Speaking – trang 6 – Unit 7 – SBT tiếng Anh 7 mới.

Can you do the quizzes? Tick True(T) or False(F). Hãy làm một bài trắc nghiệm nhanh. Đánh dấu tick vào cột đúng(T) hoặc sai(F).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Can you do the quizzes? Tick True(T) or False(F).
Hãy làm một bài trắc nghiệm nhanh. Đánh dấu tick vào cột đúng(T) hoặc sai(F).

  1.  

T

F

  1. The traffic rule is to keep to the left in Thailand.
  2. The traffic rule is to keep to the right in Indonesia.
  3. The Titanic sank on its second voyage.
  4. Christopher Columbus went to America by boat
  5. A special way of transport in Alaska is dog sledding.
  6. The Santa Claus travels on a skateboard.
  7. The camel is used for transport in the Sahara.
  8. People in Southwestern Viet Nam travel by boat a lot

 

 

 

Lời giải chi tiết:

 Key - Đáp án:

1. T; 2. F; 3. F; 4. T

5. T; 6. F; 7. T; 8. T

Bài 2

Task 2. Work with a partner. Talk about the means of transport you should use if you are in the following places, and why.

Thảo luận với bạn bè. Nói về ý nghĩa của các phương tiện giao thông bạn đang sử dụng nếu bạn đang ở những nơi dưới đây. giải thích tại sao. 

Lời giải chi tiết:

Key - Đáp án:

1. The motorbike. Because it is quick and convenient.

2. The camel. Because you can't use other means of transport.

3.The boat. Because it is more convenient than other means.

Bài 3

Task 3. Work in groups. Give the names of countries you know where the traffic is to keep to the left.

Lời giải chi tiết:

Làm việc theo nhóm. Cho biết tên các quốc gia bạn biết mà các phương tiện giao thông đi bên trái. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close