Dạng 4: Tỉ số phần trăm dạng dung dịch, hỗn hợp - Toán nâng cao lớp 5

Tải về

Tỉ lệ muối có trong nước biển là 0,8%. Tỉ lệ nước trong muối ăn là 8%. Hoirm uốn làm ra 1 tạ muối ăn cần bao nhiêu nước biển? Một bình đựng 400g dung dịch nước muối chứa 20% muối. Hỏi phải đổ thêm vào bình đó bao nhiêu gam nước lã để được một bình nước muối chứa 10% muối?

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Quảng cáo

Ví dụ 1: Người ta trộn 20 tấn quặng chứa 72% sắt và 28 tấn quặng chứa 40% sắt. Hỏi sau khi trộn xong thì hỗn hợp quặng mới chứa bao nhiêu phần trăm sắt?

Quảng cáo
decumar

Giải

Khối lượng sắt nguyên chất có trong 20 tấn quặng 72% sắt là

20 x 72 : 100 = 14,4 (tấn)

Khối lượng sắt nguyên chất có trong 28 tấn quặng 40% sắt là

28 x 40 : 100 = 11,2 (tấn)

Khối lượng sắt nguyên chất là

14,4 + 11,2 = 25,6 (tấn)

Tổng khối lượng của hốn hợp quặng là

20 + 28 = 48 (tấn)

Tỉ lệ phần trăm sắt trong hỗn hợp quặng mới là

25,6 : 48 = 0,5333… =  53,33%

Đáp số: 53,33%

Ví dụ 2: Tỉ lệ muối có trong nước biển là 0,8%. Tỉ lệ nước trong muối ăn là 8%. Hoirm uốn làm ra 1 tạ muối ăn cần bao nhiêu nước biển?

Giải

Khối lượng nước có trong 1 tạ muối ăn là

1 x 8 : 100 = 0,08 (tạ)

Khối lượng muối nguyên chất có trong 1 tạ muối ăn là

1 – 0,08 = 0,92 (tạ)

Khối lượng nước biển cần dùng là

0,92 : 0,8 x 100 = 115 (tạ)

Đáp số: 115 tạ

Ví dụ 3: Một bình đựng 400g dung dịch nước muối chứa 20% muối. Hỏi phải đổ thêm vào bình đó bao nhiêu gam nước lã để được một bình nước muối chứa 10% muối?

Giải

Số gam muối có trong 400 g dung dịch loại 20% muối là

400 x 20 : 100 = 80 (g)

Số gam dung dịch loại 10% muối pha được từ 80 g muối là

80 : 10 x 100 = 800 (g)

Số gam nước cần đổ thêm là:

800 – 400 = 400 (gam)

Đáp số: 400 gam nước lã

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close