Phonetics - trang 3 - Unit 1 - SBT tiếng Anh 7 mới

Write the word under each picture. Put the word in the correct column.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Write the word under each picture. Put the word in the correct column.

(Điền từ dưới mỗi bức tranh. Xếp mỗi từ vào cột tương ứng.) 

Lời giải chi tiết:

/ə/

/3/

singer, cupboard, carrot, fisherman

Thursday, bird, nurse, T-shirt

Bài 2

Task 2. Read the conversation. Circle the sound /ə/ and underline the sound /ɜ:/. Count them and write the number at the end of the line.

(Đọc đoạn hội thoại. Khoanh tròn vào âm /ə/ và gạch dưới âm /ɜ:/. Đếm và ghi số lượng vào cuối dòng.)

Lời giải chi tiết:

Mum: What are you doing, my girl (/3:/)?

/ə/=O, /3:/=1      

Mi: I'm drawing, Mum. Look! I'm drawing my former(/ə/)  teacher (/ə/).

/ə/= 2, /3:/=0     

Mum: It's so beautiful. First (/3:/), 1 like the colour(/ə/) in this picture(/ə/)....

/ə/= 2, /3:/= 1    

Mi: Anything else?

/ə/= 0, /3:/= 0    

Mum: I also like his smile. By the way, I've heard  (/3:/)he's moving to another (/ə/) city.

/ə/= 2, /3:/= 1    

Mi: Next term (/3:/), Mum. That's why I'm drawing this. It's a surprise(/ə/) gift for him.

/ə/= 1, /3:/= 1    


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close