Phonetics - trang 28 - Unit 4 – SBT tiếng Anh 7 mới

Find the word which is pronounced differently in the part underlined.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Find the word which is pronounced differently in the part underlined.
Tìm từ có cách phát âm khác với những từ còn lại.

1.

A. traditional

B. essential

C. audition

D picture

2.

A. attract

B. actor

C. guitarist

D gallery

3.

A. delicious

B. special

C. musical

D physician

4.

A. usually

B. composer

C. leisure

D. version

5.

A. prefer

B. perform

C. painter

D. concert

Key - Đáp án:
1. D;
Giải thích: Chọn D. picture, vì âm "t" được phát âm là /tʃ/ trong những từ còn lại được phát âm là /ʃ/.
2. C;
Giải thích: Chọn C. guitarist, vì âm "a" được phát âm là /a:/ trong những từ còn lại được phát âm là /æ/.
3. C;
Giải thích: Chọn C. musical, vì âm "c" được phát âm là /k/, trong những từ còn lại được phát âm là /ʃ/.
4. B;
Giải thích: Chọn B. composer, vì âm "s" được phát âm là /s/, trong những từ còn lại được phát âm là /z/.
 
5. A
Giải thích: Chọn A. prefer. vì âm "er" được phát âm là /ə:/, trong những từ còn lại được phát âm là /ə/.

Bài 2

Task 2. Single-underline words having sound /ʃ/ and double-underline words having sound /ʒ/ following sentences. Then read them aloud.
 
Gạch một gạch dưới các từ có chứa âm /ʃ/ và gạch hai gạch dưới các từ có chứa âm /ʒ/ trong những câu sau. Đọc to các từ đó.
1. The comedy show last night was a success.
2. There is a live show of rock and roll on television.
3. Can you lend me your measuring tape, please?
4. She is now polishing her shoes.
5. It was a pleasure to watch the musical performance.
Key - Đáp án:
1. The comedy show last night was a success.

2. There is a live show of rock and roll on television.

3. Can you lend me your measuring tape, please? 

4. She is now polishing her shoes.

5. It was a pleasure to watch the musical performance. 

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Gửi bài