Grammar Unit 8 Tiếng Anh 9 Global Success

- Who và which là những đại từ quan hệ. Chúng được dùng sau một danh từ để chỉ người/vật mà chúng ta đang nói tới. Who chỉ người, which chỉ vật. - Whose là đại từ quan hệ. Nó được dùng để thể hiện sự sở hữu của người và đồ vật. Sau whose luôn là một danh từ hoặc cụm danh từ.

Quảng cáo

Relative pronouns

(Đại từ quan hệ)

- Whowhich là những đại từ quan hệ. Chúng được dùng sau một danh từ để chỉ người/vật mà chúng ta đang nói tới. Who chỉ người, which chỉ vật.

Ví dụ:

I know a girl who works as a tour guide in Singapore.

(Tôi quen một cô gái làm hướng dẫn viên du lịch ở Singapore.)

I'm reading a travel brochure which I picked up in Japan.

(Tôi đang đọc một cuốn sách quảng cáo du lịch mà tôi mua được ở Nhật Bản.)

- Whose là đại từ quan hệ. Nó được dùng để thể hiện sự sở hữu của người và đồ vật. Sau whose luôn là một danh từ hoặc cụm danh từ.

Ví dụ:

The man whose book you are reading is my friend.

(Người đàn ông có cuốn sách mà bạn đang đọc là bạn tôi.)

We visited a city whose houses are painted in different bright colours.

(Chúng tôi đến thăm một thành phố có những ngôi nhà được sơn nhiều màu sắc tươi sáng khác nhau.)

 • Tiếng Anh 9 Unit 8 Getting Started

  1. Listen and read. 2. Read the conversation again and tick (✔) T (True) or F (False). 3. Match a word in A with a word in B as in the conversation. 4. Complete the sentences with the words and phrases from the box. 5. QUIZ How much do you know about tourism in Viet Nam?

 • Tiếng Anh 9 Unit 8 A Closer Look 1

  1. Match the words and phrases with the explanations. 2. Write a phrase from the box next to the sentence to replace 'it'. 3. Complete the sentences with the words from the box. 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the word stress. 5. Mark the stress in the underlined words. Then listen and repeat the sentences.

 • Tiếng Anh 9 Unit 8 A Closer Look 2

  Grammar Relative pronouns: which, who, and whose 1. Underline the noun or noun phrase in each sentence that which or who refers to. 2. Underline the correct relative pronoun for each sentence. 3. Complete each sentence with who or whose. 4. Match a clause in A with a clause in B to make a complete sentence. 5. Work in pairs. Discuss and finish the sentences.

 • Tiếng Anh 9 Unit 8 Communication

  Expressing obligation 1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Express obligation in the following situations. 3. Read what people say about their travels. Then complete the table. 4. Work in groups. Share with your partners an unforgettable holiday you've taken. In your talk, you can mention

 • Tiếng Anh 9 Unit 8 Skills 1

  1. Write the words under their correct pictures. 2. Read the passage and match the words and phrases in A with the definitions in B. 3. Read the passage again and answer the questions. 4. Work in pairs. Take turns to interview your partner about his / her recent tour. Take notes of your partner's answers. 5. Share with the class your partner's travel experience. You can then share what you think about it.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close