Bài tập tự luyện: Chữ số tận cùng - Toán nâng cao lớp 5

Tải về

thực hiện các phép tính, hãy cho biết mỗi kết quả sau có tận bằng chữ số nào? a) (1999 + 2378 + 4545 + 7956) – (315 + 598 + 736 + 89) Tìm chữ số tận cùng của biểu thức sau: A = 1 x 2 x 3 x …. x 2019

Đề thi vào lớp 6 năm 2024 mới nhất có đáp án

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Quảng cáo

BÀI TẬP TỰ LUYỆN 

Bài 1 :

Không thực hiện các phép tính, hãy cho biết mỗi kết quả sau có tận bằng chữ số nào?

a) (1999 + 2378 + 4545 + 7956) – (315 + 598 + 736 + 89)

b) 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x ... x 2019

c) 11 x 13 x 15 x 17 + 23 x 25 x 27 x 29 + 31 x 33 x 35 x 37 + 45 x 47 x 49 x 51

d) 56 x 66 x 76 x 86 – 51 x 61 x 71 x 81

Bài 2 :

Kết quả của dãy tính sau tận cùng là chữ số nào?

a) 1991 x 1992 x 1993 x 1994 + 1995 x 1996 x 1997 x 1998 x 1999

b) 1992 x 1993 x 1994 x 1995 + 1996 x 1997 x 1998 x 2000

Bài 3 :

Tìm chữ số tận cùng của biểu thức sau:

A = 1 x 2 x 3 x …. x 2019

Bài 4 :

Tìm chữ số tận cùng của dãy sau: 11 x 13 x 15 x …. x 2019.

Bài 5 :

Tích 1 x 2 x 3 x …. x 98 x 99 x 100 có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0?

Bài 6 :

Tích sau có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0?

A = 34 x 35 x 36 x …. x 85

Bài 7 :

Tích sau có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0?

S = 29 x 30 x 31 x ….. x 255

Bài 8 :

Tìm chữ số tận cùng của: A = 2 x 2 x 2 x ... x 2 (101 số 2)

Bài 9 :

Tìm chữ số tận cùng của S = 9 x 9 x 9 x 9 x ...x 9 x 9 (2020 số 9)

Bài 10 :

Tìm chữ số tận cùng của S = 3 x 13 x 23 x 33 x ... x 2013

Bài 11 :

Tìm chữ số tận cùng của S = 7 x 17 x 27 x ... x 2037 x 2047

Bài 12 :

Lấy số 4 nhân với chính nó 2007 lần. Hỏi kết quả của phép tính có chữ số hàng đơn vị bằng bao nhiêu.

Bài 13 :

Lấy số 7 nhân với chính nó 78 lần thì được một số có chữ số tận cùng bằng bao nhiêu.

Bài 14 :

Tìm chữ số tận cùng của dãy sau: 11 x 13 x 15 x 17 x ... x 2019

Bài 15 :

Tìm chữ số tận cùng của S = 4 x 4 x 4 x 4 x ... x 4 x 4 (2019 số 4)

Bài 16 :

Tìm chữ số tận cùng của S = 9 x 19 x 29 x ... x 2019 x 2029

Bài 17 :

Tìm chữ số tận cùng của kết quả sau:

A = 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x ... x 2019 + 2 x 4 x 6 x 8 x ... x 2018

Bài 18 :

Tìm chữ số tận cùng của S = 2 x 2 x 2 x 2 x ... x 2 x 2 (2019 số 2)

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close