Reading - trang 34 – Unit 10 – SBT tiếng Anh 7 mới

Read the passage and choose the best answer (A, B, C, or D) to each question. Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the passage and choose the best answer (A, B, C, or D) to each question.
Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi. 

In Britain, the climate is not very good. There are very few hot days and it rains a lot. Because of this, people spend a lot of time at home. Generally, British homes have a lot of furniture in them, carpets on the floors and heavy curtains.

Many houses in Britain are old. Many of them are over one hundred years old. Often, they do not have enough insulation and the heat goes out through the windows, the doors and up the chimney.

Because of the climate, people in Britain have to spend a lot of money on heating. Many houses have a special system called "central heating". This heats all the rooms and, at the same time, heats the hot water. Houses without central heating often have gas, electric or coal fires. The rooms in most British houses are quite small.

New houses are much better. They have two layers of glass in the windows to stop the heat going out.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Ở Anh, thời tiết không tốt lắm. Cứ vài ngày là thời tiết nóng và trời mưa rất nhiều. Vì vậy người ta dành nhiều thời gian ở nhà. Nói chung, những gia đình người Anh có nhiều đồ đạc trong nhà, thảm trên sàn và màn cửa dày. Nhiều nhà ở Anh thì lạnh. Nhiều nhà đã hơn 100 năm. Thường là chúng không có đủ sự cách nhiệt và nhiệt thoát khỏi cửa sổ, những cánh cửa và ra khỏi ống khối.

Vì thời tiết như vậy, người dân Anh phải dành nhiều tiền để sưởi ấm. Nhiều nhà có một hệ thống đặc biệt được gọi là “trung tâm sưởi ấm’’. Cái này sưởi ấm tất cả phòng và cùng lúc đó làm ấm nước nóng. Nhà cửa mà không có trung tâm sưởi ấm thường có khí, điện hoặc lửa than. Những căn phòng ở hầu hết gia đình Anh thường nhỏ. Những nhà mới thì tốt hơn. Chúng có hai lớp thủy tinh trong cửa sổ để ngăn nhiệt tỏa ra ngoài.

Lời giải chi tiết:

1. Why do British people spend a lot of time at home?

A. Because the climate is not very good.Why do British people spend a lot of time at home?

B. Because they don't know where to go.

C. Because the climate is very good.

D. Because they want to stay at home.

Đáp án: A. Because the climate is not very good.Why do British people spend a lot of time at home?

Giải thích: In Britain, the climate is not very good. There are very few hot days and it rains a lot.

2. The heat goes out of the houses through_____ .

A. the doors and up the chimney                            B. the windows and up the chimney

C. the windows, the doors and up the chimney        D. the walls and up the chimney

Đáp án: C. the windows, the doors and up the chimney       

Giải thích:   Often, they do not have enough insulation and the heat goes out through the windows, the doors and up the chimney.

3. Because of______ , people in Britain have to spend a lot of money on heating.

A. cold weather                     B. cool weather

C. hot weather                       D. bad weather

Đáp án: A. cold weather   

Giải thích: Because of the climate, people in Britain have to spend a lot of money on heating.

4. Houses without central heating often have_____ .

A. only coal fires                     B. gas or coal fires

C. electric or coal fires              D. gas, electric or coal fires

Đáp án: D. gas, electric or coal fires

Giải thích:  Houses without central heating often have gas, electric or coal fires. 

5. New houses usually have______ in the windows to stop the heat going out.

A. one layer of glass                     B. two layers of glass

C. three layers of glass                  D. two or three layers of glass

Đáp án:  B. two layers of glass

Giải thích: New houses are much better. They have two layers of glass in the windows to stop the heat going out.

Bài 2

Task 2. Read the passage and complete the table.

Đọc đoạn văn và hoàn thành bảng dưới đây.

Our environment is in trouble. People and industries are polluting the air, rivers, lakes and seas. There are many things you can do to help the environment. Here are a few.

Car: The burning of petroleum is one of the biggest sources of carbon monoxide(CO) that causes global warming. CO thins the ozone layer, which protect us from sunrays. So try to walk, cycle, or use public transportation.

Energy: The biggest use of home energy is for heating and cooling homes. It costs a lot of money. So turn the t down, especially at night. Replace regular light bulbs with low energy light bulbs, which use less energy.

Water: Showers use a lot of water. Buying a special "low-flow" shower head or taking shorter showers can cut this use in half.

 

Problems

Solutions

Cars

 

 

Energy

 

 

Water

 

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Môi trường của chúng ta đang gặp vấn đề. Người và các ngành công nghiệp đang làm ô nhiễm không khí, sông, hồ và biển. Có nhiều thứ mà bạn có thể ỉàm để giúp môi trường. Đây là một số điều.

Xe hơi: Đốt xăng dầu là một trong những nguồn carbon monoxide (CO) gây nên việc ấm lên của trái đất. Khí co làm mỏng lớp ozone, mà chúng bảo vệ chúng ta khỏi tia mặt trời. Vì vậy cố gắng đi bộ, đạp xe, hoặc sử dụng giao thông công cộng.

Năng lượng: Việc sử dụng năng lượng trong nhà cho việc làm ấm và mát nhà. Nó tốn nhiều tiền. Vì thế hãy giảm nhiệt độ xuống, đặc biệt là vào ban đêm. Thay thế những bóng đèn thường dùng bằng những bóng đèn năng lượng thấp, mà sử dụng ít năng lượng.

Nước: Những vòi sen sử dụng nhiều nước. Mua một đầu vòi sen đặc biệt “dòng nước thấp” hoặc dùng vòi sen ngắn hơn có thể giảm việc sử dụng xuống còn một nửa.  

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

 

Problems

Solutions

Cars

The burning of petroleum produces carbon monoxide that causes global warming.

CO thins the ozone layer.

Try to walk, cycle, or use public transportation.

Energy

The use of home energy costs a lot of money.

Turn the heat down.

Replace regular energy light bubs

Water

Showers use a lot of water.

Buy a special 'low-flow' shower head. Take shorters showers.

Loigiaihay.com 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close