Tiếng Anh 9 Unit 5 Getting Started

1. Listen and read. 2. Read the conversation again and tick (✔) T (True) or F (False). 3. Write activities under the pictures. 4. Read the conversation again and match the activities with the adjectives. 5. Work in groups. Carry out a survey. Then report your group's findings to the class.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Experiences in Da Lat

(Những trải nghiệm ở Đà Lạt)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Tom: Hi, Mi. I've been back from Da Lat. I have some local specialities for you.

Mi: Thanks, Tom. I guess you and your family had a great time there.

Tom: Yeah, We visited Langbiang Mountain and Cu Lan Village. We saw a gong show in the evening.

Mi: What did you do on Langbiang Mountain?

Tom: We rode a jeep to the top. It was a thrilling ride up there. Then we took an eco-tour of Langbiang Mountain. They said that the area is rich in flora and fauna with more than 150 plant and animal species.

Mi: Sounds amazing! What did you do then?

Tom: We took pictures of the magnificent scenery, It was really enjoyable!

Mi: Then did you explore Cu Lan Village?

Tom: Yes. We had a brilliant tour around the village. We also rode horses and a jeep along a stream.

Mi: That must have been exciting, Tom.

Tom:  It definitely was. In the evening, we saw an interesting gong show. We danced and sang with the locals. And we tried grilled pork. It was a really memorable evening. I'll show you some pictures I took there.

Mi: Cool!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tom: Chào Mi. Tôi vừa trở về từ Đà Lạt. Tôi có một số đặc sản địa phương dành cho bạn.

Mi: Cảm ơn Tom. Tôi đoán bạn và gia đình đã có khoảng thời gian vui vẻ ở đó.

Tom: Vâng, chúng tôi đã đến thăm núi Langbiang và làng Cù Lần. Chúng tôi đã xem một buổi biểu diễn cồng chiêng vào buổi tối.

Mi: Bạn đã làm gì trên núi Langbiang?

Tom: Chúng tôi lái một chiếc xe jeep lên đỉnh. Đó là một chuyến đi ly kỳ lên đó. Sau đó chúng tôi đi du lịch sinh thái núi Langbiang. Họ cho biết, khu vực này rất phong phú về hệ động thực vật với hơn 150 loài động thực vật.

Mi: Nghe thật tuyệt vời! Bạn đã làm gì sau đó?

Tom: Chúng tôi đã chụp những bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp. Nó thực sự rất thú vị!

Mi: Thế bạn đã khám phá làng Cù Lần chưa?

Tom: Vâng, chúng tôi đã có một chuyến tham quan thú vị quanh làng. Chúng tôi cũng cưỡi ngựa và xe jeep dọc theo một con suối.

Mi: Điều đó chắc hẳn rất thú vị, Tom.

Tom: Chắc chắn là như vậy. Vào buổi tối, chúng tôi đã xem một buổi biểu diễn cồng chiêng thú vị. Chúng tôi nhảy múa và ca hát với người dân địa phương. Và chúng tôi đã thử thịt lợn nướng. Đó thực sự là một buổi tối đáng nhớ. Tôi sẽ cho bạn xem một số hình ảnh tôi chụp ở đó.

Mi: Tuyệt!

Bài 2

2. Read the conversation again and tick () T (True) or F (False).

(Đọc lại đoạn hội thoại và đánh dấu ( ) T (Đúng) hoặc F (Sai).)

 

T

F

1. Mi and Tom had a great time in Da Lat.

 

 

2. Tom had an eco-tour of Langbiang Mountain.

 

 

3. There are more than 150 plant and animal species on Langbiang Mountain.

 

 

4. Tom didn't like his experiences in Cu Lan Village.

 

 

5. Tom danced and sang with the local people at a gong show.

 

 

Lời giải chi tiết:

1. F

2. T

3. T

4. F

5. T

1. F

Mi and Tom had a great time in Da Lat.

(Mi và Tom đã có khoảng thời gian vui vẻ ở Đà Lạt.)

Thông tin:

Tom: Hi, Mi. I've been back from Da Lat. I have some local specialities for you.

(Chào Mi. Tôi vừa trở về từ Đà Lạt. Tôi có một số đặc sản địa phương dành cho bạn.)

Mi: Thanks, Tom. I guess you and your family had a great time there.

(Cảm ơn Tom. Tôi đoán bạn và gia đình đã có khoảng thời gian vui vẻ ở đó.)

2. T

Tom had an eco-tour of Langbiang Mountain.

(Tom có chuyến du lịch sinh thái núi Langbiang.)

Thông tin: Tom: Then we took an eco-tour of Langbiang Mountain.

(Sau đó chúng tôi đi du lịch sinh thái núi Langbiang.)

3. T

There are more than 150 plant and animal species on Langbiang Mountain.

(Núi Langbiang có hơn 150 loài thực vật và động vật.)

Thông tin: Tom: They said that the area is rich in flora and fauna with more than 150 plant and animal species.

(Họ nói rằng khu vực này rất phong phú về hệ động thực vật với hơn 150 loài động thực vật.)

4. F

Tom didn't like his experiences in Cu Lan Village.

(Tom không thích những trải nghiệm của anh ấy ở làng Cù Lần.)

Thông tin:

Mi: That must have been exciting, Tom.

(Điều đó chắc hẳn rất thú vị, Tom.)

Tom: It definitely was ... It was a really memorable evening.

