Phonetics - trang 17 - Unit 3 – SBT tiếng Anh 7 mới

Look the pictures and complete the words. Read them aloud. Nhìn vào bức tranh và hoàn các từ đã cho. Đọc to các từ đó.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Look the pictures and complete the words. Read them aloud. 
(Nhìn vào bức tranh và hoàn các từ đã cho. Đọc to các từ đó.)

  Đáp án:

a. clothes  (quấn áo)                    

b. green cofour   (màu xanh)                  

c. gloves     (găng tay)                   

d. cat (mèo) 

e. garden   (vườn)                  

f. candle     (nến)                     

g. grapes   (nho)                  

h. kangaroo

Bài 2

Task 2. Put the following words in the correct columns.

(Xếp các từ sau vào đúng cột) 

/g/

/k/

grass

kitchen

give

cat

grapefruit

ketchup

good

kettle

glad

dass

girl

kite

Bài 3

Task 3. Read the following conversation and pay attention to the words in bold.
(Đọc đoạn hội thoại sau và chú ý vào các từ in đậm.)
 

Mai: Could I go and play in the garden, Mum?
Mum: Yes, but it's cold outside Mai. Put on your warm clothes.
Mai: Yes Mum. Here's my green coat ..., but I can’t find my gloves.
Mum: Look! They're behind the guitar. And don't forget your keys.
Mai: Thanks Mum, but ... where are they?
Mom: In the kitchen, near the kettle. Remember to put them in your pocket. 
Mai: I will Mum, thanks.


Loigiaihay.com
Quảng cáo

Gửi bài