Tiếng Anh 9 Unit 1 A Closer Look 1

1. Match the community helpers with their responsibilities. 2. Write a word or phrase in the box under the correct picture. 3. Fill in each blank with a word or phrase from the box. 4. Listen and number the words you hear. Then listen again and repeat. 5. Listen and practise the sentences. Underline the bold words with /æ/, circle the bold words with /a:/, and tick the bold words with /e/.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Vocabulary (Từ vựng)

1. Match the community helpers with their responsibilities.

(Hãy ghép những người phục vụ cộng đồng với trách nhiệm của họ.)

1. police officer

a. puts in, checks, and repairs electrical wires and equipment

2. garbage collector

b. puts out fires and saves people from dangerous fires

3. electrician

c. protects people and property, makes people obey the law, prevents and solves crimes

4. firefighter

d. delivers goods to people's houses or workplaces

5. delivery person

e. takes people's rubbish away

What other community helpers can you add?

(Bạn có thể thêm những người phục vụ cộng đồng nào khác?)

Lời giải chi tiết:

1 - c

2 - e

3 - a

4 - b

5 - d

1 – c. police officer: protects people and property, makes people obey the law, prevents and solves crimes

(cảnh sát: bảo vệ người và tài sản, khiến người dân tuân theo pháp luật, ngăn chặn và giải quyết tội phạm)

2 – e. garbage collector: takes people's rubbish away

(nhân viên dọn vệ sinh: lấy rác của người dân đi)

3 – a. electrician: puts in, checks, and repairs electrical wires and equipment

(thợ điện: lắp đặt, kiểm tra và sửa chữa dây điện và thiết bị điện)

4 – b. firefighter: puts out fires and saves people from dangerous fires.

(lính cứu hỏa: dập tắt đám cháy và cứu người khỏi những đám cháy nguy hiểm)

5 – d. delivery person: delivers goods to people's houses or workplaces.

(nhân viên giao hàng: giao hàng đến tận nhà hoặc nơi làm việc của người dân)

*Other community helpers:

(Những người phục vụ cộng đồng khác)

- doctor (bác sĩ)

- nurse (y tá)

- teacher (giáo viên)

- pilot (phi công)

- traffic cop (cảnh sát giao thông)

- plumber (thợ sửa ống nước)

- lifeguard (nhân viên cứu hộ)

- waiter (phục vụ, bồi bàn)

Bài 2

2. Write a word or phrase in the box under the correct picture.

(Viết một từ hoặc cụm từ vào ô bên dưới bức tranh đúng.)

tourist attraction            speciality food                 handicraft               pottery                artisan

Lời giải chi tiết:

1. tourist attraction: địa điểm du lịch

2. pottery: đồ gốm

3. artisan: thợ thủ công

4. handicraft: đồ thủ công

5. speciality food: món ăn đặc sản

Bài 3

3. Fill in each blank with a word or phrase from the box.

(Điền vào mỗi chỗ trống một từ hoặc cụm từ trong khung.)

   artisans                 handicrafts                   garbage collector                   electrician                speciality food

1. Skilled local _______ made these beautiful flower vases.

2. The electrical wires in our neighbourhood broke down yesterday, so we had to call a(n) _______.

3. Bun cha, pho, and hu tieu are examples of famous Vietnamese _______.

4. The _______ in our street usually comes at 6 p.m. to take the rubbish away.

5. Tourists to Hoi An usually buy traditional _______ such as lanterns as souvenirs.

Phương pháp giải:

- artisans: thợ thủ công     

- handicrafts: đồ thủ công    

- garbage collector: nhân viên dọn vệ sinh

- electrician: thợ điện         

- speciality food: đặc sản

Lời giải chi tiết:

1. artisans

2. electrician

3. speciality food

4. garbage collector

5. handicrafts

 

1. Skilled local artisans made these beautiful flower vases.

(Những nghệ nhân địa phương lành nghề đã làm ra những bình hoa tuyệt đẹp này.)

2. The electrical wires in our neighbourhood broke down yesterday, so we had to call a(n) electrician.

(Dây điện ở khu phố của chúng tôi bị đứt ngày hôm qua nên chúng tôi phải gọi thợ điện.)

3. Bun cha, pho, and hu tieu are examples of famous Vietnamese speciality food.

(Bún chả, phở, hủ tiếu là những món ăn đặc sản nổi tiếng của Việt Nam.)

