Tiếng Anh 9 Unit 6 A Closer Look 2

1. Write the correct form of the verbs in brackets. 2. Underline the correct verb form for each sentence. 3. Complete each sentence with the correct form of a verb from the box. 4. Choose the incorrect underlined word or phrase in each sentence. 5. Work in pairs. Take turns to complete the sentences.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Grammar

Verbs + to-infinitive (động từ + to + động từ nguyên thể)

Verbs + V-ing (động từ + động từ -ing)

1. Write the correct form of the verbs in brackets.

(Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

1. fancy (ride) _______ a buffalo

2. learn (use) _______ traditional farming tools

3. mind (not touch) _______ the displays

4. decide (make) _______ a kite

5. avoid (play) _______ on the streets

6. promise (learn) _______ more about the history of our village

Phương pháp giải:

Remember! (Ghi nhớ!)

- The verb after want, promise, decide, agree, learn, plan has the to-infinitive form.

(Động từ sau want, promise, decide, agree, learn, plan có dạng nguyên thể có to.)

Example: (Ví dụ)

We decided to do some research on Thai traditional dancing.

(Chúng tôi quyết định thực hiện một số nghiên cứu về múa truyền thống của Thái Lan.)

- The verb after enjoy, fancy, finish, mind, avoid, suggest has the -ing form.

(Động từ sau enjoy, fancy, finish, mind, avoid, suggest có dạng đuôi ing.)

Example: (Ví dụ)

I suggested visiting the Viet Nam Museum of Ethnology.

(Tôi đề nghị đến thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.)

Lời giải chi tiết:

1. riding

2. to use

3. not touching

4. to make

5. playing

6. to learn

1. fancy + V-ing: thích làm gì

fancy riding a buffalo

(thích cưỡi trâu)

2. learn + to V: học làm gì

learn to use traditional farming tools

(học cách sử dụng các công cụ nông nghiệp truyền thống)

3. mind + V-ing: bận tâm, phiền

mind not touching the displays

(tâm trí không chạm vào màn hình)

4. decide + to V: quyết định làm gì

decide to make a kite

(quyết định làm một con diều)

5. avoid + V-ing: tránh làm gì

avoid playing on the streets

(tránh chơi trên đường phố)

6. promise + to V: hứa làm gì

promise to learn more about the history of our village

(hứa sẽ tìm hiểu thêm về lịch sử của làng chúng tôi)

Bài 2

2. Underline the correct verb form for each sentence.

(Gạch dưới dạng động từ đúng cho mỗi câu.)

1. I really fancy to wear / wearing this traditional cone hat at our Fashion Show

2. My brother has decided to enter / entering the Back to Our Past Competition.

3. Do you mind to replay / replaying that folk music? It's lovely.

4. My uncle always avoids to tell / telling stories about his past.

5. They plan to do / doing research about life in Hue in the 19th century.

Lời giải chi tiết:

1. wearing

2. to enter

3. replaying

4. telling

5. to do

 

1. fancy + V-ing: thích làm gì

I really fancy wearing this traditional cone hat at our Fashion Show.

(Tôi thực sự thích đội chiếc mũ nón truyền thống này tại buổi trình diễn thời trang của chúng tôi.)

2. decide + to V: quyết định làm gì

My brother has decided to enter the Back to Our Past Competition.

(Anh trai tôi đã quyết định tham gia Cuộc thi Trở lại quá khứ của chúng ta.)

3. mind + V-ing: bận tâm, phiền

Do you mind replaying that folk music? It's lovely.

(Bạn có phiền khi phát lại bản nhạc dân gian đó không? Nó thật dễ thương.)

4. avoid + V-ing: tránh làm gì

My uncle always avoids telling stories about his past.

(Chú tôi luôn tránh kể những câu chuyện về quá khứ của mình.)

5. plan + to V: lên kế hoạch làm gì

They plan to do research about life in Hue in the 19th century.

(Họ dự định nghiên cứu về cuộc sống ở Huế vào thế kỷ 19.)

Câu 3

3. Complete each sentence with the correct form of a verb from the box.

(Hoàn thành mỗi câu với dạng đúng của động từ trong khung.)

make                       learn                          give                     work                         teach

 1. We want _______ how to make toys from natural materials.

2. Yesterday, we finished _______ on the poster for our Good Old Days project.

3. I have promised _______ my grandfather how to find news online.

4. My grandmother suggested _______ a traditional long dress for the wedding.

5. Our group agreed _______ a presentation about school uniforms in the 20th century.

Phương pháp giải:

make (v): tạo ra/ làm ra

learn (v): học

give (v): đưa/ cho

work (v): làm việc

teach (v): dạy

Lời giải chi tiết:

1. to learn    

2. working

3. to teach

4. making

5. to give

 

1. want + to V: muốn làm gì

We want to learn how to make toys from natural materials.

(Chúng tôi muốn học cách làm đồ chơi từ vật liệu tự nhiên.)

2. finish + V-ing: hoàn thành

Yesterday, we finished working on the poster for our Good Old Days project.

(Hôm qua, chúng tôi đã hoàn thành xong tấm áp phích cho dự án Good Old Days.)

3. promise + to V: hứa làm gì

I have promised to teach my grandfather how to find news online.

(Tôi đã hứa sẽ dạy ông tôi cách tìm tin tức trực tuyến.)

4. suggest + V-ing: gợi ý làm gì

My grandmother suggested making a traditional long dress for the wedding.

