Phonetics - trang 29 - Unit 10 – SBT tiếng Anh 7 mới

Find the word which has a different stress pattern from the others. Say them aloud. Tìm từ có trọng âm khác với các từ còn lại. Đọc to các từ đó.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Find the word which has a different stress pattern from the others. Say them aloud.
Tìm từ có trọng âm khác với các từ còn lại. Đọc to các từ đó.

1. A. dangerous

B. plentiful

C. another

D. limited

2. A. easily

B. consumption

C. energy

D. negative

3. A. different

B. expensive

C. abundant

D. convenient

4. A. petroleum

B. advantage

C. enormous

D. tendency

5. A. attention

B. holiday

C. pollution

D. effective

Lời giải chi tiết:

Key - Đáp án:

1. C;

Giải thích: Chọn C. a'nother trọng âm 2, các từ còn lại có trọng âm 1.

2. B;

Giải thích:Chọn B. con’sumption trọng âm 2, các từ còn lại có trọng âm 1.

3. A;

Giải thích: Chọn A. 'different trọng âm 1, các từ còn lại có trọng âm 2.

4. D;

Giải thích:chọn D. 'tendency trọng âm 1, các từ còn lại có trọng âm 2.

5. B

Giải thích:Chọn B. ‘holiday trọng âm 1, các từ còn lại có trọng âm 2.

Bài 2

Task 2. Read the following sentences and mark (') the stressed syllable in the underlined words.

Đọc các câu sau và đánh dấu (') vào trọng âm của các từ gạch chân.

1. The potential of alternative sources of energy is not only plentiful but also clean and safe.

2. We are looking for cheap, clean, effective sources of energy. These types of energy won't cause pollution or waste natural resources.

3. I think nuclear power is not only expensive but also dangerous to our environment.

4. Petroleum is limited. It will be replaced by another source of renewable energy.

5. We will reduce energy consumption as much as possible.

Lời giải chi tiết:

Key - Đáp án:

1. The po'tential of alternative sources of 'energy is not only 'plentiful but also clean and safe.

2. We are looking for cheap, clean, e'ffective sources of energy. These types of energy won't cause po'llution or waste natural resources.

3. I think nuclear power is not only ex'pensive but also 'dangerous to our environment.

4. Pe'troleum is 'limited. It will be replaced by a'nother source of renewable energy.

5. We will reduce 'energy con'sumption as much as possible. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close