(Chắc chắn rồi. Đó thực sự là một buổi tối đáng nhớ.)

5. T

Tom danced and sang with the local people at a gong show.

(Tom nhảy múa và hát cùng người dân địa phương tại một buổi biểu diễn cồng chiêng.)

Thông tin: Tom: In the evening, we saw an interesting gong show. We danced and sang with the locals. And we tried grilled pork.

(Vào buổi tối, chúng tôi đã xem một buổi biểu diễn cồng chiêng thú vị. Chúng tôi nhảy múa và ca hát với người dân địa phương. Và chúng tôi đã thử thịt lợn nướng.)

Bài 3

3. Write activities under the pictures.

(Viết các hoạt động dưới các bức tranh.)

taking photos

exploring a site

riding a jeep

dancing with local people

taking an eco-tour

seeing a gong show

Lời giải chi tiết:

1. riding a jeep (lái xe jeep)

2. seeing a gong show (xem biểu diễn cồng chiêng)

3. taking photos (chụp ảnh)

4. dancing with local people (nhảy múa cùng người dân địa phương)

5. taking an eco-tour (tham gia một chuyến du lịch sinh thái)

6. exploring a site (khám phá một địa điểm)

Bài 4

4. Read the conversation again and match the activities with the adjectives.

(Đọc lại đoạn hội thoại và nối các hoạt động với các tính từ.)

1. riding a jeep

a. enjoyable

2. seeing a gong show

b. thrilling

3. taking an eco-tour

c. amazing

4. exploring a site

d. interesting

5. taking pictures

e. brilliant

Lời giải chi tiết:

1 - b

2 - d

3 - c

4 - e

5 - a

1 – b. riding a jeep: thrilling

(lái một chiếc xe jeep: ly kỳ)

Thông tin: We rode a jeep to the top. It was a thrilling ride up there.

(Chúng tôi lái một chiếc xe jeep lên đỉnh. Đó là một chuyến đi ly kỳ lên đó.)

2 – d. seeing a gong show: interesting

(xem biểu diễn cồng chiêng: thú vị)

Thông tin: In the evening, we saw an interesting gong show.

(Vào buổi tối, chúng tôi được xem một buổi biểu diễn cồng chiêng thú vị.)

3 – c. taking an eco-tour: amazing

(tham gia một chuyến du lịch sinh thái: tuyệt vời)

Thông tin:

Tom: Then we took an eco-tour of Langbiang Mountain.

(Sau đó chúng tôi đi du lịch sinh thái núi Langbiang.)

Mi: Sounds amazing!

(Nghe thật tuyệt vời!)

4 – e. exploring a site: brilliant

(khám phá một địa điểm: tuyệt vời)

Thông tin:

Mi: Then did you explore Cu Lan Village?

(Thế bạn đã khám phá làng Cù Lần chưa?)

Tom: Yes. We had a brilliant tour around the village.

(Vâng. Chúng tôi đã có một chuyến tham quan thú vị quanh làng.)

5 – a. taking pictures: enjoyable

(chụp ảnh: thú vị)

Thông tin: We took pictures of the magnificent scenery, It was really enjoyable!

(Chúng tôi đã chụp những bức ảnh phong cảnh tuyệt đẹp, Thật sự rất thú vị!)

Bài 5

5. Work in groups. Carry out a survey. Then report your group's findings to the class.

(Làm việc theo nhóm. Thực hiện một cuộc khảo sát. Sau đó báo cáo kết quả của nhóm bạn trước lớp.)

Do you like...?

(Bạn có thích...?)

 

Yes

(Có)

No

(Không)

1. climbing a mountain

(leo núi)

 

 

2. taking an eco-tour

(tham gia một chuyến du lịch sinh thái)

 

 

3. exploring the seabed

(khám phá đáy biển)

 

 

4. taking photos from a mountain top

(chụp ảnh từ đỉnh núi)

 

 

5. seeing a tribal dance show

(xem một chương trình khiêu vũ của bộ lạc)

 

 

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 A Closer Look 1

  1. Write an activity next to each picture. 2. Complete each sentence with an adjective in the box. 3. Choose the correct answer A, B, C, or D. 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /j/ and /w/. 5. Listen to the sentences. Underline the words with /j/ and circle the words with /w/. Practise the sentences.

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Write the correct forms of the verbs in the table. 2. Complete the sentences with the correct forms of the verbs in the present perfect. 3. Choose the correct answer A, B, C, or D to complete each sentence. 4. Write sentences about Mai's experiences, using the information in the table. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about your experiences using the present perfect.

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 A Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Read the posts by three friends about their camping activities and match their names with the experiences. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about the experiences of Mai, Tom, and Minh. You can use the questions below. 5. Work in groups. Take turns to ask and answer about one another's experiences of a trip he/she has had. Use simi

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 Skills 1

  1. Tick (✔) the experiences you have had. 2. Read the texts and choose the correct answer A, B, C, or D. 3. Read the texts again and tick (✔) Duong or Akiko. 4. Match the questions in A with the answers in B. Share your answers with a classmate. 5. Work in pairs. Ask and answer about a course you have experienced. Use the questions in 4 as cues. Then report your partner's answers to the class.

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 Skills 2

  1. Which of the following is a bad experience? 2. Listen to the conversation between Minh and his dad and tick (✔) T (True) or F (False). 3. Listen again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Put the phrases from the box in the correct column. 5. Write a paragraph (100-120 words) about the most pleasant or unpleasant experience you have had at school.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close