Tiếng Anh 9 Review 3 Skills

Reading 1. Read the following passage and choose the correct answer A, B, C, or D to each question. Speaking 2. Work in pairs. Look at the list of the natural wonders below. Rank them from 1 (most interesting) to 5 (least interesting), based on how interesting the places are for you. Listening 3. Listen to the passage and fill in each blank with no more than TWO words. Writing 4. Make sentences using the words and phrases given.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Reading

1. Read the following passage and choose the correct answer A, B, C, or D to each question.

(Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D cho mỗi câu hỏi.)

If you want to learn English more quickly, lots of reading is important. When you read in English, you can improve your vocabulary, grammar, and writing at the same time.

When you read, try to figure out the meaning of a new word from the words around it. Even if you are not always correct, it is good to practise thinking about what a new word might mean. You may need to learn the meaning of a word or phrase. The more words you understand, the better you will be able to read. A dictionary - hard copy or online version - can help you find the meanings of words which are new to you. You should keep a list of new words, their definitions, and a sentence for each word which shows how to properly use it. You can keep this vocabulary list in a notebook you always have with you. This helps you to revise what you have learnt wherever you are.

1. What skill can you improve when you read in English?

A. Social.

B. Speaking.

C. Writing.

D. Listening.

2. The phrase “figure out” in the passage probably means _______.

A. understand

B. try out

C. look up

D. use

3. You can guess the meaning of a new word from the _______.

A. phrase

B. context

C. grammar

D. notebook

4. The word “which” in the passage refers to _______.

A. dictionary

B. copy

C. meanings

D. words

5. The writer's advice for English readers is to _______.

A. buy a dictionary

B. find new words

C. show how to use words

D. keep a vocabulary list

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Nếu bạn muốn học tiếng Anh nhanh hơn, việc đọc nhiều là rất quan trọng. Khi bạn đọc bằng tiếng Anh, bạn có thể cải thiện từ vựng, ngữ pháp và viết của mình cùng một lúc.

Khi bạn đọc, hãy cố gắng tìm ra nghĩa của một từ mới từ những từ xung quanh nó. Ngay cả khi bạn không phải lúc nào cũng đúng, bạn cũng nên luyện tập suy nghĩ về ý nghĩa của một từ mới. Bạn có thể cần phải học ý nghĩa của một từ hoặc cụm từ. Bạn càng hiểu nhiều từ thì bạn càng có khả năng đọc tốt hơn. Từ điển - bản cứng hoặc phiên bản trực tuyến - có thể giúp bạn tìm nghĩa của những từ mới đối với bạn. Bạn nên giữ một danh sách các từ mới, định nghĩa của chúng và một câu cho mỗi từ để hướng dẫn cách sử dụng nó đúng cách. Bạn có thể giữ danh sách từ vựng này trong một cuốn sổ tay mà bạn luôn mang theo bên mình. Điều này giúp bạn ôn lại những gì đã học dù ở bất cứ đâu.

Lời giải chi tiết:

1. C

2. A

3. B

4. D

5. D

1. C

What skill can you improve when you read in English?

(Bạn có thể cải thiện kỹ năng nào khi đọc tiếng Anh?)

A. Social: Xã hội

B. Speaking: Nói

C. Writing: Viết

D. Listening: Nghe

Thông tin: When you read in English, you can improve your vocabulary, grammar, and writing at the same time.

(Khi bạn đọc bằng tiếng Anh, bạn có thể cải thiện từ vựng, ngữ pháp và viết của mình cùng một lúc.)

2. A

The phrase “figure out” in the passage probably means understand.

(Cụm từ “figure out” trong đoạn văn có thể có nghĩa là “hiểu”.)

A. understand (v): hiểu

B. try out (v): thử

C. look up (v): tra cứu

D. use (v): sử dụng

Thông tin: When you read, try to figure out the meaning of a new word from the words around it.

(Khi bạn đọc, hãy cố gắng hiểu ra nghĩa của một từ mới từ những từ xung quanh nó.)

3. B

You can guess the meaning of a new word from the context.

(Bạn có thể đoán nghĩa của từ mới từ ngữ cảnh.)

A. phrase (n): cụm từ

B. context (n): ngữ cảnh, bối cảnh

C. grammar (n): ngữ pháp

D. notebook (n): sổ tay

Thông tin: When you read, try to figure out the meaning of a new word from the words around it.

(Khi bạn đọc, hãy cố gắng hiểu ra nghĩa của một từ mới từ những từ xung quanh nó.)

4. D

The word “which” in the passage refers to words.

(Từ “which” trong đoạn văn nghĩa là từ ngữ.)

A. dictionary (n): cuốn từ điển

B. copy (n): bản sao

C. meanings (n): ý nghĩa

D. words (n): từ

Thông tin: A dictionary - hard copy or online version - can help you find the meanings of words which are new to you.

(Từ điển - bản cứng hoặc phiên bản trực tuyến - có thể giúp bạn tìm nghĩa của những từ mới đối với bạn.)

5. D

The writer's advice for English readers is to keep a vocabulary list.

(Lời khuyên của người viết dành cho người đọc tiếng Anh là hãy giữ một danh sách từ vựng.)

A. buy a dictionary: mua một cuốn từ điển

B. find new words: tìm từ mới

C. show how to use words: chỉ ra cách sử dụng từ

D. keep a vocabulary list: giữ một danh sách từ vựng

Thông tin: You should keep a list of new words, their definitions, and a sentence for each word which shows how to properly use it. You can keep this vocabulary list in a notebook you always have with you.

(Bạn nên giữ một danh sách các từ mới, định nghĩa của chúng và một câu cho mỗi từ để hướng dẫn cách sử dụng nó đúng cách. Bạn có thể giữ danh sách từ vựng này trong một cuốn sổ tay mà bạn luôn mang theo bên mình.)

Bài 2

Speaking

2. Work in pairs. Look at the list of the natural wonders below. Rank them from 1 (most interesting) to 5 (least interesting), based on how interesting the places are for you.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào danh sách các kỳ quan thiên nhiên dưới đây. Xếp hạng chúng từ 1 (thú vị nhất) đến 5 (kém thú vị nhất), dựa trên mức độ thú vị của những địa điểm đó đối với bạn.)

- The Amazon Rainforest

- The Sahara Desert

- The Galápagos Islands

- Ha Long Bay

- Mount Everest

What place would you like to visit most, and why?

(Bạn muốn ghé thăm nơi nào nhất và tại sao?)

Lời giải chi tiết:

1. Mount Everest

(Đỉnh Everest)

2. The Amazon Rainforest

(Rừng nhiệt đới Amazon)

3. Ha Long Bay

(Vịnh Hạ Long)

4. The Galápagos Islands

(Quần đảo Galapagos)

5. The Sahara Desert

(Sa mạc Sahara)

The place I would like to visit most is Mount Everest. Because I want to go on an adventure of climbing and standing on top of Everest. Furthermore, it has breathtaking views of snow-capped peaks, and vast glaciers, creating a magnificent landscape that captivates the soul. Visiting Everest also offers an awe-inspiring sense of adventure and a chance to explore the beauty of the natural world.

(Nơi tôi muốn đến thăm nhất là đỉnh Everest. Bởi vì tôi muốn thực hiện chuyến phiêu lưu leo núi và đứng trên đỉnh Everest. Hơn thế nữa, nơi đây còn có khung cảnh ngoạn mục với những đỉnh núi phủ tuyết và sông băng rộng lớn, tạo nên một cảnh quan hùng vĩ làm say đắm tâm hồn. Tham quan Everest cũng mang lại cảm giác phiêu lưu đầy cảm hứng và cơ hội khám phá vẻ đẹp của thế giới tự nhiên.)

Bài 3

Listening

3. Listen to the passage and fill in each blank with no more than TWO words.

(Nghe đoạn văn và điền vào mỗi chỗ trống không quá HAI từ.)


