Dạng 4: Tỉ số phần trăm dạng dung dịch, hỗn hợp - Toán nâng cao lớp 5

Tải về

Tỉ lệ muối có trong nước biển là 0,8%. Tỉ lệ nước trong muối ăn là 8%. Hoirm uốn làm ra 1 tạ muối ăn cần bao nhiêu nước biển? Một bình đựng 400g dung dịch nước muối chứa 20% muối. Hỏi phải đổ thêm vào bình đó bao nhiêu gam nước lã để được một bình nước muối chứa 10% muối?

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Ví dụ 1: Người ta trộn 20 tấn quặng chứa 72% sắt và 28 tấn quặng chứa 40% sắt. Hỏi sau khi trộn xong thì hỗn hợp quặng mới chứa bao nhiêu phần trăm sắt?

Giải

Khối lượng sắt nguyên chất có trong 20 tấn quặng 72% sắt là

20 x 72 : 100 = 14,4 (tấn)

Khối lượng sắt nguyên chất có trong 28 tấn quặng 40% sắt là

28 x 40 : 100 = 11,2 (tấn)

Khối lượng sắt nguyên chất là

14,4 + 11,2 = 25,6 (tấn)

Tổng khối lượng của hốn hợp quặng là

20 + 28 = 48 (tấn)

Tỉ lệ phần trăm sắt trong hỗn hợp quặng mới là

25,6 : 48 = 0,5333… =  53,33%

Đáp số: 53,33%

Ví dụ 2: Tỉ lệ muối có trong nước biển là 0,8%. Tỉ lệ nước trong muối ăn là 8%. Hoirm uốn làm ra 1 tạ muối ăn cần bao nhiêu nước biển?

Giải

Khối lượng nước có trong 1 tạ muối ăn là

1 x 8 : 100 = 0,08 (tạ)

Khối lượng muối nguyên chất có trong 1 tạ muối ăn là

1 – 0,08 = 0,92 (tạ)

Khối lượng nước biển cần dùng là

0,92 : 0,8 x 100 = 115 (tạ)

Đáp số: 115 tạ

Ví dụ 3: Một bình đựng 400g dung dịch nước muối chứa 20% muối. Hỏi phải đổ thêm vào bình đó bao nhiêu gam nước lã để được một bình nước muối chứa 10% muối?

Giải

Số gam muối có trong 400 g dung dịch loại 20% muối là

400 x 20 : 100 = 80 (g)

Số gam dung dịch loại 10% muối pha được từ 80 g muối là

80 : 10 x 100 = 800 (g)

Số gam nước cần đổ thêm là:

800 – 400 = 400 (gam)

Đáp số: 400 gam nước lã

Tải về

Quảng cáo
close