Phonetics - trang 17 - Unit 9 – SBT tiếng Anh 7 mới

Choose the word which has a different stress pattern from the others. Say them aloud. Tìm từ có trọng âm khác. Đọc to các từ đó.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Choose the word which has a different stress pattern from the others. Say them aloud.

(Tìm từ có trọng âm khác. Đọc to các từ đó. Đọc to các từ lên.)

A. silent

B. noisy

C. pretty

D. polite

A. station

B season

C. police

D. sandal

A. agree

B. hurry

C. enter

D. visit

A. fasten

B describe

C. listen

D. hover

A. degree

B student

C. funny

D. widen

Lời giải chi tiết:

1. D

Giải thích: Chọn D. po'lite, những từ còn lại: A. 'silent; B. 'noisy; C. 'pretty

2. C

Giải thích: Chọn C. po’lice, những từ còn Ịại: A. 'station; B. 'season; D. 'sandal

3. A

Giải thích: Chọn A. a’gree, những từ còn lại: B. 'hurry; C. ’enter; D. 'visit

4. B

Giải thích: Chọn B. de’scribe, những từ còn lại: A. ‘fasten; C. 'listen; D. 'hover

5. A

Giải thích: Chọn A. de’gree, những từ còn lại: B. 'student; C. 'funny; D. ‘widen

Bài 2

Task 2. Put the underlined words in the correct column according to their stress pattern. Practise reading the sentences.

(Xếp các từ gạch chân dưới đây vào đúng cột chỉ trọng âm của các từ đó. Thực hành đọc với bạn.)

1. Hanukkah is the Jewish Festival of Lights lasts eight days.

2. Families gather and light candles on a candelabra.

3. People eat fried foods and sing traditional songs.

4. Children may receive a small gift each of the eight nights.

5. They all enjoy and attend the festival. 

Stress on 1st syllable

Stress on 2nd syllable

 Jewish

 receive

 gather, candles

 enjoy

 people

 

 children 

 

 

 

Lời giải chi tiết:

1. I didn't think she combed her hair. Actually, she brushed it. 

2. I didn't think he emptied his glass. Actually, he filled it.

3. I didn't think they walked way. Actually, they waited a long time.

4. I didn't think the plane departed at 7 p.m. Actually, it landed then.

5. I didn't think he danced last night. Actually, he played chess.

6. I didn't think it snowed last week. Actually, it rained a lot.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close