Tiếng Anh 9 Unit 2 Project

1. Imagine a future city you would like to live in. Complete the table. 2. Prepare a poster presentation on your future city. Use the information from your table in 1. 3. Present your poster of the future city to your class.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A CITY IN THE FUTURE

(Thành phố trong tương lai)

Work in groups.

(Làm việc nhóm.)

Bài 1

1. Imagine a future city you would like to live in. Complete the table.

(Hãy tưởng tượng một thành phố trong tương lai mà bạn muốn sống. Hãy hoàn thành bảng.)

My future city

Population

 

Types of house

 

Transportation

 

School

 

Entertainment

 

Lời giải chi tiết:

My future city

(Thành phố tương lai của tôi)

Population

(Dân số)

- Moderate population density.

(Mật độ dân số vừa phải.)

- Diverse and inclusive, promoting a sense of community.

(Đa dạng và hòa nhập, thúc đẩy ý thức cộng đồng.)

Types of house

(Loại nhà ở)

Sustainable, energy-efficient, and eco-friendly housing options.

(Lựa chọn nhà ở bền vững, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.)

Transportation

(Giao thông)

- Comprehensive public transit system and bike lanes.

(Hệ thống giao thông công cộng toàn diện và làn đường dành cho xe đạp.)

- Traffic congestion is limited.

(Tình trạng ùn tắc giao thông được hạn chế.)

School

(Trường học)

Cutting-edge educational institutions equipped with advanced technology, promoting creativity, and critical thinking.

(Cơ sở giáo dục tiên tiến được trang bị công nghệ hiện đại, phát huy tính sáng tạo và tư duy phản biện.)

Entertainment

(Giải trí)

Green spaces, and a variety of recreational options.

(Không gian xanh và nhiều lựa chọn giải trí.)

Bài 2

2. Prepare a poster presentation on your future city. Use the information from your table in 1.

(Chuẩn bị một bài thuyết trình bằng áp phích về thành phố tương lai của bạn. Sử dụng thông tin từ bảng của bạn ở phần 1.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Present your poster of the future city to your class.

(Trình bày tấm áp phích về thành phố tương lai trước lớp của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Good morning everyone! Welcome to our future city, a place designed for a harmonious and sustainable lifestyle.

Step into our future city, with a population of moderate size, the community thrives on diversity and inclusiveness, promoting a sense of community and close-knit connections among its residents. Housing options are innovative and eco-friendly, featuring energy-efficient homes that promote well-being.

Moreover, efficient and green transportation is at the heart of our city's design, with a comprehensive public transit system, and a network of cycling paths ensuring eco-friendly mobility. Autonomous vehicles add an extra layer of efficiency to the transportation infrastructure, traffic congestion is limited. School in our future city is cutting-edge, with technologically advanced institutions focusing on creativity and critical thinking.

In terms of entertainment, our future city has a vibrant cultural scene, including theaters, museums, and art galleries. Green spaces, and recreational options are abundant, offering a variety of leisure activities.

This future city is not just a place to live but a holistic environment that prioritizes sustainability, innovation, and the well-being of its residents.

Tạm dịch:

Chào buổi sáng mọi người! Chào mừng bạn đến với thành phố tương lai của chúng ta, một nơi được thiết kế cho lối sống hài hòa và bền vững.

Bước vào thành phố tương lai của chúng ta, với dân số quy mô vừa phải, cộng đồng phát triển dựa trên sự đa dạng và hòa nhập, thúc đẩy ý thức cộng đồng và sự kết nối chặt chẽ giữa các cư dân. Các lựa chọn nhà ở mang tính sáng tạo và thân thiện với môi trường, bao gồm những ngôi nhà tiết kiệm năng lượng nhằm thúc đẩy hạnh phúc.

Hơn nữa, giao thông xanh và hiệu quả là trọng tâm trong thiết kế thành phố của chúng ta, với hệ thống giao thông công cộng toàn diện, và mạng lưới đường dành cho xe đạp đảm bảo khả năng di chuyển thân thiện với môi trường. Xe tự lái tăng thêm hiệu quả cho cơ sở hạ tầng giao thông, hạn chế tắc nghẽn giao thôn Giáo dục ở thành phố tương lai của chúng ta rất tiên tiến, với các tổ chức có công nghệ tiên tiến tập trung vào tính sáng tạo và tư duy phản biện.

Về mặt giải trí, thành phố tương lai của chúng ta có nền văn hóa sôi động, bao gồm nhà hát, bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật. Không gian xanh và các lựa chọn giải trí rất phong phú, cung cấp nhiều hoạt động giải trí đa dạng.

Thành phố tương lai này không chỉ là nơi để sống mà còn là môi trường toàn diện ưu tiên sự bền vững, đổi mới và hạnh phúc của cư dân.

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 Looking back

  1. Choose the correct answer to complete each sentence below. 2. Fill in each gap with a word from the box to complete the passage. 3. Complete the sentences with the particles in the box. 4. Find a grammar mistake in each sentence and correct it.

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 Skills 2

  1. Work in pairs. Tick (✔) the things that you want in your home town. Add more ideas if you have any. 2. Listen to an interview with three teenagers about life in their cities. Decide if the statements are true (T) or false (F). 3. Listen again. Choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Put the phrases from the box in the correct column. 5. Write a paragraph (about 100 words) about what you like OR dislike about living in a city. You can use the ideas in 4 or your own ideas.

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 Skills 1

  1. Work in pairs. Match the words / phrases with their pictures.2. Read part of an announcement about the Teenovator competition. Match the topics in the competition with their winners. There is one extra topic.3. Read the announcement again. Choose the correct answer. 4. Make a list of city problems and some solutions to them. 5. Work in pairs. Talk to your friends about the city problems and suggest solutions to them. You can use the ideas in 4.

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 Communication

  1. Listen and read the conversations below. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Work in pairs. Read the descriptions of three teenagers about their favourite means of transport. Then complete the table below. 4. Make notes about a means of transport you are using. 5. Work in groups. Talk to your friends about the means of transport that you use. Use your notes in 4.

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 A Closer Look 2

  1. Choose the correct option to complete each sentence. 2. Find a mistake in the underlined parts in each sentence below and correct it. 3. Match a phrasal verb in column A with a suitable word / phrase in column B. 4. Complete each sentence with a phrasal verb in 3. You can change the form of the verb when necessary. 5. Work in pairs. Tell each other whether you agree or disagree with the following ideas.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close