(Bà tôi đề nghị may một chiếc áo dài truyền thống cho đám cưới.)

5. agree + to V: đồng ý làm gì

Our group agreed to give a presentation about school uniforms in the 20th century.

(Nhóm chúng tôi đồng ý thuyết trình về đồng phục học sinh trong thế kỷ 20.)

Bài 4

4. Choose the incorrect underlined word or phrase in each sentence.

(Chọn từ hoặc cụm từ gạch chân sai trong mỗi câu.)

1. Just a few years ago, I would never fancy to have a smart TV in my home.

              A              B                  C                 D

2. Tom promised adding some information about the past to his presentation.

                           A                       B                      C                       D

3. I've decided learning how ethnic minority people use natural materials to dye cloth.

     A                   B                                               C                                  D

4. My children plan researching and make our family tree for the past hundred years.

     A                         B                                             C                       D

5. Do you mind not to talk about the past in such a negative way?

     A                   B     C                                             D

Lời giải chi tiết:

1. D

2. A

3. B

4. B

5. C

1. D

fancy + V-ing: thích làm gì

Sửa: to have => having

Just a few years ago, I would never fancy having a smart TV in my home.

(Chỉ vài năm trước, tôi chưa bao giờ thích có một chiếc TV thông minh trong nhà mình.)

2. A

promise + to V: hứa làm gì

Sửa: adding => to add

Tom promised to add some information about the past to his presentation.

(Tom hứa sẽ thêm một số thông tin về quá khứ vào bài thuyết trình của mình.)

3. B

decide + to V: quyết định làm gì

Sửa: learning => to learn

I've decided to learn how ethnic minority people use natural materials to dye cloth.

(Tôi quyết định tìm hiểu cách người dân tộc thiểu số sử dụng nguyên liệu tự nhiên để nhuộm vải.)

4. B

plan + to V: lên kế hoạch làm gì

Sửa: researching => to research

My children plan to research and make our family tree for the past hundred years.

(Các con tôi dự định nghiên cứu và lập cây phả hệ của chúng tôi suốt trăm năm qua.)

5. C

mind + V-ing: phiền, bận tâm làm gì

Sửa: to talk => talking

Do you mind not talking about the past in such a negative way?

(Bạn có phiền không nói về quá khứ theo cách tiêu cực như vậy không?)

Bài 5

5. Work in pairs. Take turns to complete the sentences.

(Làm việc theo cặp. Lần lượt hoàn thành các câu.)

1. For my future career, I want ___________________.

2. Do you mind not ___________________?

3. We all agreed ___________________.

4. I have never fancied  ___________________.

5. For our two-day holiday, I suggest ___________________.

Lời giải chi tiết:

1. For my future career, I want to become a banker.

(Vì sự nghiệp tương lai của tôi, tôi muốn trở thành nhân viên ngân hàng.)

2. Do you mind not interrupting me while I'm speaking?

(Bạn có phiền không ngắt lời tôi khi tôi đang nói không?)

3. We all agreed to meet at the restaurant for lunch.

(Tất cả chúng tôi đều đồng ý gặp nhau ở nhà hàng để ăn trưa.)

4. I have never fancied living in a forest.

(Tôi chưa bao giờ thích sống trong rừng.)

5. For our two-day holiday, I suggest visiting a nearby beach and enjoying some relaxing time by the sea.

(Đối với kỳ nghỉ hai ngày của chúng ta, tôi khuyên bạn nên ghé thăm một bãi biển gần đó và tận hưởng thời gian thư giãn bên bờ biển.)

 • Tiếng Anh 9 Unit 6 Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make promises for the following situations. 3. Read the passages about changes. Then match the people with the topics they are talking about. 4. Work in groups. Read the passages in 3 again and discuss: 5. Work in pairs. Read the list below. Tell your partners which of them has remained the same and which has changed over the past five years. Take notes of your partner's answers and report them to the

 • Tiếng Anh 9 Unit 6 Skills 1

  1. Work in groups. Discuss if each of the following phrases describes past or present learning. 2. Two people of different generations are talking about their learning styles. Read the passages and choose the correct answer A, B, C, or D. 3. Fill in each blank with ONE word from the passage. 4. Work in groups. Discuss and make a list of the changes in your learning over the past five years. 5. Share with the class the list your group has made in 4.

 • Tiếng Anh 9 Unit 6 Skills 2

  1. You are going to listen to a talk about family life. Work in pairs. Choose the aspect(s) that you think will be mentioned in the talk. 2. Listen to the talk and tick () the correct column. 3. Listen again and fill each blank with a word or a number. 4. Read the list and tick () the thing(s) that has/have changed in your family in the past five years. Make notes of those which have changed. 5. Write an email (100-120 words) to your penfriend about the changes in your family. Use the ideas in

 • Tiếng Anh 9 Unit 6 Project

  Work individually. 1. Interview one of your family members about his/her life when he/she was your age now. Take notes of his/her answers. You may focus on: 2. Make a poster, including his / her photo and the information you have noted. 3. Present your poster to the class.

 • Tiếng Anh 9 Unit 6 Looking back

  1. Choose the correct answer A, B, C, or D to complete each sentence. 2. Complete the sentences with the correct forms of the words in brackets. 3. Circle the correct words or phrases to complete the following sentences. 4. Make complete sentences from the clues. Make any changes and add more words if necessary.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close