What Travellers Can Do to Help Protect the Galápagos Islands

(Du khách có thể làm gì để giúp bảo vệ quần đảo Galápagos)

1. There are ______ for travellers to the Galápagos Islands.

(Có ______ dành cho du khách đến Quần đảo Galápagos.)

2. Travellers can't bring any food or live ______ to the islands.

(Du khách không được mang theo thức ăn hoặc ______ sống đến quần đảo.)

3. Travellers mustn't litter on the islands or ______ into the ocean.

(Du khách không được xả rác trên đảo hoặc ______ xuống biển.)

4. Visitors shouldn't buy souvenirs made from animals or ______ from the islands.

(Du khách không nên mua quà lưu niệm làm từ động vật hoặc ______ từ các hòn đảo.)

5. Visitors can help ______ this natural wonder of the world.

(Du khách có thể giúp ______ kỳ quan thiên nhiên này của thế giới.)

Bài 4

Writing

4. Make sentences using the words and phrases given.

(Đặt câu sử dụng các từ và cụm từ cho sẵn.)

1. village / nearly inaccessible / by cars / rainy days /.

2. what countries / people / speak English / first language /?

3. should learn / speak English / fluently / a native speaker /.

4. We / stay / hotel / which / my friend / recommend / us /.

5. Many / foreign tourist / like Viet Nam / because / accommodation and food / affordable /.

Lời giải chi tiết:

1. The village is nearly inaccessible by cars on rainy days.

(Ôtô gần như không thể vào làng vào những ngày mưa.)

Giải thích:

Cần bổ sung động từ tobe đứng sau chủ ngữ và đứng trước tính từ để tạo thành câu hoàn chỉnh. Chủ ngữ “the village: ngôi làng” là danh từ số ít => thêm tobe “is”.

Cụm trạng từ “on rainy days: vào những ngày mưa”.

2. What countries do people speak English as a first language?

(Người dân nói tiếng Anh như ngôn ngữ đầu tiên ở những quốc gia nào?)

Giải thích:

Cấu trúc câu hỏi với Wh-question: “Wh-question + (N) + trợ động từ + S + động từ chính + O…?” Câu ở thì hiện tại đơn, chủ ngữ “people” là danh từ số nhiều => thêm trợ động từ “do”.

Cụm “as a first language”: như là ngôn ngữ đầu tiên.

3. You should learn to speak English fluently like a native speaker.

(Bạn nên học nói tiếng Anh lưu loát như người bản xứ.)

Giải thích:

Cần bổ sung chủ ngữ đứng trước động từ khuyết thiếu “should: nên”.

Cấu trúc “learn + to + V-inf”: học cái gì => “learn to speak English”: học tiếng Anh

4. We stayed in/at the hotel which my friend recommended to us.

(Chúng tôi ở trong/tại khách sạn mà bạn tôi giới thiệu cho chúng tôi.)

Giải thích:

Cấu trúc “stay in/at the hotel”: ở khách sạn.

Cấu trúc “recommend to sb”: giới thiệu cho ai.

5. Many foreign tourists like Vietnam because accommodation and food are affordable.

(Nhiều du khách nước ngoài thích Việt Nam vì chỗ ở và đồ ăn có giá cả phải chăng.)

Giải thích:

Phía trước có từ “many: nhiều” => danh từ “foreign tourists: du khách nước ngoài” cần dùng ở dạng số nhiều. Chủ ngữ là danh từ số nhiều => động từ “like: thích” ở dạng nguyên thể không chia.

Mệnh đề phía sau “because” cần thêm động từ tobe đứng trước tính từ “affordable: giá cả phải chăng”. Chủ ngữ “accommodation and food: chỗ ở và đồ ăn” là danh từ số nhiều => dùng tobe “are”.

  • Tiếng Anh 9 Review 3 Language

    Pronunciation 1. Listen and repeat the sentences. Mark the stress in the underlined words. Vocabulary 2. Choose the correct answer A, B, C, or D to complete each sentence. 3. Complete the sentences with the words and phrases from the box. Grammar 4. Rewrite the sentences in reported questions. 5. Join each pair of sentences, using a relative pronoun.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close