Tiếng Anh 9 Unit 1 A Closer Look 2

1. Fill in each blank with a suitable question word. 2. Rewrite the sentences using question words + to-infinitives. 3. Match each phrasal verb with its meaning. 4. Complete each sentence using the correct form of a phrasal verb in 3. 5. GAME. Find someone who...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Grammar

Question words before to-infinitives

(Các từ để hỏi trước to-infinitive)

1. Fill in each blank with a suitable question word.

(Điền vào mỗi chỗ trống một từ để hỏi thích hợp.)

1. I don't know _______ to deal with this problem.

2. My sister wondered _______ to buy the best cakes.

3. Could you tell me _______ to do to get on well with my new neighbours?

4. They asked _______ to take out the rubbish, at 5 or 6 p.m.

5. He can't decide _______ to give his books to.

Phương pháp giải:

Remember! (Ghi nhớ!)

- We use a question word such as who, what, where, when, or how before a to-infinitive to express an indirect question about what we should do.

(Chúng ta sử dụng từ để hỏi như who, what, where, when hoặc how trước động từ nguyên thể có "to" để diễn tả một câu hỏi gián tiếp về việc chúng ta nên làm gì.)

- We often use a verb such as ask, wonder, (not) decide, (not) tell, or (not) know before the question word + to-infinitive.

(Chúng ta thường sử dụng các động từ như ask, wonder, (not) decide, (not) tell, hoặc (not) know trước từ để hỏi + to-V.)

Example: (Ví dụ)

We don't know what to do to help the community.

(Chúng tôi không biết phải làm gì để giúp đỡ cộng đồng.)

She asked how to get to the nearest shopping mall.

(Cô ấy hỏi làm thế nào để đến trung tâm mua sắm gần nhất.)

Lời giải chi tiết:

1. how

2. where

3. what

4. when

5. who

1. I don't know how to deal with this problem.

(Tôi không biết giải quyết vấn đề này như thế nào.)

2. My sister wondered where to buy the best cakes.

(Chị em băn khoăn không biết mua bánh ở đâu ngon nhất.)

3. Could you tell me what to do to get on well with my new neighbours?

(Bạn có thể cho tôi biết phải làm gì để hòa hợp với những người hàng xóm mới của tôi không?)

4. They asked when to take out the rubbish, at 5 or 6 p.m.

(Họ hỏi khi nào nên đổ rác, lúc 5 hay 6 giờ chiều.)

5. He can't decide who to give his books to.

(Anh ấy không thể quyết định sẽ tặng sách của mình cho ai.)

Bài 2

2. Rewrite the sentences using question words + to-infinitives.

(Viết lại câu sử dụng từ để hỏi + to-V.)

1. I don't know how I can get to the swimming pool.

(Tôi không biết làm cách nào để đến được bể bơi.)

2. They are wondering where they can buy traditional handicrafts.

(Họ đang băn khoăn không biết có thể mua đồ thủ công truyền thống ở đâu.)

3. She asked what she should give to her new neighbour at his house-warming party.

(Cô ấy hỏi nên tặng gì cho người hàng xóm mới trong bữa tiệc tân gia của anh ấy.)

4. I can't decide who I should ask for advice.

(Tôi không thể quyết định nên hỏi ai để xin lời khuyên.)

5. Could you tell me when I have to pay the water bill?

(Bạn có thể cho tôi biết khi nào tôi phải thanh toán tiền nước không?)

Lời giải chi tiết:

1. I don't know how to get to the swimming pool.

(Tôi không biết đường đến bể bơi.)

2. They are wondering where to buy traditional handicrafts.

(Họ đang băn khoăn không biết mua đồ thủ công truyền thống ở đâu.)

3. She asked what to give to her new neighbour at his house-warming party.

(Cô ấy hỏi nên tặng gì cho người hàng xóm mới trong bữa tiệc tân gia của anh ấy.)

4. I can't decide who to ask for advice.

(Tôi không thể quyết định nên xin lời khuyên từ ai.)

5. Could you tell me when to pay the water bill?

(Bạn có thể cho tôi biết khi nào phải thanh toán tiền nước không?)

Bài 3

Phrasal verbs (1)

(Cụm động từ (1))

3. Match each phrasal verb with its meaning.

(Nối mỗi cụm động từ với nghĩa của nó.)

1. look around

a. to be responsible for somebody/something

2. come back

b. to walk around a place to see what is there

3. hand down

c. to get information about somebody or something

4. find out

d. to return to a place

5. take care of

e. to give something to somebody younger than you

Phương pháp giải:

Remember! (Ghi nhớ!)

- A phrasal verb consists of a verb and one or two particles, such as up, down, back, on, round,...

(Cụm động từ gồm có một động từ và một hoặc hai trợ từ như up, down, back, on, round,...)

- A phrasal verb usually has a special meaning.

(Cụm động từ thường có ý nghĩa đặc biệt.)

Example: (Ví dụ)

go out = leave your house to go to a social event

(ra ngoài = rời khỏi nhà để đi tham dự một sự kiện xã hội)

pass down = give or teach something to your children

(truyền lại = cho hoặc dạy điều gì đó cho con bạn)

cut down on = reduce the amount or number of something

(cắt giảm = giảm lượng hoặc số lượng của một cái gì đó)

run out of = have no more of

(hết, cạn kiệt = không còn nữa)

Lời giải chi tiết:

1 - b

2 - d

3 - e

4 - c

5 - a

1 – b. look around = to walk around a place to see what is there

(ngắm nghía xung quanh = đi vòng quanh một nơi để xem có gì ở đó)

2 – d. come back = to return to a place

(quay lại = quay trở lại một nơi)

3 – e. hand down = to give something to somebody younger than you

(truyền lại, để lại = đưa thứ gì đó cho người trẻ hơn bạn)

4 – c. find out = to get information about somebody or something

(tìm hiểu = lấy thông tin về ai đó hoặc một cái gì đó)

5 – a. take care of = to be responsible for somebody/something

(chăm sóc = chịu trách nhiệm về ai đó/cái gì đó)

Bài 4

4. Complete each sentence using the correct form of a phrasal verb in 3.

(Hoàn thành mỗi câu sử dụng dạng đúng của cụm động từ trong phần 3.)

1. We _______ from our home town last Saturday.

2. The artisans in my village usually _______ their skills to their eldest children.

3. If you want to _______ about our community, you can go to the local museum.

4. When we aren't at home, our neighbour _______ our cats.

5. Whenever I go to a new place, I spend time _______.

Lời giải chi tiết:

1. came back

2. hand down

3. find out

4. takes care of

5. looking around

 

1. We came back from our home town last Saturday.

(Chúng tôi đã trở về từ quê nhà vào Thứ Bảy tuần trước.)

2. The artisans in my village usually hand down their skills to their eldest children.

(Các nghệ nhân ở làng tôi thường truyền lại tay nghề cho người con lớn nhất.)

3. If you want to find out about our community, you can go to the local museum.

(Nếu bạn muốn tìm hiểu về cộng đồng của chúng tôi, bạn có thể đến bảo tàng địa phương.)

4. When we aren't at home, our neighbour takes care of our cats.

(Khi chúng tôi vắng nhà, hàng xóm sẽ chăm sóc mèo cho chúng tôi.)

5. Whenever I go to a new place, I spend time looking around.

(Bất cứ khi nào tôi đến một địa điểm mới, tôi đều dành thời gian để quan sát xung quanh.)

Bài 5

5. GAME. Find someone who...

(TRÒ CHƠI. Hãy tìm người nào mà...)

Ask as many friends as you can the following questions. Then write their names in the table if they say "yes".

(Hãy hỏi càng nhiều bạn bè càng tốt những câu hỏi sau đây. Sau đó viết tên của họ vào bảng nếu họ nói "có".)

 

Name

1. Do your parents often come back late at night?

 

2. Do you get on with all your classmates?

 

3. Do you take care of your younger brother or sister?

 

4. Do you want to cut down on fast food?

 

5. Do you enjoy going out at weekends?

 

Lời giải chi tiết:

 

Name (Tên)

1. Do your parents often come back late at night?

(Bố mẹ bạn có thường xuyên về muộn vào ban đêm không?)

Linh, Nam, Trang

2. Do you get on with all your classmates?

(Bạn có hòa đồng với tất cả các bạn cùng lớp không?)

Dung, Lam, My, Linh

3. Do you take care of your younger brother or sister?

(Bạn có chăm sóc em trai hay em gái của mình không?)

Nhi, Minh, Huy

4. Do you want to cut down on fast food?

(Bạn có muốn cắt giảm đồ ăn nhanh không?)

Hoa, Anh, Danh, Phong, Trinh

5. Do you enjoy going out at weekends?

(Bạn có thích đi chơi vào cuối tuần không?)

Phi, Quang, Khanh, Thanh, Minh

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention to the questions and answers. 2. Work in pairs. Ask for help and respond in the following situations. 3. Do you know the place in each picture? 4. Listen to Binh and Mira talking about a place of interest in their community. Fill in each blank with no more than TWO words and/or a number. 5. Work in pairs. Ask and answer about your favourite places of interest. Use the questions below.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 Skills 1

  1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Read the brochure introducing different places with special products. Match each highlighted word with its definition. 3. Read the brochure again. Decide which place each detail below belongs to. 4. Work in pairs. Ask and answer about a speciality in your neighbourhood, your home town, or the area you know. Use the questions below. 5. Work in groups. Give a short presentation about the speciality you discussed in 4.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the questions. 2. Listen and fill in each blank with no more than TWO words. 3. Listen again and tick (✔) T (True) or F (False). 4. Work in pairs. Choose a community helper you like and answer the following questions. 5. Write a paragraph (about 100 words) about your favourite community helper. Use the answers to the questions in 4 to help you.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 Looking back

  1. Write a word or phrase for each description below. 2. Circle the correct word or phrase to complete each sentence. 3. Choose the correct answer A, B, C, or D. 4. Rewrite each sentence so that it contains the phrasal verb in brackets. You may have to change the form of the verb.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 Project

  Work in groups. 1. Interview some students from your class or from other classes about the changes they want to make in their community. Use the questions below. 2. Collect the answers. Use the table below. 3. Report your group's findings to your class. Use the following questions to guide your report.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close