Phonetics - trang 43 - Unit 6 – SBT tiếng Anh 7 mới

Make words with the sounds /tʃ/ and /dʒ/. Then read them aloud.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Make words with the sounds /tʃ/ and /dʒ/. Then read them aloud.
Tạo thành từ có âm /tʃ/ và /dʒ/. Đọc to các từ đó. 

Key - Đáp án:

/tʃ/

/dʒ/

1. chair

6. jeans

2. chicken

7. jam

3. teach

8. village

4. which

9. heritage

5. cultural

10. engineer

 

Bài 2

Task 2. Practise reading the dialogues, paying attention to the words with the sounds /tʃ/ and /dʒ/.

Thực hành đọc đoạn hội thoại, chú ý đến các âm /tʃ/ và /dʒ/.  

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài