Tiếng Anh 9 Review 2 Skills

Reading 1. Read the passage and choose the correct answer A, B, C, or D. Speaking 2. Work in groups. Choose ONE of the things below and discuss it, using the cues. Then present it to your class. Listening 3. Listen to a talk about entertainment for Vietnamese children in the past and complete each sentence with ONE word. Writing 4. Make complete sentences from the clues. Make any changes and add more words if necessary.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Reading

1. Read the passage and choose the correct answer A, B, C, or D.

(Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D.)

Not long ago, open-air markets played an important part in the lives of the Vietnamese. Wherever there was open space, the local people could start their own market. There, you could find almost everything from local home-made and home-grown products to those that the sellers bought wholesale from somewhere and resold them for a profit. Since the locals went there nearly every day, they knew one another, and the sellers even remembered the customers’ preferences.

Then supermarkets came and soon became popular. There are many reasons to explain their popularity. First, they offer a cool and large shopping site. Shoppers can spend hours in them without worrying about heat or rain. Second, they provide shoppers with a wide range of goods, from foods and kitchenware to cosmetics and pet care products. People do not have to move from shop to shop to collect all the things they need. Nowadays, many supermarkets even offer home delivery service and online shopping, which makes shopping even easier.

1. In the past, the local people could start an open-air market when _______.

A. they paid the rent

B. they found a spacious spot

C. they had products to sell

D. they didn't want to shop elsewhere

2. The relationship between the sellers and the market-goers at an open-air market was _______.

A. healthy

B. distant

C. formal

D. close

3. The writer mentions two _______ the supermarket.

A. of his experiences with

B. types of goods in

C. benefits of

D. types of shoppers in

4. The supermarket also offers _______.

A. pet food

B. pets

C. pet shops

D. pet vets

5. Which statement is true according to the information in this passage?

A. Now you can Find open-air markets in the countryside only.

B. Every supermarket offers home-delivery service.

C. It's more convenient to shop in a supermarket than in an open-air market

D. Supermarkets offer everything we need.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Cách đây không lâu, chợ trời đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của người Việt. Ở đâu có không gian rộng mở, người dân địa phương có thể mở chợ riêng cho mình. Ở đó, bạn có thể tìm thấy hầu hết mọi thứ, từ các sản phẩm tự trồng và sản xuất tại địa phương cho đến những sản phẩm mà người bán mua sỉ từ đâu đó và bán lại để kiếm lời. Vì người dân địa phương đến đó gần như mỗi ngày, họ biết nhau và người bán thậm chí còn nhớ được sở thích của khách hàng.

Sau đó siêu thị xuất hiện và nhanh chóng trở nên phổ biến. Có nhiều lý do giải thích sự phổ biến của chúng. Đầu tiên, họ cung cấp một trang web mua sắm lớn và thú vị. Người mua hàng có thể dành hàng giờ trong đó mà không lo nắng nóng hay mưa. Thứ hai, họ cung cấp cho người mua hàng nhiều loại hàng hóa, từ thực phẩm, đồ dùng nhà bếp đến mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc thú cưng. Mọi người không cần phải di chuyển từ cửa hàng này sang cửa hàng khác để thu thập tất cả những thứ họ cần. Ngày nay, nhiều siêu thị thậm chí còn cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà và mua sắm trực tuyến, giúp việc mua sắm trở nên dễ dàng hơn.

Lời giải chi tiết:

1. B

2. D

3. C

4. A

5. C

1. B

 

In the past, the local people could start an open-air market when they found a spacious spot.

(Trước đây, người dân địa phương có thể mở chợ ngoài trời khi tìm được chỗ rộng rãi.)

A. they paid the rent

(họ đã trả tiền thuê)

B. they found a spacious spot

(họ tìm được một chỗ rộng rãi)

C. they had products to sell

(họ có sản phẩm để bán)

D. they didn't want to shop elsewhere

(họ không muốn mua sắm ở nơi khác)

Thông tin: Wherever there was open space, the local people could start their own market.

(Ở đâu có không gian rộng mở, người dân địa phương có thể mở chợ riêng cho mình.)

2. D

The relationship between the sellers and the market-goers at an open-air market was close.

(Mối quan hệ giữa người bán và người đi chợ ở chợ trời rất chặt chẽ.)

A. healthy (adj): lành mạnh

B. distant (adj): xa cách

C. formal (adj): lịch sự

D. close (adj): gần gũi, thân thiết

Thông tin: Since the locals went there nearly every day, they knew one another, and the sellers even remembered the customers’ preferences.

(Vì người dân địa phương đến đó gần như hàng ngày nên họ biết nhau và người bán hàng thậm chí còn ghi nhớ sở thích của khách hàng.)

3. C

The writer mentions two benefits of the supermarket.

(Người viết đề cập đến hai lợi ích của siêu thị.)

A. of his experiences with (trải nghiệm của mình với)

B. types of goods in (các loại hàng hóa trong)

C. benefits of (lợi ích của)

D. types of shoppers in (các loại người mua sắm ở)

Thông tin: There are many reasons to explain their popularity. First, they offer a cool and large shopping site... Second, they provide shoppers with a wide range of goods.

(Có nhiều lý do giải thích sự phổ biến của chúng. Đầu tiên, chúng cung cấp một trang web mua sắm rộng lớn và thú vị... Thứ hai, chúng cung cấp cho người mua hàng nhiều loại hàng hóa.)

4. A

The supermarket also offers pet food.

(Siêu thị còn cung cấp thức ăn cho thú cưng.)

A. pet food (thức ăn cho thú cưng)

C. pet shops (cửa hàng thú cưng)

B. pets (thú cưng)

D. pet vets (bác sĩ thú y)

Thông tin: Second, they provide shoppers with a wide range of goods, from foods and kitchenware to cosmetics and pet care products.

(Thứ hai, họ cung cấp cho người mua hàng nhiều loại hàng hóa, từ thực phẩm, đồ dùng nhà bếp đến mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc thú cưng.)

5. C

Which statement is true according to the information in this passage?

(Câu nào đúng theo thông tin trong đoạn văn này?)

A. Now you can find open-air markets in the countryside only.

(Bây giờ bạn chỉ có thể tìm chợ ngoài trời ở nông thôn.)

B. Every supermarket offers home-delivery service.

(Mọi siêu thị đều cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà.)

C. It's more convenient to shop in a supermarket than in an open-air market.

(Mua sắm ở siêu thị sẽ thuận tiện hơn là đi chợ ngoài trời.)

D. Supermarkets offer everything we need.

(Siêu thị cung cấp mọi thứ chúng ta cần.)

Thông tin: People do not have to move from shop to shop to collect all the things they need. Nowadays, many supermarkets even offer home delivery service and online shopping, which makes shopping even easier.

(Mọi người không cần phải di chuyển từ cửa hàng này sang cửa hàng khác để thu thập tất cả những thứ họ cần. Ngày nay, nhiều siêu thị thậm chí còn cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà và mua sắm trực tuyến, giúp việc mua sắm trở nên dễ dàng hơn.)

Bài 2

Speaking

2. Work in groups. Choose ONE of the things below and discuss it, using the cues. Then present it to your class.

(Làm việc theo nhóm. Chọn MỘT trong những điều dưới đây và thảo luận về nó, sử dụng các gợi ý. Sau đó trình bày nó trước lớp của bạn.)

1. conical hat (nón lá)

2. smart TV (tivi thông minh)

3. open wood fire (đốt củi mở)

- Does the thing in the picture represent the past, present, or both?

(Đồ vật trong tranh tượng trưng cho quá khứ, hiện tại hay cả hai?)

- Has it changed over time? If it has, how is it different?

(Nó có thay đổi theo thời gian không? Nếu có thì nó khác nhau như thế nào?)

- What do you think about the change?

(Bạn nghĩ sao về sự thay đổi này?)

Lời giải chi tiết:

1. Does the thing in the picture represent the past, present, or both?

(Đồ vật trong tranh tượng trưng cho quá khứ, hiện tại hay cả hai?)

=> Smart TVs represent both the past and the present.

(TV thông minh đại diện cho cả quá khứ và hiện tại.)

2. Has it changed over time? If it has, how is it different?

(Nó có thay đổi theo thời gian không? Nếu có thì nó khác nhau như thế nào?)

=> Smart TVs have undergone significant changes over time. Initially, televisions were bulky, with limited screen sizes and resolution. However, with the advent of flat screens, smart TVs became more beautiful. Additionally, smart TVs now offer a wide range of features, including integrating internet connectivity, interactive features, streaming services, voice recognition, and integration with other smart devices in the home.

(TV thông minh đã trải qua những thay đổi đáng kể theo thời gian. Ban đầu, tivi rất cồng kềnh, kích thước và độ phân giải màn hình hạn chế. Tuy nhiên, với sự ra đời của màn hình phẳng, TV thông minh trở nên đẹp hơn. Ngoài ra, TV thông minh hiện cung cấp nhiều tính năng, bao gồm tích hợp kết nối internet, tính năng tương tác, dịch vụ phát trực tuyến, nhận dạng giọng nói và tích hợp với các thiết bị thông minh khác trong nhà.)

3. What do you think about the change?

(Bạn nghĩ sao về sự thay đổi này?)

=> The evolution of smart TVs represents a remarkable technological advancement. With diverse features, smart TVs offer users many interesting experiences, convenience and unique entertainment options, thereby satisfying their preferences and interests.

(Sự phát triển của TV thông minh thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ. Với tính năng đa dạng, TV thông minh mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm thú vị, tiện lợi và những lựa chọn giải trí độc đáo, từ đó thỏa mãn sở thích, sở thích của họ.)

Bài 3

Listening

3. Listen to a talk about entertainment for Vietnamese children in the past and complete each sentence with ONE word.

(Nghe một bài nói chuyện về giải trí của trẻ em Việt Nam xưa và hoàn thành mỗi câu bằng MỘT từ.)


1. Games in the past required little _______.

(Các trò chơi trước đây yêu cầu ít _______.)

2. We floated paper boats on imagined 'rivers' formed from _______.

(Chúng tôi thả thuyền giấy trên những 'dòng sông' tưởng tượng được tạo ra từ _______.)

3. Thanks to making our own toys, we became _______.

(Nhờ tự làm đồ chơi nên chúng tôi đã trở thành _______.)

4. We played most games in _______ outdoors.

(Chúng tôi chơi hầu hết các trò chơi ở _______ ngoài trời.)

5. Team games helped develop _______ bonds among us.

(Trò chơi tập thể đã giúp phát triển mối quan hệ _______ giữa chúng tôi.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Entertainment for children in the past was very different from now. In my time, playing was cheap or cost nothing. We just chose a place suitable for our games: a smaller space for games like tug of war or hide-and-seek, and a bigger space for football and kite flying. Most of those games required little equipment. We also floated paper boats on imagined 'rivers' formed from rainwater, or played cooking with any thing we found in and around our house. We collected natural materials like sticks and leaves or used things like paper and bottles to make toys and play games. This helped us become creative. Another amazing thing is we mostly played in groups outdoors. Therefore, we got to know one another well and developed strong bonds among us. We had more stories to share when we met again years later.

Tạm dịch:

Việc giải trí cho trẻ em ngày xưa khác bây giờ rất nhiều. Ở thời của tôi, chơi trò chơi rất rẻ hoặc chẳng tốn gì cả. Chúng tôi chỉ chọn một địa điểm phù hợp cho các trò chơi của mình: một không gian nhỏ hơn cho các trò chơi như kéo co hoặc trốn tìm và một không gian lớn hơn cho bóng đá và thả diều. Hầu hết những trò chơi đó đều yêu cầu ít thiết bị. Chúng tôi cũng thả thuyền giấy trên những 'dòng sông' tưởng tượng được hình thành từ nước mưa, hoặc chơi nấu ăn với bất kỳ thứ gì chúng tôi tìm thấy trong và xung quanh nhà mình. Chúng tôi thu thập những vật liệu tự nhiên như que, lá hoặc sử dụng những thứ như giấy, chai lọ để làm đồ chơi và trò chơi. Điều này đã giúp chúng tôi trở nên sáng tạo. Một điều tuyệt vời nữa là chúng tôi chủ yếu chơi theo nhóm ở ngoài trời. Vì vậy, chúng tôi đã hiểu rõ nhau và phát triển mối quan hệ bền chặt giữa chúng tôi. Chúng tôi có nhiều câu chuyện hơn để chia sẻ khi gặp lại nhau nhiều năm sau đó.

Lời giải chi tiết:

1. Games in the past required little equipment.

(Các trò chơi trước đây yêu cầu ít thiết bị.)

2. We floated paper boats on imagined 'rivers' formed from rainwater.

(Chúng tôi thả thuyền giấy trên những 'dòng sông' tưởng tượng được tạo ra từ nước mưa.)

