Đề bài

Tìm chữ số tận cùng của S = 9 x 9 x 9 x 9 x ...x 9 x 9 (2020 số 9)

Phương pháp

Ta có 9 x 9 x 9 x 9 có chữ số tận cùng là 1.

Thực hiện phép chia 2020 : 4 từ đó tìm được chữ số tận cùng của tích đã cho.

Lời giải chi tiết

Ta có 9 x 9 x 9 x 9 = 6561 nên tích của 4 thừa số 9 có chữ số tận cùng là 1

Mà 2020 : 4 = 505

Vậy 2020 thừa số 9 được chia thành 505 nhóm, mỗi nhóm 4 thừa số 9.

Mỗi nhóm đều có chữ số tận cùng là 1.

Ta có tích của các thừa số 1 có tận cùng là 1.

Vậy S có chữ số tận cùng là 1.

Quảng cáo

Các bài tập cùng chuyên đề