Tiếng Anh 9 Unit 8 Skills 2

1. Work in pairs. Discuss if these statements are true. 2. A tour guide is announcing the schedule for a one-day trip to the home of the Brontes. Listen and complete the missing information. 3. Look at the pictures, listen again and tick (✔) the two which illustrate the ideas of the listening passage. 4. Work in pairs. Discuss and tick (✔) the thing(s) that the tour guide in the listening passage mentions in her announcement at the beginning of the tour. 5. Write a paragraph (100-120 words) intr

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listening

1. Work in pairs. Discuss if these statements are true.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận xem những tuyên bố này có đúng không.)

1. The Brontes is a family of world-famous writers.

2. Together, the three sisters wrote Jane Eyre.

3. You can read some of their novels in Vietnamese.

Lời giải chi tiết:

1. The Brontes is a family of world-famous writers.

(Brontes là một gia đình gồm những nhà văn nổi tiếng thế giới.)

=> TRUE. The Bronte family, consisting of Charlotte, Emily, and Anne Bronte, are renowned writers.

(ĐÚNG. Gia đình Bronte, gồm Charlotte, Emily và Anne Bronte, là những nhà văn nổi tiếng.)

2. Together, the three sisters wrote Jane Eyre.

(Ba chị em cùng nhau viết Jane Eyre.)

=> FALSE. "Jane Eyre" was written solely by Charlotte Bronte.

(SAI. "Jane Eyre" chỉ được viết bởi Charlotte Bronte.)

3. You can read some of their novels in Vietnamese.

(Bạn có thể đọc một số tiểu thuyết của họ bằng tiếng Việt.)

=> TRUE. Many translations of the Bronte sisters' novels are translated in various languages, including Vietnamese.

(ĐÚNG. Nhiều bản dịch tiểu thuyết của chị em nhà Bronte được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt.)

Bài 2

2. A tour guide is announcing the schedule for a one-day trip to the home of the Brontes. Listen and complete the missing information.

(Một hướng dẫn viên du lịch đang thông báo lịch trình chuyến đi một ngày đến quê hương của Brontes. Nghe và hoàn thành thông tin còn thiếu.)


DAY TRIP (CHUYẾN ĐI TRONG NGÀY)

Haworth and the Brontes (Haworth và Brontes)

Trip will take:

(Chuyến đi sẽ mất)

(1) _______ hours

(_______ giờ)

Jane Eyre:

 

(2) a _______ book

(một cuốn sách_______)

At Haworth, we see:

(Tại Haworth, chúng tôi thấy)

the Brontes’ house, school, and (3) _______

(nhà, trường học của gia đình Brontes và _______)

The tour includes:

(Chuyến tham quan bao gồm)

(4) _______ ticket to the house

(vé _______ vào nhà)

The Brontes lived in Haworth:

(Gia đình Brontes sống ở Haworth)

(5) _______ years ago

(_______ tuổi)

The main street of the village:

(Đường chính của làng)

has witnessed little (6) _______

(đã chứng kiến ít _______)

Bài 3

3. Look at the pictures, listen again and tick () the two which illustrate the ideas of the listening passage.

(Nhìn tranh, nghe lại và đánh dấu () vào hai hình minh họa ý của đoạn nghe.)


Bài 4

Writing

4. Work in pairs. Discuss and tick () the thing(s) that the tour guide in the listening passage mentions in her announcement at the beginning of the tour.

(Làm việc theo cặp. Thảo luận và đánh dấu () những điều mà hướng dẫn viên du lịch trong đoạn nghe đề cập đến trong thông báo của cô ấy khi bắt đầu chuyến tham quan.)

1. The length of the tour

(Thời lượng của chuyến tham quan)

2. The cost of the tour

(Chi phí chuyến tham quan)

3. The place(s) they visit

((Những) địa điểm họ ghé thăm)

4. Some brief details about each place

(Một số chi tiết ngắn gọn về từng địa điểm)

Bài 5

5. Write a paragraph (100-120 words) introducing this half day tour in Hue. Use the clues below.

(Viết một đoạn văn (100-120 từ) giới thiệu về chuyến du lịch Huế nửa ngày này. Sử dụng các manh mối dưới đây.)

1. Length of the tour: 5 hours

(Thời lượng chuyến tham quan: 5 giờ)

2. Transportation: mini bus

(Phương tiện di chuyển: xe buýt nhỏ)

3. The place(s)

(Địa điểm)

- Thien Mu Pagoda: oldest pagoda in central and south Viet Nam, built in 1602.

(Chùa Thiên Mụ: ngôi chùa cổ nhất miền Trung và Nam Bộ, được xây dựng năm 1602.)

- The Citadel: see the palace ruins, learn about the history of the Nguyen Dynasty, and visit the altars of the Kings.

(Đại Nội: tham quan di tích cung điện, tìm hiểu về lịch sử triều Nguyễn và tham quan bàn thờ các Vua.)

- Dong Ba Market + lunch (at tourists' own expense): biggest market in the city. Get to know about the local products and chat with the locals.

(Chợ Đông Ba + ăn trưa (du khách tự túc): chợ lớn nhất thành phố. Tìm hiểu về các sản phẩm địa phương và trò chuyện với người dân địa phương.)

You can start with:

(Bạn có thể bắt đầu với)

This is the itinerary for a five-hour tour....

(Đây là hành trình cho chuyến tham quan kéo dài năm giờ....)

Lời giải chi tiết:

This is the itinerary for a five-hour tour exploring the historical wonders of Hue on a minibus. The first stop is the Thien Mu Pagoda, oldest pagoda in central and south VietNam, established in 1602. Continuing the voyage, the tour explores the majestic Citadel, where remnants of the Nguyen Dynasty's palace ruins. Here, visitors will immerse themselves in tales of royal legacy, learn about the history of the Nguyen Dynasty, while paying homage at the Kings' altars. Dive into local life at Dong Ba Market, the city's largest, you have an opportunity to savor the flavors of Hue cuisine (at your own expense), and engage in delightful conversations with locals, completing a memorable half-day adventure.

Tạm dịch:

Đây là hành trình cho chuyến tham quan kéo dài 5 giờ khám phá những kỳ quan lịch sử của Huế trên một chiếc xe buýt nhỏ. Điểm dừng chân đầu tiên là chùa Thiên Mụ, ngôi chùa cổ nhất miền Trung và Nam Việt Nam, được thành lập vào năm 1602. Tiếp tục hành trình, đoàn tham quan khám phá Hoàng thành hùng vĩ, nơi còn sót lại tàn tích cung điện thời Nguyễn. Tại đây, du khách sẽ được đắm mình trong những câu chuyện về di sản hoàng gia, tìm hiểu về lịch sử triều Nguyễn và bày tỏ lòng tôn kính trước bàn thờ các Vua. Hòa mình vào cuộc sống địa phương tại chợ Đông Ba, chợ lớn nhất thành phố, bạn có cơ hội thưởng thức hương vị ẩm thực Huế (chi phí tự túc) và tham gia các cuộc trò chuyện thú vị với người dân địa phương, hoàn thành chuyến phiêu lưu nửa ngày đáng nhớ.

 • Tiếng Anh 9 Unit 8 Looking back

  1. Choose the correct answer A, B, C, or D to complete each sentence. 2. Fill in each blank with a suitable word or phrase. The first letter has been given. 3. Use a relative pronoun which, who, or whose to complete each sentence. 4. Combine each pair of sentences, using a suitable relative pronoun which, who, or whose.

 • Tiếng Anh 9 Unit 8 Project

  Making a plan for a two-day trip Work in groups. 1. Discuss then choose a destination for your group's two-day trip. 2. Decide the means of transport and accommodation. 3. Create an itinerary which includes: 4. Estimate the costs. 5. Present your plan to your class. Add explanations where relevant.

 • Tiếng Anh 9 Unit 8 Skills 1

  1. Write the words under their correct pictures. 2. Read the passage and match the words and phrases in A with the definitions in B. 3. Read the passage again and answer the questions. 4. Work in pairs. Take turns to interview your partner about his / her recent tour. Take notes of your partner's answers. 5. Share with the class your partner's travel experience. You can then share what you think about it.

 • Tiếng Anh 9 Unit 8 Communication

  Expressing obligation 1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Express obligation in the following situations. 3. Read what people say about their travels. Then complete the table. 4. Work in groups. Share with your partners an unforgettable holiday you've taken. In your talk, you can mention

 • Tiếng Anh 9 Unit 8 A Closer Look 2

  Grammar Relative pronouns: which, who, and whose 1. Underline the noun or noun phrase in each sentence that which or who refers to. 2. Underline the correct relative pronoun for each sentence. 3. Complete each sentence with who or whose. 4. Match a clause in A with a clause in B to make a complete sentence. 5. Work in pairs. Discuss and finish the sentences.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close