Phonetics - trang 10 - Unit 2 – SBT tiếng Anh 7 mới

Put the words on the left into their correct column.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Put the words on the left into their correct column.

(Xếp các từ ở bên trái vào đúng cột.)

 breakfast, fried, soft, affect, fresh, cough, vacation, farm, laughter, village, activities, vitamin, avoid, vegetable, fruit, flu, believe, harmful

 /f/

/v/ 

 

Lời giải chi tiết:

/f/

/v/

breakfast, fried, soft, affect, fit, fresh, farm, laughter, fruit, flu, harmful, cough

avoid, vacation, village, activities, vitamin, vegetable, believe

Bài 2

Task 2. Listen and underline the word you hear in each sentence.

(Nghe và gạch chân từ bạn nghe được trong mỗi câu.)

1. The fan/van is running fast.

2. Laughing/Loving is good for health.

3. Refer/River to exercise 3, page 24 of your textbook.

4. Half/Have is a verb.

5. Every day we take the ferry/very to school.

Lời giải chi tiết:

1. The van is running fast.

(Quạt đang chạy nhanh.)

2. Laughing is good for health.

(Cười tốt cho sức khỏe.)

3. Refer to exercise 3, page 24 of your textbook.

(Xem bài tập số 3, trang 24 của sách giáo khoa của em.)

4. Have is a verb.

(Have là một động từ.)

5. Every day we take the ferry to school.

(Mỗi ngày chúng tôi đều đi phà đến trường.) 

Câu 3

Task 3. Tongue Twister. Repeat this sentence five times. Say it as quickly as you can.

(Câu nói gây xoắn lưỡi. Lặp lại câu này 5 lần. Đọc nhanh nhất có thể.)

Fat frogs fly fast in the very vast velvet vault. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close