Tiếng Anh 9 Unit 5 Skills 2

1. Which of the following is a bad experience? 2. Listen to the conversation between Minh and his dad and tick (✔) T (True) or F (False). 3. Listen again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Put the phrases from the box in the correct column. 5. Write a paragraph (100-120 words) about the most pleasant or unpleasant experience you have had at school.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listening

1. Which of the following is a bad experience?

(Điều nào sau đây là một trải nghiệm tồi tệ?)

- failing an exam (trượt một kỳ thi)

- being bullied (bị bắt nạt)

- winning a competition (chiến thắng một cuộc thi)

- lacking confidence (thiếu tự tin)

Lời giải chi tiết:

Being bullied is a bad experience. Bullying can have significant negative effects on a person's mental and emotional well-being. It also causes depression, anxiety, lack of confidence and even leads to poor learning outcomes.

(Bị bắt nạt là một trải nghiệm tồi tệ. Bắt nạt có thể có tác động tiêu cực đáng kể đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của một người. Nó còn gây ra trầm cảm, lo âu, thiếu tự tin và thậm chí dẫn đến kết quả học tập kém.)

Bài 2

2. Listen to the conversation between Minh and his dad and tick () T (True) or F (False).

(Nghe đoạn hội thoại giữa Minh và bố và đánh dấu ( ) T (Đúng) hoặc F (Sai).)


 

T

F

1. Minh's peers bullied him.

(Bạn bè của Minh bắt nạt anh ấy.)

 

 

2. Dad could always get things back.

(Bố luôn có thể lấy lại mọi thứ.)

 

 

3. Dad's peers got his money.

(Bạn bè của bố đã nhận được tiền của bố.)

 

 

4. Minh had an embarrassing experience.

(Minh đã có một trải nghiệm đáng xấu hổ.)

 

 

5. Minh understood the lesson well.

(Minh hiểu bài rất tốt.)

 

 

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Minh: Dad, what was your worst experience at school?

Dad: A classmate bullied me.

Minh: Really? What happened, dad?

Dad: A big boy in my class was always taking my things. I could never get anything back. Once he and his friends waited for me outside the school and snatched my backpack. They got all my money.

Minh: What did you do then?

Dad: I was so angry that I fought back.

Minh: Wow. What happened next?

Dad: He was totally surprised. But then he returned my money and went away ... What about you?

Minh: Well, it was just last week. My biology teacher checked our understanding of the previous lesson. My mind suddenly went blank. I stood there and couldn't say anything. I felt so embarrassed!

Dad: So what happened then?

Minh: I got a zero.

Dad: Sorry about that.

Minh: It was such a terrible experience.

Dad: Didn't you revise the lesson?

Minh: I did. But I actually learnt it by rote without really understanding the lesson.

Tạm dịch:

Minh: Bố ơi, trải nghiệm tồi tệ nhất của bố ở trường là gì?

Bố: Một bạn cùng lớp đã bắt nạt bố.

Minh: Thật sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy bố?

Bố: Một cậu bé lớn trong lớp luôn lấy đồ của bố. Bố không bao giờ có thể lấy lại được bất cứ thứ gì. Có lần ông ta và bạn bè đợi bố ở ngoài trường và giật ba lô của bố. Họ đã lấy hết tiền của bố.

Minh: Lúc đó bố đã làm gì?

Bố: Bố giận quá nên đánh trả.

Minh: Ồ. Những gì đã xảy ra tiếp theo?

Bố: Ông ấy hoàn toàn ngạc nhiên. Nhưng sau đó ông ta trả lại tiền của bố và bỏ đi... Còn con thì sao?

Minh: À, mới là tuần trước thôi. Giáo viên sinh học của con kiểm tra sự hiểu biết của chúng con về bài học trước. Đầu óc con chợt trống rỗng. Con đứng đó và không thể nói được gì. Con cảm thấy rất xấu hổ!

Bố: Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó?

Minh: Con nhận điểm 0 ạ.

Bố: Bố rất tiếc về điều đó.

Minh: Đó quả là một trải nghiệm khủng khiếp.

Bố: Con không ôn lại bài à?

Minh: Có ạ. Nhưng thực ra con đã học thuộc lòng mà không thực sự hiểu bài.

Lời giải chi tiết:

1. F

Minh's peers bullied him.

(Bạn bè của Minh bắt nạt anh ấy.)

Thông tin: 

Minh: Dad, what was your worst experience at school?

(Bố ơi, trải nghiệm tồi tệ nhất của bố ở trường là gì?)

Dad: A classmate bullied me.

(Một bạn cùng lớp đã bắt nạt bố.)

2. F

Dad could always get things back.

