Phonetics - trang 3 - Unit 7 – SBT tiếng Anh 7 mới

Find the word which has a different sound in the underlined part in each line. Say the words aloud. Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại. Đọc to các từ đó.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Find the word which has a different sound in the underlined part in each line. Say the words aloud.
Tìm từ có cách phát âm khác các từ còn lại. Đọc to các từ đó.

A. brainstorm

B. sailing

C. railway

D. captain

A. plane

B.safety

C. traffic

D. station

A. vehicle

B. mention

C. enter

D. helicopter

A. hey

B. honey

C. obey

D. grey

A. healthy

B. ahead

C. bread

D. seatbelt

Key - Đáp án:
1. D;

Giải thích: Chọn D. captain, vì âm "ai" được phát âm là /i/, trong những từ còn lại được phát âm là /ei/.

2. C;

Giải thích: Chọn C. traffic, vì âm "a" được phát âm là /æ/ trong những từ còn lại được phát âm là /ei/.

3. A;

Giải thích:Chọn A. vehicle, vì âm "e" được phát âm là /i:/ trong những từ còn lại được phát âm là /e/.

4. B;

Giải thích:. Chọn B. honey vì âm "ey" được phát âm là /i/, trong những từ còn lại được phát âm là /ei/.

5. D

Giải thích:Chọn D. seatbelt vì âm "ea" được phát âm là /i:/, trong những từ còn lại được phát âm là /e/.

Bài 2

Task 2. Single-underline the words with the /e/ sound and double-underline the words with /ei/ sound in the dialogue. Then act the dialogue with a friend. 
Gạch một gạch dưới từ có âm /e/, gạch hai gạch dưới từ có âm /ei/ trong đoạn hội thoại. Luyện tập hội thoại với bạn bè.
 
Key - Đáp án:

   Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài