make others feel _______ by giving them encouragement or being thankful to them.

2. You shouldn't _______ doing your homework or assignment or preparing for a test. This will reduce your stress.

3. Getting enough sleep, eating healthy food, and doing what you like can bring you good health and _______.

4. You should always be expecting good things to happen and try to _______ difficulties.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Làm những điều tốt đẹp cho người khác

Khen ngợi hoặc khuyến khích các bạn cùng lớp của bạn thực hiện một hoạt động vui vẻ. Cảm ơn giáo viên của bạn vì bài học thú vị của mình. Làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc có thể mang lại cho bạn niềm hạnh phúc lớn lao.

Đừng trì hoãn

Khi hoàn thành bài tập về nhà hoặc bài tập trước thời hạn, bạn sẽ cảm thấy bớt lo lắng hơn. Đừng đợi đến đêm trước ngày thi mới học. Thay vào đó, hãy học một hoặc hai giờ đều đặn mỗi ngày.

Chăm sóc bản thân

Ngủ đủ giấc và ăn thực phẩm lành mạnh. Hãy tập thể dục thường xuyên và thực hiện một số hoạt động bạn thích. Chăm sóc bản thân có thể mang lại cho bạn sức khỏe tốt và hạnh phúc.

Lạc quan

Sẽ luôn có những điều tồi tệ và khó khăn phải vượt qua ở trường, nhưng chúng không kéo dài lâu. Nếu bạn có một ngày không vui thì hãy cố gắng vượt qua nó nhé!

Lời giải chi tiết:

1. happy

2. delay

3. happiness

4. overcome

1. happy (adj): vui vẻ/ hạnh phúc

You should make others feel happy by giving them encouragement or being thankful to them.

(Bạn nên làm cho người khác cảm thấy vui vẻ bằng cách động viên họ hoặc tỏ lòng biết ơn họ.)

Thông tin: Making other people feel happy can bring you great happiness.

(Làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc có thể mang lại cho bạn niềm hạnh phúc lớn lao.)

2. delay (v): trì hoãn

You shouldn't delay doing your homework or assignment or preparing for a test. This will reduce your stress.

(Bạn không nên trì hoãn việc làm bài tập về nhà, bài tập hoặc chuẩn bị cho bài kiểm tra. Điều này sẽ làm giảm căng thẳng của bạn.)

Thông tin: Don't delay. When you complete your homework or assignment ahead of time, you will feel less worried about it.

(Đừng trì hoãn. Khi hoàn thành bài tập về nhà hoặc bài tập trước thời hạn, bạn sẽ cảm thấy bớt lo lắng hơn.)

3. happiness (n): niềm vui/ niềm hạnh phúc

Getting enough sleep, eating healthy food, and doing what you like can bring you good health and happiness.

(Ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và làm những gì mình thích có thể mang lại cho bạn sức khỏe và hạnh phúc.)

Thông tin: Taking care of yourself can bring you good health and happiness.

(Chăm sóc bản thân có thể mang lại cho bạn sức khỏe tốt và hạnh phúc.)

4. overcome (v): vượt qua

You should always be expecting good things to happen and try to overcome difficulties.

(Bạn phải luôn mong đợi những điều tốt đẹp sẽ xảy ra và cố gắng vượt qua khó khăn.)

Thông tin: There will always be bad things and difficulties to overcome at school, but they don't last long.

(Sẽ luôn có những điều tồi tệ và khó khăn phải vượt qua ở trường, nhưng chúng không kéo dài lâu.)

Bài 4

4. Work in groups. Write tips for one of the following situations.

(Làm việc theo nhóm. Viết lời khuyên cho một trong các tình huống sau.)

1. A friend of yours cannot get a good night's sleep.

(Một người bạn của bạn không thể có được một giấc ngủ ngon.)

2. A friend of yours does not feel very well.

(Một người bạn của bạn cảm thấy không khỏe lắm.)

3. A friend of yours cannot remember the words he/she learnt.

(Một người bạn của bạn không thể nhớ được những từ đã học.)

Lời giải chi tiết:

1. Avoid too heavy meals, stimulants like caffeine, and electronic devices before bedtime. Trying relaxation techniques like meditation, gentle stretching or reading and listening to calming music. Creating a comfortable and quiet sleep environment.

(Tránh các bữa ăn quá no, tránh các chất kích thích như caffeine và các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Thử các phương pháp thư giãn như thiền, giãn cơ nhẹ nhàng hoặc đọc sách và nghe nhạc êm dịu. Tạo ra một môi trường ngủ thoải mái và yên tĩnh.)