(Bố luôn có thể lấy lại mọi thứ.)

Thông tin: A big boy in my class was always taking my things. I could never get anything back. 

(Một cậu bé lớn trong lớp luôn lấy đồ của bố. Bố không bao giờ có thể lấy lại được bất cứ thứ gì.)

3. T

Dad's peers got his money.

(Bạn bè của bố đã lấy tiền của bố.)

Thông tin: Once he and his friends waited for me outside the school and snatched my backpack. They got all my money.

(Có lần ông ta và bạn bè đợi bố ở ngoài trường và giật ba lô của bố. Họ đã lấy hết tiền của bố.)

4. T

Minh had an embarrassing experience.

(Minh đã có một trải nghiệm đáng xấu hổ.)

Thông tin: Well, it was just last week. My biology teacher checked our understanding of the previous lesson. My mind suddenly went blank. I stood there and couldn't say anything. I felt so embarrassed!

(À, mới là tuần trước thôi. Giáo viên sinh học của con kiểm tra sự hiểu biết của chúng con về bài học trước. Đầu óc con chợt trống rỗng. Con đứng đó và không thể nói được gì. Con cảm thấy rất xấu hổ!)

5. F

Minh understood the lesson well.

(Minh hiểu bài rất tốt.)

Thông tin: But I actually learnt it by rote without really understanding the lesson.

(Nhưng thực ra con đã học thuộc lòng mà không thực sự hiểu bài.)

Bài 3

3. Listen again and choose the correct answer A, B, or C.

(Nghe lại và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)


1. Dad and Minh are talking about ______.

A. dad's experience

B. Minh's experience

C. experiences of Minh and his dad

2. Dad's classmates often ______ him.

A. bullied 

B. helped 

C. argued with 

3. Minh's dad ______ the bullies.

A. ran away from

B. shouted at

C. fought

4. Minh got a low mark because he ______.

A. reviewed the lesson

B. learnt the lesson by rote

C. learnt the lesson by heart

Lời giải chi tiết:

1. C 2. A 3. C 4. B

1. C

Dad and Minh are talking about experiences of Minh and his dad.

(Bố và Minh đang nói về trải nghiệm của Minh và bố.)

A. dad's experience: trải nghiệm của bố

B. Minh's experience: trải nghiệm của Minh

C. experiences of Minh and his dad: trải nghiệm của Minh và bố

Thông tin: 

Minh: Dad, what was your worst experience at school?

(Bố ơi, trải nghiệm tồi tệ nhất của bố ở trường là gì?)

Dad: He was totally surprised. But then he returned my money and went away ... What about you?

(Ông ấy hoàn toàn ngạc nhiên. Nhưng sau đó ông ta trả lại tiền của bố và bỏ đi... Còn con thì sao?)

2. A

Dad's classmates often bullied him.

(Các bạn cùng lớp của bố thường bắt nạt ông.)

A. bullied: bắt nạt

B. helped: giúp đỡ

C. argued with: tranh cãi với

Thông tin: A classmate bullied me. 

(Một bạn học đã bắt nạt bố.)

3. C

Minh's dad fought the bullies.

(Bố của Minh đánh lại những kẻ bắt nạt.)

A. ran away from: chạy trốn khỏi

B. shouted at: hét vào mặt

C. fought: đánh nhau

Thông tin: I was so angry that I fought back.

(Bố quá tức giận đến nỗi đã đánh trả lại.)

4. B

Minh got a low mark because he learnt the lesson by rote.

(Minh bị điểm thấp vì anh ấy học vẹt.)

A. reviewed the lesson: đã ôn lại bài

B. learnt the lesson by rote: học vẹt bài học

C. learnt the lesson by heart: học thuộc lòng bài học

Thông tin: But I actually learnt it by rote without really understanding the lesson.

(Nhưng thực ra con đã học thuộc lòng mà không thực sự hiểu bài.)

Bài 4

Writing

4. Work in pairs. Put the phrases from the box in the correct column.

(Làm việc theo cặp. Đặt các cụm từ trong khung vào đúng cột.)

a taking wrong things

b. doing community service

c. not revising lessons

d. winning a competition

e. arguing with a friend

f. coming to school late

Pleasant experience

Unpleasant experience

 

 

 

Lời giải chi tiết:

Pleasant experience

(Trải nghiệm thú vị)

Unpleasant experience

(Trải nghiệm khó chịu)

b. doing community service

(làm dịch vụ cộng đồng)

d. winning a competition

(chiến thắng một cuộc thi)

 

a. taking wrong things

(lấy nhầm đồ của người khác)

c. not revising lessons

(không ôn lại bài học)

e. arguing with a friend

(cãi nhau với một người bạn)

f. coming to school late

(đến trường muộn)

Bài 5

5. Write a paragraph (100-120 words) about the most pleasant or unpleasant experience you have had at school.

(Viết một đoạn văn (100-120 từ) về trải nghiệm thú vị hoặc khó chịu nhất mà bạn đã trải qua ở trường.)

