Tiếng Anh 9 Unit 7 Project

Work in groups. 1. Find a natural wonder. 2. Collect pictures of it. 3. Look for information about: 4. Make a poster about it. 5. Give a presentation about it to the class.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Work in groups.

(Làm việc theo nhóm.)

1. Find a natural wonder.

(Tìm một kỳ quan thiên nhiên.)

Lời giải chi tiết:

Mount Fuji in Japan is a natural wonder.

(Núi Phú Sĩ ở Nhật Bản là một kỳ quan thiên nhiên.)

Bài 2

2. Collect pictures of it.

(Thu thập hình ảnh về nó.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Look for information about:

(Tìm kiếm thông tin về)

- its location

(địa điểm của nó)

- its special features/attractions

(đặc trưng/điểm hấp dẫn đặc biệt của nó)

- threats to its existence

(mối đe dọa cho sự tồn tại của nó)

- ways/plans to preserve it

(cách thức/kế hoạch để bảo tồn nó)

Lời giải chi tiết:

1. Its location: Mount Fuji, is located on Honshu Island, straddling Shizuoka and Yamanashi Prefectures.

(Địa điểm của nó: Núi Phú Sĩ, nằm trên đảo Honshu, nằm giữa tỉnh Shizuoka và Yamanashi.)

2. Its special features/attractions:

(Đặc trưng/điểm hấp dẫn đặc biệt của nó)

- Mount Fuji's symmetrical cone shape makes it an iconic symbol of Japan.

(Hình nón đối xứng của núi Phú Sĩ khiến nó trở thành biểu tượng mang tính biểu tượng của Nhật Bản.)

- It's a cultural icon, often depicted in art, literature, and poetry.

(Đó là một biểu tượng văn hóa, thường được miêu tả trong nghệ thuật, văn học và thơ ca.)

- Mount Fuji's main attraction activities are climbing or hiking, and enjoying breathtaking views of the surrounding landscapes, including lakes, forests, and hot springs.

(Hoạt động thu hút chính của núi Phú Sĩ là leo núi hoặc đi bộ đường dài và tận hưởng khung cảnh ngoạn mục của cảnh quan xung quanh, bao gồm hồ, rừng và suối nước nóng.)

3. Threats to its existence:

(Mối đe dọa cho sự tồn tại của nó)

- Foot traffic causes soil erosion, degradation and environmental pollution by littering.

(Giao thông đi bộ gây xói mòn, suy thoái đất và ô nhiễm môi trường do xả rác.)

- Climate Change such as rising temperatures and changing precipitation patterns impact its ecosystems.

(Biến đổi khí hậu như nhiệt độ tăng và lượng mưa thay đổi ảnh hưởng đến hệ sinh thái của nó.)

-  Being an active volcano, future eruptions pose risks to nearby areas.

(Là một ngọn núi lửa đang hoạt động, những đợt phun trào trong tương lai sẽ gây nguy hiểm cho các khu vực lân cận.)

4. Ways/plans to preserve it

(Cách thức/kế hoạch để bảo tồn nó)

- Implementing habitat restoration projects, reforestation efforts, and erosion control measures to protect the mountain's ecosystems and prevent environmental degradation.

(Thực hiện các dự án phục hồi môi trường sống, nỗ lực trồng rừng và các biện pháp chống xói mòn để bảo vệ hệ sinh thái vùng núi và ngăn chặn suy thoái môi trường.)

- Establishing waste collection and recycling programs.

(Xây dựng chương trình thu gom và tái chế rác thải.)

- Raising awareness about the importance of conservation.

(Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn.)

- Promoting eco-friendly tourism and supporting local communities.

(Thúc đẩy du lịch thân thiện với môi trường và hỗ trợ cộng đồng địa phương.)

Bài 4

4. Make a poster about it.

(Làm một tấm áp phích về nó.)

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Give a presentation about it to the class.

(Trình bày trước lớp về chủ đề đó.)

Lời giải chi tiết:

Good morning/afternoon everyone,

Today, I'd like to talk to you about one of Japan's most iconic natural landmarks, Mount Fuji.

Mount Fuji is situated on Honshu Island, Japan's largest island, straddling the border between Shizuoka and Yamanashi Prefectures. It's approximately 100 kilometers southwest of Tokyo, Japan's bustling capital city.

Mount Fuji's distinctive symmetrical cone shape renders it an iconic symbol of Japan. Not only is it visually striking, but it also holds profound cultural significance. Throughout history, Mount Fuji has been immortalized in various forms of art, literature, and poetry, symbolizing beauty, strength, and spirituality.

One of the main draws of Mount Fuji is the opportunity for climbing and hiking. Additionally, the mountain is surrounded by picturesque landscapes, including serene lakes, lush forests, and soothing hot springs.

However, Mount Fuji is facing threats and challenges. The influx of visitors has led to environmental degradation, with foot traffic causing soil erosion and littering. Climate change poses further threats, with rising temperatures and changing precipitation patterns impacting the ecosystems. Moreover, as an active volcano, Mount Fuji's potential for future eruptions presents risks to nearby areas and communities.

