Tiếng Anh 9 Unit 1 Communication

1. Listen and read the conversations. Pay attention to the questions and answers. 2. Work in pairs. Ask for help and respond in the following situations. 3. Do you know the place in each picture? 4. Listen to Binh and Mira talking about a place of interest in their community. Fill in each blank with no more than TWO words and/or a number. 5. Work in pairs. Ask and answer about your favourite places of interest. Use the questions below.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Everyday English (Tiếng Anh hàng ngày)

Seeking help and responding

(Tìm kiếm sự giúp đỡ và phản hồi)

1. Listen and read the conversations. Pay attention to the questions and answers.

(Nghe và đọc đoạn hội thoại. Hãy chú ý đến các câu hỏi và câu trả lời.)


1.

Mai: Do you mind carrying this suitcase for me?

(Bạn có phiền xách hộ tôi chiếc vali này không?)

Tom: Not at all.

(Không hề.)

2.

Ann: Could you show me how to open this gate, please?

(Bạn có thể chỉ cho tôi cách mở cánh cổng này được không?)

Mr Nam: Sure.

(Chắc chắn rồi.)

Bài 2

2. Work in pairs. Ask for help and respond in the following situations.

(Làm việc theo cặp. Yêu cầu giúp đỡ và trả lời trong các tình huống sau.)

1. You want your friend to lend you her pen.

(Bạn muốn bạn của bạn cho bạn mượn cây bút của cô ấy.)

2. You want your neighbour to tell you the name of the new garbage collector.

(Bạn muốn hàng xóm cho bạn biết tên của người thu gom rác mới.)

3. You want to ask your neighbour where to buy the best fruits and vegetables.

(Bạn muốn hỏi hàng xóm nơi mua trái cây và rau củ ngon nhất.)

Lời giải chi tiết:

1. 

A: Do you mind if I borrow your pen for a moment?

(Bạn có phiền nếu tôi mượn bút của bạn một lát không?)

B: Of course not, please go ahead.

(Tất nhiên không, hãy cứ lấy đi.)

2. 

 

A: Could you tell me the name of the new garbage collector?

(Bạn có thể cho tôi biết tên của người thu gom rác mới không?)

B: Certainly! His name is James.

(Chắc chắn rồi! Tên anh ấy là James.)

3. 

A: Could you show me where to buy the best fruits and vegetables?

(Bạn có thể chỉ cho tôi nơi mua trái cây và rau quả tốt nhất không?)

B: Of course.

(Tất nhiên.)

Bài 3

Places of interest (Địa điểm thú vị)

3. Do you know the place in each picture?

(Bạn có biết địa điểm trong mỗi bức tranh không?)

Lời giải chi tiết:

a. Nguyen Hue Pedestrian Street (Ho Chi Minh City, Viet Nam)

(Phố đi bộ Nguyễn Huệ – TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)

b. Sydney Opera House (Australia)

(Nhà hát Con Sò – Úc)

Bài 4

4. Listen to Binh and Mira talking about a place of interest in their community. Fill in each blank with no more than TWO words and/or a number.

(Nghe Bình và Mira nói về một địa điểm được cộng đồng yêu thích. Điền vào mỗi chỗ trống không quá HAI từ và/hoặc một số.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

Binh, from Ho Chi Minh City, Viet Nam

My favourite place of interest is Nguyen Hue Pedestrian Street. It's in the centre of the city and only a kilometre from our house, so we walk there every weekend. It's used for pedestrians only and is very popular especially at weekends and during Tet. My sister and I enjoy the music that street bands play and look for our favourite books while our parents look around.

Mira, from Sydney, Australia

Of all the attractions in Sydney, I love the Opera House the most. It's one of the most famous performing arts centres in the world. Our family goes there twice a month because it's about 5 kilometres from our house. My brother and I are fond of running up and down the stairs and feeding the seagulls. Our parents love having a drink and talking to each other.

Tạm dịch:

Bình, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa điểm yêu thích của tôi là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nó nằm ở trung tâm thành phố và chỉ cách nhà chúng tôi 1 km nên chúng tôi đi bộ đến đó vào mỗi cuối tuần. Nó chỉ dành cho người đi bộ và rất phổ biến, đặc biệt là vào cuối tuần và dịp Tết. Em gái tôi và tôi thưởng thức âm nhạc mà các ban nhạc đường phố chơi và tìm kiếm những cuốn sách yêu thích của chúng tôi trong khi bố mẹ chúng tôi nhìn xung quanh.

