Writing – trang 9 – Unit 7 – SBT tiếng Anh 7 mới

Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same, using the word given for each. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi, sử dụng từ cho trước.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Rewrite the following sentences so that their meaning stays the same, using the word given for each.
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi, sử dụng từ cho trước. 

Lời giải chi tiết:

1. A train leaves for Lao Ca at 5 o'clock every morning. (THERE)

_________________ 

Đáp án:There is a train leaving for Lao Cai at 5 o'clock every morning.

Tạm dịch: Có một chuyến tàu hỏa đến Lào Cai lúc 5 giờ mỗi buổi sáng.

2. The distance from Ho Chi Minh City to Phu Quoc Island is about 300 km.(IT)

_____________________ 

Đáp án:It is about 300 km from Ho Chi Minh City to Phu Quoc Island.

Tạm dịch:Từ Thành phố Hồ Chí Minh đến đảo Phú Quốc khoảng 300km.

3. Is it possible to travel to Sa Pa by air?(CAN)

________________ 

Đáp án:Can you travel to Sa Pa by air?

Tạm dịch: Chúng ta có thể đi Sa Pa bằng máy bay được không?

4. Be careful or you'll fall off your bicycle.(IF)

_______________ 

Đáp án:If you are not careful, you'll fall off your bicycle.

Tạm dịch: Nếu bạn không cẩn thận, bạn sẽ ngã khỏi xe đạp.

5. Our teacher is always a careful driver.(DRIVERS)

__________________________________________________  

Đáp án:Our teacher always drives carefully.

Tạm dịch: Giáo viên của chúng tôi luôn là người lái xe cẩn thận.

6. Mr Tam went to work by car some years ago, but now he cycles.(USED)

________________ 

Đáp án:Mr Tam used to go to work by car some years ago, but now he cycles.

Tạm dịch:Ông Tâm từng đi làm bằng xe hơi.


7. Road users should obey traffic rules strictly.(OBEYED)

________________ 

Đáp án:Traffic rules should be obeyed strictly (by road users).

Tạm dịch:Người sử dụng đường bộ nên tuân thủ luật giao thông nghiêm khắc.

8. My mother washed clothes by hand in the past, but she no longer does it now.(USED)

___________________ 

Đáp án:My mother used to wash clothes by hand.

Tạm dịch: Mẹ tôi từng giặt đồ bằng tay.

Bài 2

Task 2. Write a paragraph about the traffic problems in a village. You may use the following cues. Make sure to use the right connectors.

Viết một đoạn văn về vấn đề giao thông tại nơi bạn sống. Sử dụng các gợi ý dưới đây. Dùng đúng từ nối.

- my village/some traffic problems

__________________________

- cattle/dogs/run along or across

__________________________

- children play on the road

__________________________

- villagers sell and buy things on the road

__________________________

- people not obey traffic rules

__________________________

dangerous —should be carefu

__________________________

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 

My village also has some traffic problems. The cattle and dogs usually run along or across the road. The children sometimes play on the road. Villagers sell and buy things on the road. People don’t obey the traffic rules. It's dangerous to travel in my village. So you should be careful. 

Tạm dịch:  

Làng tôi cũng có những vấn đề giao thông. Gia súc và chó thường chạy dọc hoặc băng qua đường. Trẻ con đôi khi chơi trên đường. Người trong làng bán và mua đồ trên đường. Người ta không tuân theo luật lệ giao thông. Thật nguy hiểm khi đi lại trong làng. Vì vậy bạn nên cẩn thận.

Loigiaihay.com
 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close