4. The garbage collector in our street usually comes at 6 p.m. to take the rubbish away.

(Người thu gom rác ở phố chúng tôi thường đến lúc 6 giờ chiều để đem rác đi.)

5. Tourists to Hoi An usually buy traditional handicrafts such as lanterns as souvenirs.

(Khách du lịch đến Hội An thường mua đồ thủ công truyền thống như đèn lồng về làm quà lưu niệm.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 4

Pronunciation (Phát âm)

Vowel revision: /æ/, /a:/, and /e/

(Ôn tập nguyên âm: /æ/, /a:/, and /e/)

 4. Listen and number the words you hear. Then listen again and repeat.

(Hãy nghe và đánh số những từ bạn nghe được. Hãy nghe và nhắc lại.)


_______ pack

_______ kettle

_______ marry

_______ chart

_______ park

_______ cattle

_______ merry

_______ chat

Lời giải chi tiết:

3 - pack /pæk/

5 - park /pɑːk/

7 - kettle /ˈket.əl/

4 - cattle /ˈkæt.əl/

8 - marry /ˈmær.i/

2 - merry /ˈmer.i/

1 - chart /tʃɑːt/

6 - chat /tʃæt

Bài 5

5. Listen and practise the sentences. Underline the bold words with /æ/, circle the bold words with /a:/, and tick the bold words with /e/.

(Nghe và thực hành các câu. Gạch chân những từ in đậm bằng /æ/, khoanh tròn những từ in đậm bằng /a:/, và đánh dấu vào những từ in đậm bằng /e/.)


1. Thanks to garbage collectors, our streets are clean.

2. My grandmother is a well-known artist.

3. That bakery makes the best bread in our neighbourhood.

4. Do you know where to buy bamboo beds?

5. We sometimes go to the park to relax.

Lời giải chi tiết:

Ghi chú: từ có chứa âm /æ/ được gạch dưới; từ có chứa âm /a:/ được bôi vàng; từ có chứa âm /e/ được bôi xanh.

1. Thanks to garbage collectors, our streets are clean.

(Nhờ nhân viên dọn vệ sinh mà đường phố của chúng ta sạch sẽ.)

- thanks /θæŋks/

- garbage /ˈɡɑː.bɪdʒ/

2. My grandmother is a well-known artist.

(Bà tôi là một nghệ sĩ nổi tiếng.)

- grandmother /ˈɡræn.mʌð.ər/

- artist /ˈɑː.tɪst/

3. That bakery makes the best bread in our neighbourhood.

(Tiệm bánh đó làm bánh mì ngon nhất khu chúng ta.)

- bread /bred/

4. Do you know where to buy bamboo beds?

(Bạn có biết mua giường tre ở đâu không?)

- bamboo /bæmˈbuː/

- beds /bed/

5. We sometimes go to the park to relax.

(Thỉnh thoảng chúng tôi đến công viên để thư giãn.)

- park /pɑːk/

- relax /rɪˈlæks/

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 A Closer Look 2

  1. Fill in each blank with a suitable question word. 2. Rewrite the sentences using question words + to-infinitives. 3. Match each phrasal verb with its meaning. 4. Complete each sentence using the correct form of a phrasal verb in 3. 5. GAME. Find someone who...

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention to the questions and answers. 2. Work in pairs. Ask for help and respond in the following situations. 3. Do you know the place in each picture? 4. Listen to Binh and Mira talking about a place of interest in their community. Fill in each blank with no more than TWO words and/or a number. 5. Work in pairs. Ask and answer about your favourite places of interest. Use the questions below.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 Skills 1

  1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Read the brochure introducing different places with special products. Match each highlighted word with its definition. 3. Read the brochure again. Decide which place each detail below belongs to. 4. Work in pairs. Ask and answer about a speciality in your neighbourhood, your home town, or the area you know. Use the questions below. 5. Work in groups. Give a short presentation about the speciality you discussed in 4.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the questions. 2. Listen and fill in each blank with no more than TWO words. 3. Listen again and tick (✔) T (True) or F (False). 4. Work in pairs. Choose a community helper you like and answer the following questions. 5. Write a paragraph (about 100 words) about your favourite community helper. Use the answers to the questions in 4 to help you.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 Looking back

  1. Write a word or phrase for each description below. 2. Circle the correct word or phrase to complete each sentence. 3. Choose the correct answer A, B, C, or D. 4. Rewrite each sentence so that it contains the phrasal verb in brackets. You may have to change the form of the verb.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close