Reading - trang 7 – Unit 7 – SBT tiếng Anh 7 mới

Read the passage and choose the correct answer to each question. Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the passage and choose the correct answer to each question. 
Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây. 

Who are the best drivers? Which drivers are the safest on the road? According to a recent survey, young and inexperienced drivers are the most likely to have an accident. Older drivers are more careful. Young have the worst accident records of all They often choose (asfer care writh bigger engines. One of the r-cst interesting facts in the survey is that passengers have an efect on the driver. When young male drivers have their friends in the car, their driving become worse. When their wife or girlfriend in the car,However, their driving is better. But this is not true for women. Their driving is more dangerous when their husban or boyfriend is in the car. However, if their small children are riding in the car, they drive more slowly and safety.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Ai là tài xế giỏi nhất? Tài xế nào là an toàn trên đường nhất? Theo một khảo sát gần đây, những tài xế không có kinh nghiệm và trẻ tuổi có nhiều khả nâng gặp tai nạn nhất. Những tài xế lớn tuổi cẩn thận hơn. Những người đàn ông trẻ tuổi có những hồ sơ tai nạn tồi tệ nhất. Họ thường chọn xe nhanh hơn với động cơ lớn hơn. Một trong những điều thú vị nhất trong bài khảo sát là những hành khách có ảnh hưởng đến tài xế. Khi những tài xế nam trẻ tuổi đi cùng bạn bè trong xe, việc lái xe của họ tệ hơn. Khi vợ họ hoặc bạn gái ở trong xe, thì họ lái xe tốt hơn. Nhưng điều này không đúng cho phụ nữ. Họ lái xe nguy hiểm hom khi chồng hoặc bạn trai của họ trong xe. Tuy nhiên, nếu những đứa con nhỏ của họ trong xe, họ lái xe chậm hơn và an toàn hơn. 

Lời giải chi tiết:

 

Key - Đáp án:

1. A;

Giải thích: According to a recent survey, young and inexperienced drivers are the most likely to have an accident.

2. B;

Giải thích:  Young have the worst accident records of all They often choose (asfer care writh bigger engines. 

3. D;

Giải thích: One of the r-cst interesting facts in the survey is that passengers have an efect on the driver. 

4. C;

Giải thích: When their wife or girlfriend in the car,However, their driving is better.

5. A

Bài 2

Task 2. Read the text below and decide which answer A, B, C, or D best fits each space.

Đọc đoạn văn dưới đây và chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D cho mỗi chỗ trống. 

When you are in Hong Kong, you can go about taxi, by tram, by bus or (1)______underground. I mysetf prefer the underground (2)___ it is fast easy and cheap. There are(3)_______ tram and bus in Hong Kong, and one cannot drive along the road (4)_________ and without many stops. The underground is therefore usually quicker (5)___ taxis or buses. If you do not know Hong Kong very well, it is very difficult (6)_____________the bus you want. You can take a taxi, but it is (7)_______expensive than the underground or a bus. On the underground you find good maps that tell you the names of the stations and show you (8)____________to get to them, so that it is easy to find your way.

1. A.in

B. by

C. on

D. with

2. A because

B. when

C so

D. but

3. A. some

B. a lot

C. many

D.few

4. A quick

B quicker

C. quickly

D. quickest

5. A.as

B than

C. so

D. like

6. A. finding

B. to find

C. found

D. to finding

7. A. more

B. much

C.as

D. too

8. A. who

B. when

C what

D. how

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Khi bạn ở Hồng Kông, bạn có thể đi bằng taxi, bằng xe điện, bằng xe buýt, bằng tàu điện ngầm. Chính tôi cũng thích tàu điện ngầm hơn bởi vì nó nhanh, dễ dàng và rẻ tiền. Có nhiều xe điện và xe buýt ở Hồng Kông và một người không thể lái xe dọc khắp con đường nhanh chóng mà không dừng lại nhiều lần. Vì thế mà tàu điện ngầm thường nhanh hơn taxi hoặc xe buýt. Nếu bạn không biết rõ Hồng Kông, sẽ rất khó để bạn tìm được xe buýt bạn muốn. Bạn có thể đón taxi, nhưng nó đắt hơn tàu điện ngầm hoặc xe buýt. Trên tàu điện ngầm bạn thấy những tấm bản đồ đẹp, chỉ cho bạn tên các trạm và cho bạn biết cách để đến đó, vì thế thật dễ để tìm đường đi của bạn.

