Phonetics - trang 10 - Unit 2 – SBT tiếng Anh 7 mới

Put the words on the left into their correct column.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Put the words on the left into their correct column.

(Xếp các từ ở bên trái vào đúng cột.)

Lời giải chi tiết:

/f/

/v/

breakfast, fried, soft, affect, fit, fresh, farm, laughter, fruit, flu, harmful, cough

avoid, vacation, village, activities, vitamin, vegetable, believe

Bài 2

Task 2. Listen and underline the word you hear in each sentence.

(Nghe và gạch chân từ bạn nghe được trong mỗi câu.)

1.   The fan/van is running fast.

2.    Laughing/Loving is good for health.

3.    Refer/River to exercise 3, page 24 of your textbook.

4.    Half/Have is a verb.

5.    Every day we take the ferry/very to school.

Lời giải chi tiết:

1. The fan/van is running fast. (Quạt đang chạy nhanh.)

2. Laughing/Loving is good for health. (Cười tốt cho sức khỏe.)

3. Refer/River to exercise 3, page 24 of your textbook. (Xem bài tập số 3, trang 24 của sách giáo khoa của em.)

4. Half/Have is a verb. (Have là một động từ.)

5. Every day we take the ferry/very to school. (Mỗi ngày chúng tôi đều đi phà đến trường.)

 

Câu 3

Task 3. Tongue Twister. Repeat this sentence five times. Say it as quickly as you can.

(Câu nói gây líu lưỡi. Lặp lại câu này 5 lần. Đọc nhanh như bạn có thể.)

Fat frogs fly fast in the very vast velvet vault. 

Lời giải chi tiết:

 

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Unit 2 - Health - Sức khỏe
Quảng cáo
list
close
Gửi bài