3. Thanks to making our own toys, we became creative.

(Nhờ tự làm đồ chơi nên chúng tôi đã trở nên sáng tạo.)

4. We played most games in groups outdoors.

(Chúng tôi chơi hầu hết các trò chơi theo nhóm ngoài trời.)

5. Team games helped develop strong bonds among us.

(Trò chơi tập thể đã giúp phát triển mối quan hệ bền chặt giữa chúng tôi.)

Bài 4

Writing

4. Make complete sentences from the clues. Make any changes and add more words if necessary.

(Viết câu hoàn chỉnh từ gợi ý. Thực hiện bất kỳ thay đổi nào và thêm nhiều từ hơn nếu cần thiết.)

1. I / wish / I can / attend / traditional festivals / minority people / Viet Nam.

2. When we / arrive / fair, / rice-cooking competition / taking place.

3. He promise / help me / PowerPoint presentation / but he / not.

4. We / never see / sight / as beautiful as / mountain at sunset.

5. he / fancy / become / fashion designer / when / he / child?

Lời giải chi tiết:

1. I wish I could attend traditional festivals of minority people in Vietnam.

(Tôi ước gì mình có thể tham dự các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam.)

Giải thích:

- Câu ước cho hiện tại: S1 + wish + S2 + Ved/V2 (quá khứ đơn) => I wish I could: Tôi ước tôi có thể

- can + V (nguyên thể) => could attend: có thể tham gia

- Cụm danh từ: traditional festivals of minority people (lễ hội truyền thống của dân tộc thiểu số)

- in + quốc gia => in Viet Nam: ở Việt Nam

2. When we arrived at the fair, a rice-cooking competition was taking place.

(Khi chúng tôi đến hội chợ, một cuộc thi nấu cơm đang diễn ra.)

Giải thích: Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ, hành động khác xen vào dùng thì quá khứ đơn: When + S1 + Ved/V2 (quá khứ đơn), S2 + was/were V-ing (quá khứ tiếp diễn)

3. He promised to help me with the PowerPoint presentation, but he did not.

(Anh ấy hứa sẽ giúp tôi với bài thuyết trình PowerPoint, nhưng anh ấy đã không làm.)

Giải thích:

- Câu kể về sự việc đã xảy ra nên dùng thì quá khứ đơn: Ved/V2 => He promised: Anh ấy hứa

- promise + to V: hứa làm việc gì => promise to help: hứa giúp đỡ

- Cấu trúc: help someone with something (giúp ai làm việc gì) => help me with PowerPoint presentation: giúp tôi bài thuyết trình Powerpoint

- but + S + V: nhưng

- Liên từ “but” nối hai mệnh đề cùng thì của động từ => but he didn’t: nhưng anh ấy đã không

4. We had never seen a sight as beautiful as the mountain at sunset.

(Chúng tôi chưa bao giờ thấy cảnh nào đẹp như ngọn núi lúc hoàng hôn.)

Giải thích:

- Trong câu có “never” nên dùng thì hiện tại hoàn thành: We have never Ved/V3 => We have never seen: Chúng tôi chưa bao giờ thấy

- a + danh từ số ít chưa xác định => a sight: một quang cảnh

- the + danh từ xác định => the mountain at sunset: núi lúc hoàng hôn

5. Did he fancy becoming a fashion designer when he was a child?

(Khi còn nhỏ anh ấy có thích trở thành nhà thiết kế thời trang không?)

Giải thích:

- Thì quá khứ đơn với “when” để diễn tả sự việc đã xảy ra trong quá khứ: S1 + Ved/V2 (quá khứ đơn) + WHEN + S2 + Ved/V2 (quá khứ đơn) => Câu hỏi thì quá khứ đơn: Did he fancy – when he was

- fancy + V-ing: thích làm việc gì => fancy becoming

- a + danh từ chỉ nghề nghiệp => a fashion designer: nhà thiết kế thời trang

- a + danh từ số ít, chưa xác định => a child: một đứa trẻ

  • Tiếng Anh 9 Review 2 Language

    Pronunciation 1. Read the sentences. Pay attention to the underlined words. Then listen and repeat. Vocabulary 2. Choose the correct answer A, B, C, or D to complete each sentence. 3. Write the correct form of the word in brackets to complete each sentence. Grammar 4. Choose the correct answer A, B, C, or D to complete each sentence. 5. Use the correct forms of the verbs in brackets to complete the sentences.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close