To address these threats, several preservation plans are in place. Habitat restoration projects, waste collection and recycling programs, reforestation efforts, and erosion control measures aim to protect the mountain's ecosystems and prevent further degradation. Education and awareness campaigns are also. Moreover, initiatives to promote eco-friendly tourism and support local communities are being implemented to ensure Mount Fuji's preservation.

Thank you for your listening.

Tạm dịch:

Chào buổi sáng/chiều mọi người,

Hôm nay, tôi muốn nói chuyện với các bạn về một trong những địa danh thiên nhiên mang tính biểu tượng nhất của Nhật Bản, Núi Phú Sĩ.

Núi Phú Sĩ nằm trên đảo Honshu, hòn đảo lớn nhất của Nhật Bản, nằm giữa biên giới giữa tỉnh Shizuoka và Yamanashi. Nó cách Tokyo, thủ đô nhộn nhịp của Nhật Bản khoảng 100 km về phía Tây Nam.

Hình dạng hình nón đối xứng đặc biệt của Núi Phú Sĩ khiến nó trở thành biểu tượng mang tính biểu tượng của Nhật Bản. Nó không chỉ nổi bật về mặt hình ảnh mà còn mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Trong suốt lịch sử, núi Phú Sĩ đã trở thành bất tử trong nhiều hình thức nghệ thuật, văn học và thơ ca, tượng trưng cho vẻ đẹp, sức mạnh và tâm linh.

Một trong những điểm thu hút chính của Núi Phú Sĩ là cơ hội leo núi và đi bộ đường dài. Ngoài ra, ngọn núi còn được bao quanh bởi những cảnh quan đẹp như tranh vẽ, bao gồm những hồ nước thanh bình, những khu rừng tươi tốt và suối nước nóng êm dịu.

Tuy nhiên, núi Phú Sĩ đang phải đối mặt với những mối đe dọa và thách thức. Lượng du khách đổ về đã dẫn đến suy thoái môi trường, với việc đi lại bằng đường bộ gây xói mòn đất và xả rác. Biến đổi khí hậu đặt ra những mối đe dọa lớn hơn, với nhiệt độ tăng và lượng mưa thay đổi ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Hơn nữa, là một ngọn núi lửa đang hoạt động, khả năng phun trào trong tương lai của Núi Phú Sĩ mang đến rủi ro cho các khu vực và cộng đồng lân cận.

Để giải quyết những mối đe dọa này, một số kế hoạch bảo tồn đã được đưa ra. Các dự án khôi phục môi trường sống, chương trình thu gom và tái chế chất thải, nỗ lực trồng lại rừng và các biện pháp kiểm soát xói mòn nhằm bảo vệ hệ sinh thái của núi và ngăn chặn tình trạng suy thoái thêm. Các chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức cũng vậy. Hơn nữa, các sáng kiến thúc đẩy du lịch thân thiện với môi trường và hỗ trợ cộng đồng địa phương đang được triển khai để đảm bảo việc bảo tồn núi Phú Sĩ.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

 • Tiếng Anh 9 Unit 7 Looking back

  1. Choose A, B, C, or D to indicate the correct answer to each question. 2. Give the correct forms of the words in brackets to complete the sentences. 3. Underline the correct answers to complete the sentences. 4. Rewrite the sentences in reported questions.

 • Tiếng Anh 9 Unit 7 Skills 2

  1. Write a word from the box under the correct picture. 2. Listen to the passage and tick (✔) the things you hear. 3. Listen again and choose the correct answers. 4. Work in pairs. Brainstorm ideas about a natural wonder / beautiful landscape in your area. Ask and answer about it, using the following prompts. 5. Write a paragraph (100-120 words) about the natural wonder / beautiful landscape you have talked about in 4.

 • Tiếng Anh 9 Unit 7 Skills 1

  1. Work in groups. Look at the picture and answer the questions. 2. Read the text and match the highlighted words with their meanings or explanations. 3. Read the text again and choose the correct answer to each question. 4. Work in pairs. Ask and answer about the Great Barrier Reef, using the facts below. Then prepare a short talk about it. 5. Work in groups. Introduce the Great Barrier Reef to the class.

 • Tiếng Anh 9 Unit 7 Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations to ask for permission and respond in the following situations. 3. Write each natural wonder under the correct picture. 4. Mai, Phong, and Mark are talking about the natural wonders they have visited. Read and decide which wonder in 3 each of them is talking about. 5. Work in groups. Discuss and decide which place in 3 and 4 your group wants to visit. Explain the reasons why

 • Tiếng Anh 9 Unit 7 A Closer Look 2

  Reported speech (Yes/No questions) 1. Choose the correct answer A, B, C, or D to complete each question. 2. Complete the following reported questions. 3. Rewrite the sentences in reported questions. 4. Read the passage and underline the Yes/No questions. Then write them in reported questions. 5. Work in two groups. Group A gives three direct Yes/No questions. Group B turns them into reported questions. Then they swap roles. The group with more correct answers is the winner.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close