Mira, từ Sydney, Úc

Trong tất cả các điểm tham quan ở Sydney, tôi thích Nhà hát lớn nhất. Đây là một trong những trung tâm biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới. Gia đình chúng tôi đến đó hai lần một tháng vì nó cách nhà chúng tôi khoảng 5 km. Tôi và anh trai thích chạy lên chạy xuống cầu thang và cho hải âu ăn. Bố mẹ chúng tôi thích uống rượu và nói chuyện với nhau.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Work in pairs. Ask and answer about your favourite places of interest. Use the questions below.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về những địa điểm ưa thích của bạn. Sử dụng các câu hỏi dưới đây.)

- What is your favourite place of interest?

(Địa điểm yêu thích của bạn là gì?)

- How far is it from your house?

(Cách nhà bạn bao xa?)

- How often do you go to that place?

(Bạn có thường xuyên đến nơi đó không?)

- What do you do there?

(Bạn làm gì ở đó?)

Then tell the class about your partner's favourite place of interest.

(Sau đó kể cho cả lớp nghe về địa điểm ưa thích của bạn mình.)

Example: Lan's favourite place of interest is Tao Dan Park. It's only one kilometre from her house...

(Ví dụ: Địa điểm ưa thích của Lan là công viên Tao Đàn. Nhà cô ấy chỉ cách có một km thôi...)

Lời giải chi tiết:

A: What is your favourite place of interest?

(Địa điểm yêu thích của bạn là gì?)

B: My favourite place of interest is West Lake.

(Địa điểm yêu thích của tôi là Hồ Tây.)

A: How far is it from your house?

(Cách nhà bạn bao xa?)

B: It’s about three kilometres from my house.

(Nó cách nhà tôi khoảng ba km.)

A: How often do you go to that place?

(Bạn có thường xuyên đến nơi đó không?)

B: I go there once a week.

(Tôi đến đó mỗi tuần một lần.)

A: What do you do there?

(Bạn làm gì ở đó?)

B: When I'm at West Lake, I usually enjoy taking walks along the lakeside, looking around and sometimes, I rent a duck pedal boat to ride on the lake with my friends.

(Khi ở Hồ Tây, tôi thường thích đi dạo dọc bờ hồ, ngắm nhìn xung quanh và đôi khi, tôi thuê một chiếc thuyền đạp vịt để cùng bạn bè đi dạo trên hồ.)

Ngoc’s favourite place of interest is West Lake. It’s about three kilometres from her house. She goes there once a week. When she’s at West Lake, she usually enjoys taking walks along the lakeside, looking around and sometimes, she rents a duck pedal boat to ride on the lake with her friends.

(Địa điểm yêu thích của Ngọc là Hồ Tây. Nó cách nhà cô ấy khoảng ba km. Cô ấy đến đó mỗi tuần một lần. Khi đến Hồ Tây, cô thường thích đi dạo ven hồ, ngắm nhìn xung quanh và thỉnh thoảng, cô thuê một chiếc thuyền đạp vịt để cùng bạn bè dạo chơi trên hồ.)

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 Skills 1

  1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Read the brochure introducing different places with special products. Match each highlighted word with its definition. 3. Read the brochure again. Decide which place each detail below belongs to. 4. Work in pairs. Ask and answer about a speciality in your neighbourhood, your home town, or the area you know. Use the questions below. 5. Work in groups. Give a short presentation about the speciality you discussed in 4.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the questions. 2. Listen and fill in each blank with no more than TWO words. 3. Listen again and tick (✔) T (True) or F (False). 4. Work in pairs. Choose a community helper you like and answer the following questions. 5. Write a paragraph (about 100 words) about your favourite community helper. Use the answers to the questions in 4 to help you.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 Looking back

  1. Write a word or phrase for each description below. 2. Circle the correct word or phrase to complete each sentence. 3. Choose the correct answer A, B, C, or D. 4. Rewrite each sentence so that it contains the phrasal verb in brackets. You may have to change the form of the verb.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 Project

  Work in groups. 1. Interview some students from your class or from other classes about the changes they want to make in their community. Use the questions below. 2. Collect the answers. Use the table below. 3. Report your group's findings to your class. Use the following questions to guide your report.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 A Closer Look 2

  1. Fill in each blank with a suitable question word. 2. Rewrite the sentences using question words + to-infinitives. 3. Match each phrasal verb with its meaning. 4. Complete each sentence using the correct form of a phrasal verb in 3. 5. GAME. Find someone who...

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close