Reading - trang 47 – Unit 12 – SBT tiếng Anh 7 mới

Look at the photos only and answer the questions. Nhìn tranh và trả lời câu hỏi.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look at the photos only and answer the questions.

(Nhìn ảnh và trả lời câu hỏi.)

1. Do you know what place it is?

2. If yes, what do you know about this place?

3. If no, what do you want to know about this place? 

Lời giải chi tiết:

1. I don't know it.

(Tôi không biết.)

2. I want to know about its special fame. 

(Tôi muốn biết về tiếng tăm đặc biệt của nó.)

Bài 2

Task 2. Minjun, a friend from Jeju in South Korea is showing Phong photos of his island. Read the conversation and choose the correct answer A, B, or C.

(Minjun, một người bạn đến từ Jeju ở Hàn Quốc đang cho Phong xem những bức ảnh về hòn đảo của anh ấy. Đọc bài hội thoại và chọn câu trả lời đúng A, B hoặc C.)

Phong: Your island looks so peaceful!

Minjun: It is, Phong. Look! This is a crater lake, the only one in South Korea, and this vast field of flowers...

Phong: Minjun, what is a crater lake? 

Minjun: It's a lake which is formed from the mouth of an erupted volcano.

Phong: Interesting, and I do not see many people.

Minjun: No, Phong. Jeju has only half a milion. We live in spacious houses ...

Phong: So you do not have to share rooms with others.

Minjun: No. Each of us has our own room. Not very big, but comfortable enough.

Phong: Great. And you have many places you can comfortably spend a day out, don't you?

Minjun: Yes, we do.

Phong: I love it. Does Jeju have poor people?

Minjun: I do not see many. If you are hard-working, you can usually find a job. My dad says that poven is not a problem here.

Phong: Your living standard must be high.

Minjun: I suppose so. And the goverment spends a lot on schools, on healthcare.

Phong: It sounds great. I'd love to visit your Jeju one day.

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Phong: Đảo của bạn trông thật yên bình.

Minjun: Nó đây, Phong! Nhìn này! Đây là hồ miệng núi lửa, cái duy nhất ở Hàn Quốc, và đây là cụm hoa khổng lồ...

Phong: Minjun à, miệng núi lửa là như thế nào?

Minjun: Nó là một cái hồ mà được tạo thành từ miệng của núi lửa đã phun trào.

Phong: Thú vị thật và mình không thấy nhiều người.

Minjun: Không, Phong. Jeju chỉ có nửa triệu người. Chúng tôi sống trong những ngôi nhà rộng rãi.

Phong: Vậy bạn không phải chia sẻ phòng với những người khác sao?

Minjun: Không. Mỗi chúng tôi có phòng riêng. Không lớn lắm, nhưng đủ để cảm thấy thoải mái.

Phong: Tuyệt thật. Và bạn có nhiều nơi mà bạn có thể thấy thoải mái dành trọn một ngày phải không?

Minjun: Đúng vậy.

Phong: Mình thích điều đó. Jeju có người nghèo không?

Minjun: Mình không thấy nhiều. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể tìm một công việc. Ba tôi nói rằng nghèo khổ không phải là một vấn đề.

Phong: Mức sống của bạn phải cao.

Minjun: Mình cũng nghĩ thế. Và chính phủ dành nhiều tiền cho trường học, chăm sóc y tế.

Phong: Nghe thật tuyệt. Mình muốn đến thăm Jeju vào một ngày nào đó.

Lời giải chi tiết:

1. South Korea has__________

A. a lot of crater lakes

B. only one crater lake

C. no crater lake 

Đáp án: B. only one crater lake

2. The population of Jeju is_____ .

A. about 500,000 people

B. about 1,000,000 people

C. more than 1,000,000 people

Đáp án: A. about 500,000 people

3. Which sentence below is NOT correct about Jeju?

A. The government on this island takes care of  people.

B. It's hard to find a job on Jeju.

C. The people on Jeju enjoy high living standard.

Đáp án: B. It's hard to find a job on Jeju.

4. Which word below describes Phong's feeling when he listens to Minjun?

A. Bored

B. Surprised

C. Excited

Đáp án: C. Excited

Bài 3

Task 3. Complete the conversation below with sentences a-f.  

(Hoàn thành bài hội thoại bên dưới với câu a-f.)

 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
list
close
Gửi bài