Start as follows: (Bắt đầu như sau)

I still remember the most pleasant / unpleasant experience I have had at school. It was…

(Tôi vẫn nhớ trải nghiệm thú vị/ khó chịu nhất tôi có ở trường. Đó là...)

Lời giải chi tiết:

1.

I still remember the most pleasant experience I have had at school. It was winning a competition. The happiness of hearing my name announced as the winner along with the cheers of my classmates filled me with a sense of pride. It wasn't just about the victory itself, but also the recognition of my hard work honing skills and dedication. The moment I held the medal in my hand was unforgettable, etched in my memory as a highlight of my school years. Winning that competition taught me the value of perseverance and determination, creating a feeling of confidence and boosting my motivation to pursue my goals.

(Tôi vẫn nhớ kỷ niệm thú vị nhất tôi có được ở trường. Đó là chiến thắng trong một cuộc thi. Niềm hạnh phúc khi nghe thấy tên mình  được công bố là người chiến thắng cùng với tiếng reo hò của các bạn trong lớp khiến tôi cảm thấy tự hào. Đó không chỉ là chiến thắng mà còn là sự ghi nhận sự chăm chỉ, trau dồi kỹ năng và sự cống hiến của tôi. Giây phút cầm chiếc huy chương trên tay thật khó quên, khắc sâu trong trí nhớ như một dấu ấn của những năm tháng đi học. Chiến thắng trong cuộc thi đó đã dạy cho tôi giá trị của sự kiên trì và quyết tâm, tạo cảm giác tự tin và thúc đẩy động lực theo đuổi mục tiêu của tôi.)

2.

I still remember the most pleasant experience I had at school. It was during our annual talent show when I nervously took the stage to perform a song I had been practicing for weeks. As I began to sing, the warmth of the spotlight melted away my anxiety, and I found myself lost in the music, surrounded by supportive cheers from my classmates. The applause at the end, the happiness of hearing my name announced as the winner filled me with a sense of pride. It was a memory I cherished dearly that left an enduring imprint on my school years.

(Tôi vẫn nhớ kỷ niệm thú vị nhất tôi có được ở trường. Trong buổi trình diễn tài năng thường niên của chúng tôi, tôi hồi hộp bước lên sân khấu biểu diễn một bài hát mà tôi đã luyện tập hàng tuần. Khi tôi bắt đầu hát, hơi ấm của ánh đèn sân khấu làm tan biến nỗi lo lắng của tôi, và tôi thấy mình lạc vào âm nhạc, được bao quanh bởi những tiếng cổ vũ ủng hộ từ các bạn cùng lớp. Tiếng vỗ tay khi kết thúc, niềm hạnh phúc khi được nghe tên mình được tuyên bố là người chiến thắng khiến tôi cảm thấy tự hào. Đó là kỷ niệm mà tôi vô cùng trân quý và đã để lại dấu ấn lâu dài trong những năm học của tôi.)

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 Looking back

  1. Use the adjectives in the box to describe the experiences. Add any other adjectives you can think of. 2. Complete the sentences with the phrases in the box. 3. Complete the sentences with the correct present perfect forms of the verbs in brackets. 4. Put the verbs in brackets in the present perfect to complete the letter.

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 Project

  Your most memorable experience Work individually 1. Think of your most memorable experience. Use the questions below. 2. Make a poster of your experience with pictures or photos. 3. Present it to your class.

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 Skills 1

  1. Tick (✔) the experiences you have had. 2. Read the texts and choose the correct answer A, B, C, or D. 3. Read the texts again and tick (✔) Duong or Akiko. 4. Match the questions in A with the answers in B. Share your answers with a classmate. 5. Work in pairs. Ask and answer about a course you have experienced. Use the questions in 4 as cues. Then report your partner's answers to the class.

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 A Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations. 3. Read the posts by three friends about their camping activities and match their names with the experiences. 4. Work in pairs. Ask and answer questions about the experiences of Mai, Tom, and Minh. You can use the questions below. 5. Work in groups. Take turns to ask and answer about one another's experiences of a trip he/she has had. Use simi

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Write the correct forms of the verbs in the table. 2. Complete the sentences with the correct forms of the verbs in the present perfect. 3. Choose the correct answer A, B, C, or D to complete each sentence. 4. Write sentences about Mai's experiences, using the information in the table. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about your experiences using the present perfect.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close