2. Give priority to rest and self-care. Consume nutritious foods, drink warm water and practice gentle exercises to increase health and resistance. Go see the doctor for advice if symptoms persist or worsen.

(Ưu tiên nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nước ấm và tập các bài tập nhẹ nhàng để tăng cường sức khỏe, sức đề kháng. Hãy đến gặp bác sĩ để được tư vấn nếu các triệu chứng vẫn tồn tại hoặc trầm trọng hơn.)

3. Create flashcards with the words that you are trying to remember and quiz each other regularly. Incorporate the words into daily conversations, storytelling or writing exercises for practical application.

(Tạo flashcards với những từ mà bạn đang cố gắng ghi nhớ và thường xuyên đố vui lẫn nhau. Kết hợp các từ vào các đoạn hội thoại hàng ngày, kể chuyện hoặc bài tập viết để ứng dụng vào thực tế.)

Bài 5

5. Present your tips to the class.

(Trình bày lời khuyên của bạn trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

If you are struggling to get a good night's sleep, there are some practical tips to help improve your sleep quality.

Establishing a consistent sleep schedule, where bedtime and waking up times remain the same each day, can regulate the body's internal clock. Regular exercise during the day can promote better sleep, but it's essential to avoid vigorous activity too close to bedtime.

Creating a relaxing bedtime routine, such as reading a book or listening to music and podcasts. Avoiding stimulants like caffeine and electronic devices before bedtime, as they can interfere with the ability to fall asleep. Additionally, ensuring a comfortable sleep environment - complete with a supportive mattress, pillows, and a dark, quiet room - can contribute to a more restful night.

Tạm dịch:

Nếu bạn đang gặp khó khăn để có được một giấc ngủ ngon thì có một số lời khuyên thiết thực có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn.

Thiết lập một lịch trình ngủ nhất quán, trong đó thời gian đi ngủ và thức dậy giống nhau mỗi ngày, có thể điều chỉnh đồng hồ sinh học bên trong cơ thể. Tập thể dục thường xuyên trong ngày có thể thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn, nhưng điều cần thiết là tránh hoạt động mạnh quá gần giờ đi ngủ.

Tạo thói quen thư giãn trước khi đi ngủ, chẳng hạn như đọc sách hoặc nghe nhạc và podcast. Tránh các chất kích thích như caffeine và thiết bị điện tử trước khi đi ngủ vì chúng có thể cản trở khả năng chìm vào giấc ngủ. Ngoài ra, việc đảm bảo một môi trường ngủ thoải mái - hoàn chỉnh với nệm, gối hỗ trợ và phòng tối, yên tĩnh - có thể góp phần mang lại một đêm ngon giấc hơn.

 • Tiếng Anh 9 Unit 3 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. The following text is about how a successful teen celebrity kept a well-balanced life when he was at school. Read the text and match each highlighted word with its meaning. 3. Read the text again and answer the following questions. 4. Work in pairs. Ask and answer the following questions about how to have a well-balanced life. Make notes of your partner's answers. 5. Work in groups. Take turns to talk about your partner's ideas about how to ha

 • Tiếng Anh 9 Unit 3 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. You will hear Trang, Phong, and Tom talking about how to manage their time effectively. For each student (1-3), choose the opinion (A-C) each of them expresses. 3. Listen again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Match the time management tips in column A with the explanations and / or reasons in column B. 5. Write a paragraph (about 100 words) about how to manage your time effectively. Use the tips in 4 or your own ideas.

 • Tiếng Anh 9 Unit 3 Looking back

  1. Complete the sentences with the correct words and phrases in the box. 2. Choose the correct answer A, B, C, or D. 3. Complete the sentences with the correct modal verbs in the box. A modal verb can be used twice. 4. Circle the most suitable modal verbs to complete the sentences.

 • Tiếng Anh 9 Unit 3 Project

  1. Work in groups. Ask your classmates about how good they are at time management. Write their answers in the table. 2. Work in groups again. Count the answers you have got for each student. 3. Present your group's findings on how good your classmates are at time management.

 • Tiếng Anh 9 Unit 3 A Closer Look 2

  1. Write the correct form of each verb in brackets. 2. Circle the correct modal verbs to complete the following sentences. 3. Match the first half of the sentence in A with the second half in B. 4. What will you say in each situation below? Use first conditional sentences with modal verbs. 5. Complete the sentences with your own ideas using the modal verbs you have learnt.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close