Lời giải chi tiết:

 
 
Key - Đáp án:
1. B;

Đáp án:  When you are in Hong Kong, you can go about taxi, by tram, by bus or by underground.

Giải thích: by (sử dụng bằng cái gì) 

2. A;

Đáp án:  I mysetf prefer the underground because it is fast easy and cheap.

Giải thích: vế 2 là nguyên nhân của vế 1 ==> because

3. C;

Đáp án:   There are many trams and buses in Hong Kong

Giải thích: many + danh từ đếm được số nhiều (nhiều) 

4. C

Đáp án: and one cannot drive along the road quickly and without many stops. 

Giải thích: cần điền 1 trạng từ để bổ nghĩa cho động từ drive 

5. B;

Đáp án:   The underground is therefore usually quicker than taxis or buses.

Giải thích: quicker than (nhanh hơn) 

6. B;

Đáp án:  If you do not know Hong Kong very well, it is very difficult to find the bus you want.

Giải thích: It is + difficult to V (khó để làm gì) 

7. A;

Đáp án: You can take a taxi, but it is more expensive than the underground or a bus. 

Giải thích: more expensive (đắt hơn) 

8. D

Đáp án:  On the underground you find good maps that tell you the names of the stations and show you how to get to them, so that it is easy to find your way.

Giải thích: how to V (cách để làm gì) 

Bài 3

Task 3. Read the passage and put a suitable word in each of the gaps.
Đọc đoạn văn và điền từ thích hợp vào chỗ trống. 

TRAFFIC LIGHTS

Modern traffic lights are an American invention. Red-green systems were installed in Cleveland (1)   ________  1914. Three-colour signals were (2)  _________  in New York in 1918. They used (3)________ be operated by hand from a tower in the middle of the street. The first lights of this type appeared in London, on the junction between St. James Street (4)________ Piccadilly, in 1925. Automatic signals were installed a year later. In the past, traffic lights used to (5)_____ very special. In New York, some lights used to (6)________ a statue on top. In Los Angeles, the (7)__________ did not just change silently, but would ring bells :c .vake the sleeping motorists of the 1930s. These are gone and have been replaced by modern systems that (8)_______seen everywhere now.

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Đèn giao thông

Đèn giao thông hiện đại là phát minh của người Mỹ. Hệ thống đèn xanh đỏ được lắp đặt ở Cleverland vào năm 1914. Tín hiệu đèn 3 màu được lắp đặt ở New York vào năm 1918. Chúng từng được điều hành bằng tay từ một tháp ở giữa đường. Những loại đèn này đầu tiên xuất hiện ở London, ở giao lộ giữa đường James và Piccadilly, vào năm 1925. Những tín hiệu tự động được cài đặt một năm sau đó. Trong quá khứ, đèn giao thông từng rất đặc biệt, ở New York, vài đèn từng có một tượng trên đỉnh. Ở Los Angeles, đèn không chỉ thay đổi yên lặng, mà còn rung chuông để đánh thức những tài xế lái xe vào những năm 1930. Những đèn này đã ra đi và được thay thế bởi hệ thống đèn hiện đại mà giờ đây có thể được thấy ở mọi nơi.

Lời giải chi tiết:

 


Key - Đáp án:

1. in;

Đáp án: Red-green systems were installed in Cleveland in  1914.

Giải thích: in + năm 

2. installed;

Đáp án: Three-colour signals were installed  in New York in 1918.

Giải thích: be installed (được lắp đặt) 

3. to;

Đáp án: . They used to be operated by hand from a tower in the middle of the street. 

Giải thích: used to + V (thói quen trong quá khứ) 

4. and

Đáp án:   The first lights of this type appeared in London, on the junction between St. James Street and Piccadilly

Giải thích: and (và) 

5. be;

Đáp án:  In the past, traffic lights used to be very special.

Giải thích: used to + V (thói quen trong quá khứ) 

6. have;

Đáp án:  In New York, some lights used to have a statue on top. 

Giải thích: used to + V (thói quen trong quá khứ) 

7. lights;

Đáp án: In Los Angeles, the lights did not just change silently, but would ring bells :

Giải thích: the lights (đèn) 

8. be

Đáp án: These are gone and have been replaced by modern systems that are seen everywhere now.

Giải thích: be seen (được nhìn thấy)  

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close