Grammar Unit 3 Tiếng Anh 9 Global Success

Trong dạng chuẩn của câu điều kiện loại 1, chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn trong mệnh đề if và will + động từ nguyên thể trong mệnh đề chính. Thay vì will, chúng ta có thể sử dụng các động từ khuyết thiếu như can, must, may, might, should, v.v. trong mệnh đề chính để diễn tả khả năng, sự cho phép, sự cần thiết, khả năng, lời khuyên, v.v.)

Quảng cáo

Modal verbs in first conditional sentences

(Động từ khuyết thiếu trong câu điều kiện loại 1)

Trong dạng chuẩn của câu điều kiện loại 1, chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn trong mệnh đề ifwill + động từ nguyên thể trong mệnh đề chính. Thay vì will, chúng ta có thể sử dụng các động từ khuyết thiếu như can, must, may, might, should, v.v. trong mệnh đề chính để diễn tả khả năng, sự cho phép, sự cần thiết, khả năng, lời khuyên, v.v.)

Ví dụ:

If you do physical exercise regularly, your health will improve. => dạng chuẩn

(Nếu bạn tập thể dục thường xuyên, sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện.)

If she trains harder, she can run faster than you. => khả năng

(Nếu cô ấy tập luyện chăm chỉ hơn, cô ấy có thể chạy nhanh hơn bạn.)

If you finish your paper, you can hand it in and leave for home. => sự cho phép

(Nếu bạn hoàn thành bài viết của mình, bạn có thể nộp nó và rời khỏi nhà.)

If you want to have good mental health, you should balance your study and life. => lời khuyên

(Nếu muốn có sức khỏe tinh thần tốt, bạn nên cân bằng giữa việc học và cuộc sống.)

He may/might get a good job if he is good at IT. => khả năng xảy ra của sự việc

(Anh ấy có thể có được một công việc tốt nếu anh ấy giỏi công nghệ thông tin.)

You must get rid of all the distractions if you want to manage your time effectively. => sự cần thiết

(Bạn phải loại bỏ mọi phiền nhiễu nếu muốn quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả.)

 • Tiếng Anh 9 Unit 3 Getting Started

  1. Listen and read. 2. Read the conversation again and tick (✔) T (True) or F (False) for each statement. 3. Match the words with their definitions. 4. Complete the sentences with the words in the box. 5. Work in pairs. Interview each other about how healthy you are. Give each other advice.

 • Tiếng Anh 9 Unit 3 A Closer Look 1

  1. Circle the correct word or phrase to complete each sentence. 2. Match the words and phrases with their definitions. 3. Complete the sentences with the words and phrases from 2. 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /h/ and /r/. 5. Listen and practise the sentences. Pay attention to the bold words with/h/ and /r/.

 • Tiếng Anh 9 Unit 3 A Closer Look 2

  1. Write the correct form of each verb in brackets. 2. Circle the correct modal verbs to complete the following sentences. 3. Match the first half of the sentence in A with the second half in B. 4. What will you say in each situation below? Use first conditional sentences with modal verbs. 5. Complete the sentences with your own ideas using the modal verbs you have learnt.

 • Tiếng Anh 9 Unit 3 Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations for the following situations. 3. Read the text and complete each sentence that follows with a suitable word. 4. Work in groups. Write tips for one of the following situations. 5. Present your tips to the class.

 • Tiếng Anh 9 Unit 3 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. The following text is about how a successful teen celebrity kept a well-balanced life when he was at school. Read the text and match each highlighted word with its meaning. 3. Read the text again and answer the following questions. 4. Work in pairs. Ask and answer the following questions about how to have a well-balanced life. Make notes of your partner's answers. 5. Work in groups. Take turns to talk about your partner's ideas about how to ha

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close