Tiếng Anh 9 Unit 5 Project

Your most memorable experience Work individually 1. Think of your most memorable experience. Use the questions below. 2. Make a poster of your experience with pictures or photos. 3. Present it to your class.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Your most memorable experience

(Trải nghiệm đáng nhớ nhất của bạn)

Work individually

(Làm việc cá nhân)

1. Think of your most memorable experience. Use the questions below.

(Hãy nghĩ về trải nghiệm đáng nhớ nhất của bạn. Sử dụng các câu hỏi dưới đây.)

- What is the experience?

- When did it happen?

- What did you do then?

- How did you feel?

- Why is it your most memorable experience?

Lời giải chi tiết:

1. What is the experience?

(Trải nghiệm đó là gì?)

One of my most memorable experiences was volunteering at a local animal shelter.

(Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi là làm tình nguyện viên tại một nơi trú ẩn động vật ở địa phương.)

2. When did it happen?

(Chuyện đó xảy ra khi nào?)

It happened last summer.

(Nó đã xảy ra vào mùa hè năm ngoái.)

3. What did you do then?

(Lúc đó bạn đã làm gì?)

I helped with various tasks such as cleaning cages, feeding the animals, and taking dogs for walks. I also assisted in organizing adoption events and fundraising activities to support the shelter.

(Tôi đã giúp làm nhiều công việc khác nhau như dọn chuồng, cho thú ăn và dắt chó đi dạo. Tôi cũng hỗ trợ tổ chức các sự kiện nhận con nuôi và các hoạt động gây quỹ để hỗ trợ nơi trú ẩn.)

4. How did you feel?

Volunteering at the animal shelter filled me with a sense of immense joy, and empathy. There were moments of heartache too, especially when witnessing the hardships some of the animals had endured.

(Công việc tình nguyện ở trại động vật khiến tôi cảm thấy vô cùng vui sướng và đồng cảm. Cũng có những khoảnh khắc đau lòng, nhất là khi chứng kiến những khó khăn mà một số loài động vật phải chịu đựng.)

5. Why is it your most memorable experience?

(Tại sao đó là trải nghiệm đáng nhớ nhất của bạn?)

This experience holds a special place in my heart because it allowed me to combine my love for animals with meaningful community service.

(Trải nghiệm này giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi vì nó cho phép tôi kết hợp tình yêu của mình với động vật với hoạt động phục vụ cộng đồng đầy ý nghĩa.)

Bài 2

2. Make a poster of your experience with pictures or photos.

(Làm một tấm áp phích về trải nghiệm của bạn bằng tranh ảnh.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Present it to your class.

(Trình bày trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

Good morning/afternoon everyone,

Today, I want to share with you one of my most memorable experiences, which occurred last summer when I volunteered at a local animal shelter.

During my time at the shelter, I engaged in various activities such as cleaning cages, feeding the animals, taking dogs for walks, and assisting in organizing adoption events and fundraising activities to support the shelter's operations.

Volunteering at the animal shelter was an incredibly fulfilling experience for me. It filled me with a sense of immense joy and empathy. However, there were also moments of heartache, especially when witnessing the hardships some of the animals had endured.

This experience is particularly memorable to me because it allowed me to combine my love for animals with meaningful community service. It was deeply gratifying to know that my efforts were making a positive difference in the lives of these animals and in my local community.

In conclusion, volunteering at the animal shelter was not only a memorable experience but also a deeply rewarding one that has left a lasting impact on me.

Thank you for listening.

Tạm dịch:

Chào buổi sáng/chiều mọi người,

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bạn một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi, xảy ra vào mùa hè năm ngoái khi tôi làm tình nguyện viên tại một nơi trú ẩn động vật ở địa phương.

Trong thời gian ở nơi trú ẩn, tôi đã tham gia nhiều hoạt động khác nhau như dọn chuồng, cho thú ăn, dắt chó đi dạo và hỗ trợ tổ chức các sự kiện nhận con nuôi cũng như các hoạt động gây quỹ để hỗ trợ hoạt động của nơi trú ẩn.

Làm tình nguyện viên tại nơi trú ẩn động vật là một trải nghiệm vô cùng thú vị đối với tôi. Nó khiến tôi cảm thấy vô cùng vui sướng và đồng cảm. Tuy nhiên, cũng có những khoảnh khắc đau lòng, nhất là khi chứng kiến những khó khăn mà một số loài động vật phải chịu đựng.

Trải nghiệm này đặc biệt đáng nhớ đối với tôi vì nó cho phép tôi kết hợp tình yêu của mình với động vật với hoạt động phục vụ cộng đồng đầy ý nghĩa. Thật vô cùng hài lòng khi biết rằng nỗ lực của tôi đã tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của những loài động vật này và cộng đồng địa phương của tôi.

Tóm lại, hoạt động tình nguyện tại trại bảo vệ động vật không chỉ là một trải nghiệm đáng nhớ mà còn là một trải nghiệm vô cùng bổ ích và để lại tác động lâu dài trong tôi.

Cám ơn vì đã lắng nghe.

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 Looking back

  1. Use the adjectives in the box to describe the experiences. Add any other adjectives you can think of. 2. Complete the sentences with the phrases in the box. 3. Complete the sentences with the correct present perfect forms of the verbs in brackets. 4. Put the verbs in brackets in the present perfect to complete the letter.

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 Skills 2

  1. Which of the following is a bad experience? 2. Listen to the conversation between Minh and his dad and tick (✔) T (True) or F (False). 3. Listen again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Put the phrases from the box in the correct column. 5. Write a paragraph (100-120 words) about the most pleasant or unpleasant experience you have had at school.

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 Skills 1

  1. Tick (✔) the experiences you have had. 2. Read the texts and choose the correct answer A, B, C, or D. 3. Read the texts again and tick (✔) Duong or Akiko. 4. Match the questions in A with the answers in B. Share your answers with a classmate. 5. Work in pairs. Ask and answer about a course you have experienced. Use the questions in 4 as cues. Then report your partner's answers to the class.

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 A Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Read the posts by three friends about their camping activities and match their names with the experiences. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about the experiences of Mai, Tom, and Minh. You can use the questions below. 5. Work in groups. Take turns to ask and answer about one another's experiences of a trip he/she has had. Use simi

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Write the correct forms of the verbs in the table. 2. Complete the sentences with the correct forms of the verbs in the present perfect. 3. Choose the correct answer A, B, C, or D to complete each sentence. 4. Write sentences about Mai's experiences, using the information in the table. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about your experiences using the present perfect.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close